Ετικέτες κόμβου - Προϋπολογισμός 2017

  1. Εκτέλεση προϋπολογισμού

  2. Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους

  3. Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων αναφορικά με την εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

  4. Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

  5. Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

  6. Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α..

  7. Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017

  8. Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης

  9. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

  10. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο