Ετικέτες κόμβου - Ενδικοφανής προσφυγή

 1. Δ.Ε.Δ.: Η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία

 2. «Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους»

 1. Φορολογική έκπτωση τόκων δανείων

 2. Παραγραφή παραβάσεων διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων από Α.Ε.

 3. Φορολογική μεταχείριση συντάξεων βάσει των διατάξεων της Σύμβασης Ελλάδος - Γερμανίας

 4. Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές λόγω της ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 με την οποία αποσαφηνίστηκε ο χρόνος κτήσης εισοδήματος προσωπικών εταιριών με διπλογραφικό σύστημα

 5. Πρόστιμο για παρεμπόδιση ελέγχου

 6. Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση

 7. Η μετακίνηση αγροτικών μηχανημάτων (τρακτέρ) από την Βουλγαρία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση

 8. Δεν προσμετρώνται οι επιχορηγήσεις στον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου

 9. Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για δήλωση φιλοξενίας

 10. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Εξ αποστάσεως διδασκαλία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στην Ελλάδα

 11. Η ΔΕΔ είναι αναρμόδια να κρίνει επί αιτήματος φορολογούμενου περί μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας και σχετικής άρνησης του Προϊσταμένου ΔΟΥ

 12. Χρόνος απόδοσης χαρτοσήμου πώλησης παγίων λυθείσας εταιρείας

 13. ΦΠΑ - Δωρεάν διάθεση και μη υποχρέωση αυτοπαράδοσης

 14. Μη επιβολή προστίμου Ε2 για διόρθωση κωδικού 17

 15. Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΦΔ για την αποδοχή από την διοίκηση

 16. Φορολόγηση αυτοεκδότη - Συγγραφέας με απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ο οποίος συγγράφει, τυπώνει, εκδίδει και πουλάει μόνος του τα βιβλία του

 17. Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την χρήση 2012 με τον ν. 2523/1997

 18. Πρόστιμο διαφορών ΜΥΦ 2015 και 2016 με υπαιτιότητα αντισυμβαλλομένου

 19. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας ΗΠΑ λόγω διακοπής εργασιών εταιριών στις οποίες ήταν νόμιμος εκπρόσωπος

 20. Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΕΔΕ

 21. ΣΑΔΦ Ελλάδας Γαλλίας - Φορολόγηση σύνταξης Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Γαλλίας και εισφορά αλληλεγύης

 22. Aποδοχή απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου τόκων συνδεδεμένων

 23. Η αποζημίωση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ειδικότητας είναι εισόδημα από μισθωτές

 24. Δήλωση κληρονομιάς με το ευργέτημα απογραφής πότε χάνεται το δικαίωμα

 25. ΚΦΑΣ - Πρόστιμο μη έκδοσης τίτλου κτήσης

 26. Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

 27. Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμες δηλωσεις που γίνονται εκ παραδορμής

 28. Φορολογία συντάξεως εξωτερικού (Ιταλία)

 29. Τροποποιητική δήλωση στοιχεία εξαρτώμενου τέκνου

 30. Αποδοχή - Επιστροφή φόρου γονικής με αίτηση έως 2019 από την αλλαγή τζ Ψυχικού αν δεν έχει επέλθει δεκαετής παραγραφή

 31. Αποδοχή - Επιστροφή φόρου γονικής από αλλαγή τζ Ψυχικού

 32. Απόρριψη - 15ετης παραγραφή για μη υποβολή δήλωσης εισοδήματος

 33. Πρόστιμο τέλος καπνιζόντων

 34. Αποδοχή επιστροφή φόρου τόκου ομολόγων συνδεδεμένων

 35. Λήπτης εικονικών σε ΦΠΑ

 36. Αφορολόγητο το ειδικό επιδόμα μουσικού οργάνου στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

 37. Επιστροφή τέλους επιτηδεύματος που καταβλήθηκε με δόσεις

 38. Πρόστιμο μη έκδοσης δελτίου αποστολής

 39. Έλεγχος ταμείου

 40. Κλειστή αποθήκη σε μπαρ με ποτά πως υπολογίζονται οι μερίδες ποτών σε φιάλες

 41. Υποχρέωση επίδειξης βιβλίων γενικών συνελεύσεων μετόχων κ.λπ. μέχρι το 2012

 42. Πρόστιμο για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ.

 43. Πρόστιμο φόρου διαμονής 500,00€

 44. Απαλλαγή χρήσης ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη

 45. Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης

 46. Πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη δήλωσης έναρξης εργασιών

 47. Φορολόγηση εσόδων αυτοεκδοτών δημοσίων υπαλλήλων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία

 48. Χαρτόσημο σε υπόλοιπο πελάτη αποδοχή ο πελάτης ενδοομιλική

 49. Πρόστιμο intrastat

 50. Δαπάνες συνεδρίων που αφορούν προιόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ

 51. Αποδοχή πρόστιμο εκπρόθεσμης λόγω βεβαίωσης

 52. Απόρριψη ενδοκοινοτικών πρόστιμα σε περιοδικές

 53. Μερική αποδοχή πρόστιμο ενδοομιλικών συναλλαγών σε αγορά παγίου λογιστική διαφορά αποτελεί η απόσβεση

 54. Μερική αποδοχή υπερτιμημένες ενδοομιλικές αγορές

 55. Προσαύξηση εσόδων λόγω αγορών από Κύπρο και Βουλγαρία, κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 56. Η μη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 δεν συμπαρασύρει σε δεκαπενταετή παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα

 57. Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης

 58. Εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ σε τράπεζα. Εκτέλεση εντολής την επόμενη ημέρα με αποτέλεσμα την επιβολή τόκων άρθρου 53 του ΚΦΔ

 59. Δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταμείο 38.00. και τα χρήματα καταλήγουν σε ατομικό λογαριασμό μετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμο

 60. Ένταξη πλανόδιου αγρότη στο κανονικό καθεστώς λόγω μεταπώλησης προϊόντων (που δεν αποτελούν προϊόντα παραγωγής του)

 61. Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται σε 781 - 782

 62. Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται σε 781 - 782

 63. Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται στους κωδικούς 781 - 782

 64. Κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες εταιρείας για εξόφληση φορολογικών παραστατικών σε λογαριασμούς των εταίρων, δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών

 65. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολή κατάστασης συμφωνητικών (100 ευρώ)

 66. Πειραγμένο λογιστικό εμπορικής διαχείρισης- Μη έκδοση αποδείξεων - Αναντιστοιχία βάσης δεδομένων λογισμικού με βιβλία επιχείρησης

 67. Δήλωση μέλους νομικού προσώπου που έχει λυθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος

 68. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

 69. Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της

 70. Πρόστιμο τροποποιητικής η οποία μετέβαλε δευτερευουσα κατοικία

 71. Αποδοχή απώλεια λόγω πλυμμήρας

 72. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 73. Σχετικά με τον θεσμό της ΔΕΔ, την ενδικοφανή προσφυγή και τη διαγραφή προστίμων

 74. Απόρριψη - Ενδοομιλικές συναλλαγές μή τήρηση αρχής ίσων αποστάσεων

 75. Αποδοχή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας λόγω βεβαίωσης με αναδρομικά

 76. Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών

 77. Σχετικά με τις διαγραφές και μειώσεις φόρων από την ΔΕΔ που υπάγεται στον κ. Πιτσιλή

 78. Αποδοχή τροποποιητικής δήλωσης λόγω προσθήκης φιλοξενούμενου

 79. απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)

 80. Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

 81. Ταμειακές διευκολύνσεις πότε χαρτοσημαίνονται

 82. Αποδοχή - Μη πρόστιμο για προσθήκη προστατευόμενου μέλους στην δήλωση

 83. Αρνηση ΦΠΑ μη δυνατότητα μειωσης φορολογικής βάσης μετά από διακανωνισμό πιστωτών

 84. Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα και εάν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου

 85. Παραγραφή στα συμπληρωματικά στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η εντολή έλεγχου από υπόνοια

 86. Αποδοχή - Άρνηση ελέγχου με υγειονομικές συνέπειες σε φορτίο πάγου

 87. Πρόστιμο εκπρόθεσμου εκ παραδρομής ανακεφαλαιωτικού και εκπρόθεσμου διορθωτικού

 88. Η παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό

 89. Η παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό

 90. Αποδοχή - Κάλυψη τεκμηρίων με κεφάλαια προ γάμου

 91. Απόρριψη - Υπηρεσίες μάρκετινγκ δεν φορολογούνται ως μπλοκάκιας

 92. Απόρριψη - Πρόστιμο λόγω μη στάσης οχήματος σε σήμα του ΣΔΟΕ

 93. Απόρριψη - Κατάθεση αποζημίωσης απόλυσης στο παρακαταθηκών θεωρείται καταβολή και αναγράφεται στο Ε1

 94. Μη δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων του Ε9 που υπεβλήθησαν με βάση τα άρθρα 57 έως 61 του ν. 4446/2016

 95. Τροποποιητική δήλωση εισοδήματος εκπρόθεσμη χωρίς πρόστιμο

 96. Εκπρόθεσμη τροποποιητική τελών χαρτοσήμου έχει πρόστιμο ακόμα και με εμπρόθεσμη αρχική

 97. Prorata ΦΠΑ - Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 98. Πρόστιμο σε λογιστή - χρόνος έκδοσης λογιστικών υπηρεσιών

 99. Αποδοχή - Κατάργηση προστίμου ΚΦΑΣ ανακριβούς στοιχείου λόγω πώλησης παγίων σε τιμή χαμηλότερη της κτήσης από λυθείσα εταιρεία

 100. Μερική αποδοχή απαλλασσόμενη από ΦΠΑ αντιμετώπιση ΦΠΑ παγίων φόρος μερισμάτων χαρτόσημο ειδικό αποθεματικό

 101. Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης λόγω μεταγενέστερης διόρθωσης βεβαίωσης

 102. Αποδοχή - Μη πρόστιμο για αναγραφή αριθμού παροχής ΔΕΗ

 103. Αποδοχή - Παραγραφή χρήσης 2010 για ελάχιστο κόστος οικοδομής λόγω ποσών χαμηλότερων της φοροδιαφυγής

 104. Αποδοχή - Παραγραφή 2010 κάτω των ορίων φοροδιαφυγής - Διαγραφή φόρου 2011 εισερχόμενα εμβάσματα κατοίκου εξωτερικού δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας

 105. Πρόστιμο ΜΥΦ 100 ευρώ ανα τρίμηνο

 106. Αποδοχή τροποποιητικής εκπρόθεσμης για διόρθωση ΑΜΚΑ

 107. Απόρριψη - Έντοκη επιστροφή - Πότε το δημόσιο επιστρέφει με τόκο

 108. Προγενέστερη διακοπή - Μη αποδοχή λόγω διακοπής σε άλλη ημερομηνία

 109. Αποδοχή - Διαγραφή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση για αποδείξεις

 110. Αποδοχή για μη πληρωμή ΦΣΚ υπέρ το άρτιο

 111. Υποτροπή - Πρόστιμο 1.000,00 € - Μη έκδοση

 112. Φορολογική κατοικία - Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο

 113. Μεταφορά ζημιάς που αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο - Μείωση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών και μεταφορά φορολογικής ζημιάς

 114. Απόρριψη - Ελλειπή δικαιολογητικά διακίνησης σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις

 115. Μη αποδοχή - Απόρριψη ενδοκοινοτικής λόγω ΠΟΛ

 116. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 117. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 118. Αποδοχή - Αξιόπιστο Λογιστικό Σύστημα

 119. Μη αποδοχή - Πρόστιμο για μη τήρηση βιβλίων σε πλοίο μέχρι 9 κόρους ψαράς

 120. Μη χρήση επενδυτικού αγαθού - Επιστροφή ΦΠΑ ποσού

 121. Μη επιστροφή ΦΣΚ για αύξηση κεφαλαίου

 122. Μη επιστροφή φόρου διανομής λόγω ακύρωσης διανομής

 123. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμων άρθρου 35§3 και άρθρου 36§2 του Ν. 2238/1994, λόγω παραγραφής

 124. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμων άρθρου 35§3 και άρθρου 36§2 του Ν. 2238/1994, λόγω παραγραφής

 125. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς λόγω παραγραφής

 126. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. και Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. λόγω παραγραφής

 127. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και την ακύρωση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και της πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α.

 128. Αποδοχή - Μη υποχρέωση παρακράτησης - Δεν παρακρατήθηκε

 129. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής οριστικής απόφαση επιβολής προστίμου

 130. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής πράξης επιβολής προστίμου

 131. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου

 132. Αποδοχή αιτήματος για αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού

 133. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 134. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 135. Επιστροφή ΦΠΑ - Αποδοχή τιμολογίων με ελλειπή στοιχεία

 136. Πρόστιμο φορολογικής δήλωσης για αναγραφή ονοματεπωνύμου

 137. Χρησιδάνειο - τέλη χαρτοσήμου

 138. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

 139. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

 140. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη επιβολή της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης στο επίδομα αλλοδαπής

 141. Εκπιπτόμενες δαπάνες απογραφή

 142. Χαρτόσημο δοσοληπτικών προ ΚΦΔ

 143. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015

 144. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 145. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 146. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 147. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 148. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 149. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 150. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 151. απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

 152. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 153. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 154. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 155. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 156. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 157. Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 158. Απόρριψη αιτήματος Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, ως καθολικής διαδόχου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, για αναστολή καταβολής του ποσοστού 50% του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού Οριστικών Πράξεων Επιβολής Προστίμου

 159. Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 160. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 161. Μη χρησιμοποίηση επενδυτικών αγαθών - Επιστροφή ΦΠΑ σε δημόσιο

 162. Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

 163. Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

 164. Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

 165. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

 166. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 167. Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για έκδοση εικονικών τιμολογίων - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου - Ενδικοφανής προσφυγή - Δεδικασμένο

 168. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 169. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 170. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 171. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 172. Έκπτωση λόγω τζίρου μη γνωστοποίηση

 173. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου

 174. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 175. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση έγγραφης απάντησης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 176. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 177. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 178. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

 179. Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας

 180. Αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 181. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 182. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 183. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 184. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

 185. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 186. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου

 187. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 188. Αποδοχή - Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμου μισθωτηρίου για δωρεάν παραχώρηση γονέα

 189. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 190. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

 191. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 192. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 193. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

 194. Aπόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 195. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 196. Αναστολή καταβολής ποσοστού (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης της Προϊσταμένης Δ.Ο.Υ.

 197. Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 198. Απoδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου

 199. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.

 200. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 201. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 202. Αίτηση αναστολής καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 203. Αίτηση αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

 204. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 205. Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού

 206. Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 207. για την ενδικοφανή προσφυγή

 208. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 209. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)

 210. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 211. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 212. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 213. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 214. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 215. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 216. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 217. Η αίτηση αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ

 218. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 219. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 220. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής για ακύρωση φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

 221. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 222. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 223. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 224. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 225. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 226. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 227. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 228. Απόρριψη αιτήματος για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 229. Απόρριψη αιτήματος για αναστολή καταβολής του ποσοστού (50%) αμφισβητούμενου ποσού (Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδημάτων από Αμοιβές-Δικαιώματα οικ. ετών 2009 και 2010)

 230. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (Εισόδημα-Επίδομα αλλοδαπής)

 231. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού (ΦΠΑ)

 232. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 233. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 234. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

 235. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 236. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 237. Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α.

 238. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά προσωρινής Πράξης, δηλαδή κατά μη εκτελεστής Πράξης και, συγκεκριμένα, κατά Προσωρινής Πράξης Μερικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 239. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 240. Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της προσαύξησης επί του κυρίου φόρου Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας

 241. Απόρριψη ως εκπροθέσμων των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

 242. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 243. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 244. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 245. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 246. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 247. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 248. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 249. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (Εισόδημα-Επίδομα αλλοδαπής 2010)

 250. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 251. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγή για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 252. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως προς οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς

 253. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 254. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 255. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής, για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 256. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ

 257. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 258. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 259. Ενδικοφανής προσφυγή: Παταγώδης αποτυχία ή ουσιαστική δικαστική προστασία;

 260. Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την άσκηση και το χειρισμό των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 261. Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 262. Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)

 263. Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

 264. Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

 265. Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 266. Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 267. Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 268. Άρθρο 18 ΚΦΔ - Δεν υπάγονται σε αυτό οι πληροφοριακές δηλώσεις

 269. Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 ν. 4174/2013

 270. Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 271. Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

 272. Εν μέρει αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής (Καταλογισμός χαρτοσήμου)

 273. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους

 274. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο