Ετικέτες κόμβου - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 1. Ημερίδα - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: H ακαδημαϊκή και η επαγγελματική άποψη

 2. Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τα Ε.Λ.Π.

 1. Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

 2. Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων

 3. Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ

 4. Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών

 5. Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων

 6. Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων

 7. Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»

 8. Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους

 9. Τήρηση Ε.Λ.Π. από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 10. Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών

 11. Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α.

 12. Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων

 13. Πρακτορεία Ταξιδίων

 14. Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών

 15. Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και εφαρμογή Ε.Λ.Π. κάνει ιδιόχρηση

 16. Ταξιδιωτικό Γραφείο

 17. Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας

 18. Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού

 19. Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας

 20. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος

 21. Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό

 22. Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

 23. Ληφθείσες εγγυήσεις και λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ.

 24. Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων

 25. Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού

 26. Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών

 27. Κατάσταση ταμειακών ροών (μεθοδολογία με την έμμεση και την άμεση μέθοδο)

 28. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων για εταιρείες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση - ΣΟΛ Α.Ε.

 29. Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης

 30. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

 31. Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16

 32. Μέθοδος Ολοκλήρωσης

 33. Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές

 34. Επισημάνσεις για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμιακών Ροών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.

 35. Μερική διαγραφή τραπεζικού δανείου, λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 36. Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)

 37. Εύλογη αξία ακινήτου

 38. Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π.

 39. Έννοια Υποκαταστήματος

 40. Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου

 41. Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα

 42. Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής

 43. Γλώσσα Τήρησης βιβλίων

 44. Υπαγωγή μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στις διατάξεις του νόμου 4308/2014

 45. Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

 46. Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα

 47. Ερώτημα για μη πρόβλεψη απομείωσης αξίας ομολογιών ελληνικών δανείων

 48. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού

 49. Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης

 50. Περί των καταστάσεων τέλους έτους

 51. Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

 52. Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες- μεταπωλητές

 53. Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012

 54. Ειδικός φόρος κατανάλωσης

 55. Αποσβέσεις ακινήτου

 56. Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSI

 57. Συναλλαγματικές Διαφορές Τραπεζών

 58. Τήρηση Βιβλίων

 59. Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων

 60. Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004

 61. Διευκρίνηση για τα Ε.Λ.Π.

 62. Κατηγορίες Οντοτήτων

 63. Λογιστικός χειρισμός στην διαγραφή ποσού δανείου

 64. Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013

 65. Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ

 66. Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή

 67. Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 68. Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας

 69. Αμοιβαία Κεφάλαια

 70. Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα

 71. Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)

 72. Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση

 73. Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.

 74. Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών

 75. Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.

 76. Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών

 77. Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 78. Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα

 79. Τροποποίηση της αριθ. 2/93422/ 0004/ 5.12.2014 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α'251)» (ΑΔΑ: 7ΡΞ3Η-ΠΡΣ, ΥΟΔΔ 763)»

 80. Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014

 81. Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

 82. Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

 83. Ψηφιοποίηση παραστατικών

 84. Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ

 85. Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται

 86. Οικονομικές καταστάσεις 2015

 87. Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 88. Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου

 89. Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας

 90. Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς

 91. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013

 92. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Εφαρμογή στο Επικουρικό Κεφάλαιο

 93. Προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α

 94. «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες»

 95. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους

 96. Ερώτημα για αλλοδαπή εταιρία

 97. Εισαγωγή αυτοκινήτων από Ε.Ε.

 98. Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή

 99. Οι προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η παρακολούθησή τους από το λογιστικό σύστημα των οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, κατά απαίτηση των διατάξεων του Ν.4308/2014 (Πρακτικές εφαρμογές)

 100. Καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων-εξόδων των καταστροφών αποθεμάτων

 101. Ο «πίνακας Κ» του εντύπου Ε3 και η διάκριση «λογιστικής βάσης»-«φορολογικής βάσης» (Ανάλυση και προβληματισμοί)

 102. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π ή Δ.Π.Χ.Α και διπλογραφικό σύστημα. - Σ.Ο.Λ. ΑΕ

 103. Ερώτημα στο άρθρο 26 - Επισφαλείς απαιτήσεις

 104. Λογιστική απεικόνιση εσόδων-εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.

 105. «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - 20+1 σημεία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας

 106. Διευκρίνιση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

 107. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 108. Υπαγωγή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014

 109. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου

 110. Δυνατότητα χρήσης της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014

 111. Επιχορήγηση περιουσιακών στοιχείων

 112. Υπολογισμός υπεραξίας μετοχής Α.Ε. μη εισηγμένης βάσει ΠΟΛ 1055/03

 113. Απεικόνιση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της νέας εταιρείας

 114. Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993

 115. Έκδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

 116. Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)

 117. Εγγραφές έναρξης - Απογραφή έναρξης αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1138/30.6.2015

 118. Κ. Καραμάνης - Απάντηση στο: Χ. Ξένου, «Νόμος 4308/2014: Μύθος και πραγματικότητα»

 119. Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων - Τι προβλέπεται λογιστικά και φορολογικά

 120. Αγορά και πώληση λογισμικού

 121. Λογιστικός χειρισμός καταστροφής αποθεμάτων με τα Ε.Λ.Π.

 122. Οικονομικές Καταστάσεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

 123. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014

 124. Χειρισμός δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών βάσει των Ε.Λ.Π.

 125. Λογιστικός χειρισμός επενδυτικού προϊόντος

 126. Λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή υφιστάμενης κατά την 31.12.2013 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) (Πρακτική εφαρμογή)

 127. Φορολογικός χειρισμός σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 και λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014), των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε ευρώ δανείων σε ξένο νόμισμα, που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

 128. Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

 129. Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες - Αποτελέσματα εις νέον

 130. Ερώτημα περί αποσβέσεων στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

 131. Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014

 132. Ρυθμίσεις των αρχείων e.txt στις ΕΑΦΔΣΣ

 133. Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015

 134. Εργαζόμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014)

 135. Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση

 136. Κανόνες επιμέτρησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 137. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων

 138. Αίτημα για ανάκληση και επανεξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1790/2015 Γνωμοδότησης της ΕΛΤΕ αναφορικά με τις εξωκεφαλαιακές εισφορές

 139. Διευκρίνιση του ορισμού Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών

 140. Ενσωμάτωση του Φ.Π.Α. ως έσοδο και δαπάνη

 141. Κλείσιμο Ισολογισμού 31/10/2015

 142. Παρακολούθηση των αξιών προσαρμογής στη λογιστική βάση

 143. Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014

 144. Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015

 145. Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)

 146. Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

 147. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 §2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 148. Αγορά πελατειακής βάσης - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

 149. Χειρισμός ελαττωματικού αποθέματος βάσει των Ε.Λ.Π.

 150. Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 - Συμψηφισμός υπολοίπων Πελατών-Προμηθευτών

 151. Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων-εξόδων

 152. Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) από 1/1/2016

 153. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)-Κατηγοριοποίηση και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων-Σχέδιο Λογαριασμών-Οικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π.-Πρώτη εφαρμογή

 154. Οι κυριότερες μεταβολές στην ΠΟΛ 1003 (Ερμηνευτική των Ε.Λ.Π.) με την ΠΟΛ 1261/2015

 155. Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)

 156. Λογιστική Οδηγία Εφαρμογή Ν. 4308/2014

 157. Ισολογισμός 30/6/2015

 158. Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 159. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ε.Λ.Π. όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 ή βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς; (ΣΟΛ Α.Ε.)

 160. Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015

 161. Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37

 162. Φ.Π.Α. ιδιοπαραγώμενου ζωικού κεφαλαίου

 163. Έκδοση τιμολογίων έως 15η ημέρα επόμενου μήνα

 164. Κατασκευή χειροτεχνημάτων. Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

 165. Ενδιάμεση χρήση επιχείρησης 01/07/2014 - 30/06/2015

 166. Εξωκεφαλαιακές εισφορές

 167. Oι υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία κατά το κλείσιμο της χρήσης

 168. Οι περί ενοποιήσεως διατάξεις του ν. 4308/2014 - Διευκρινίσεις επί του άρθρου

 169. Το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης κατά την μεταφόρτωση αγαθών

 170. Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)

 171. Λογιστικός χειρισμός σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου

 172. Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

 173. εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 174. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού

 175. Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία

 176. Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια

 177. Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει

 178. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

 179. Οι περί ενοποιήσεως διατάξεις του ν. 4308/2014

 180. Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.

 181. Τρόποι απεικόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αμοιβής που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες - εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) όπως αυτές ισχύουν από 01.01.2015

 182. Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος

 183. Αποτίμηση συμμετοχών κατά την 31.12.2014, που έχει στο χαρτοφυλάκιο της Ανώνυμη Εταιρεία, από λογιστική και φορολογική άποψη - Φορολογικός χειρισμός του αποτελέσματος που προκύπτει κατά τη μεταβίβασή τους

 184. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α'251)

 185. Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων

 186. Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος

 187. Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής

 188. Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 189. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων

 190. Αποσβέσεις στις περιπτώσεις «Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)» και άλλες αλλαγές στο θέμα των αποσβέσεων (Σύγκριση χρήσεων 2014 και 2013)

 191. Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος

 192. Η ΠΟΛ.1002/31-12-14 σε πίνακες - Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

 193. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 194. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α'251)»

 195. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις

 196. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 197. Τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»: Αναγκαία η διαβούλευση εφ' όλης της ύλης

 198. Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1103045ΕΞ2014/11-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΕΑΣΗ-ΑΜΒ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών για την υλοποίηση των διατάξεων, σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα»

 199. Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1103045ΕΞ2014/11-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΕΑΣΗ-ΑΜΒ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών για την υλοποίηση των διατάξεων, σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα»

 200. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών για την υλοποίηση των διατάξεων, σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα

 201. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις

 202. Η νέα ευρωπαϊκή «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2013/34/EE» πάνω στην οποία βασίζεται το προσχέδιο των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο