Ετικέτες κόμβου - Ενδικοφανής προσφυγή

 1. Δ.Ε.Δ.: Η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία

 2. «Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους»

 1. Δραστηριότητα με αντικείμενο εργασιών την αγοροπωλησία ακινήτων

 2. Διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές πελατών - προμηθευτών

 3. Εξωλογιστικου προσδιορισμού αποτελεσμάτων μέσω αναγωγής των αγορών των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών σε πωλήσεις

 4. Περιστασιακή πώληση αγαθών - Μη υποχρέωση για τήρηση βιβλίων

 5. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - Μη φορολόγηση διανεμηθέντων μερισμάτων από λογιστικά κέρδη τρέχουσας και παρελθόντων χρήσεων - Άρθρο 47

 6. Οι τόκοι προνομιούχων μετοχών αποτελούν μέρισμα για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος. Δεν εκπίπτουν ως δαπάνη από την εταιρία που τους καταβάλει

 7. Βεβαίωση του ΟΔΙΕ - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της ΟΠΑΠΑΕ δύνανται να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων

 8. Συντάξεις πηγής Ελλάδος που καταβάλλονται σε φορολογικό κάτοικο Ελβετίας από προηγούμενη εργασία

 9. Τεκμαρτό εισόδημα από ανέγερση οικοδομής με δαπάνες της μισθώτριας επιχείρησης σε αγροτεμάχιο του εκμισθωτή

 10. Ενάσκηση επικαρπίας - Φορολόγηση του κυρίου του ακινήτου

 11. Εκπρόθεσμη υποβολή μηδενικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για λόγους ασθενείας

 12. Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% και για αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των τεχνικών έργων

 13. Έλεγχος σε κλειστή αποθήκη επιχείρησης με εμπορία μαρμάρων

 14. Μερική αποδοχή - Αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικό - Πότε απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ

 15. Φορολογία υποθηκοφυλάκων με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 - Αυτοπεραίωση και πρόσθετα στοιχεία για έλεγχο - Έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες κινητής τηλεφωνίας

 16. ΣΑΔΦ Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου - Δήλωση εισοδημάτων αλλοδαπής

 17. Προσαύξηση περιουσίας ισχυρισμός περί ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων προερχομένων από μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγούμενων ετών

 18. Κρίσιμο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πρακτορείο ταξιδιών

 19. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσών διαγραφής απαίτησης - Προϋποθέσεις της παρ. 4 άρθρου 26 ΚΦΕ

 20. Αχρεώστητη καταβολή ΦΣΚ στην υπέρ το άρτιο διαφορά

 21. Λογιστικές διαφορές - Ενδοομιλικά μερίσματα και χρόνος απόκτησης φορολογικού πλεονεκτήματος - Ταμειακές εγγραφές χωρίς παραστατικά και προσθήκη αυτών σαν λογιστικές διαφορές

 22. Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη τροποποιητική με προσθήκη τέκνου

 23. Τεκμήριο οχημάτων σε βουλγάρικη εταιρία φορολογικού κάτοικου Ελλάδος - Κάλυψη τεκμηρίων με την λήψη δανείου κεφάλαιου κίνησης

 24. Αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ - ΄Εφαρμογή άρθρου 14 του ΦΠΑ

 25. Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες αποσβέσεων - Δαπάνες καυσίμων με αποδείξεις στις οποίες δεν αναγράφονταν τα στοιχεία και ο ΑΦΜ

 26. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Αναλήψεις από ταμείο - Επιστροφή χρημάτων

 27. Κάλυψη δαπάνης με δάνειο από την αλλοδαπή που κατατέθηκε σε ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία δαπάνης

 28. Δεν υφίσταται υποτροπή όταν ο χρόνος διάπραξης της παράβασης είναι προγενέστερος του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου

 29. Rebate - Δεν προβλέπεται έκδοση πιστωτικού πριν την έκδοση της απόφασης Α. 1035/2019

 30. Απώλεια ΦΤΜ βιβλιαρίου συντήρησης. Διαπίστωση μετά τον θάνατο του υπόχρεου

 31. Ελλιπής υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ - Μη έκδοση ανακριβής έκδοση στοιχείων - Επιστροφή φαρμακευτικών προϊόντων και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων

 32. Επιστροφή ΦΠΑ ανέγερσης κτίσματος σε ακίνητο τρίτου, διάρκεια μίσθωσης, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, μη καταχώρηση μισθωμάτων επικαρπωτή μισθωτή

 33. Ακύρωση ιδίων μετοχών - Μεταβολή καθαρής θέσης και όχι επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης

 34. Τα μέλη πληρώματος ιδιωτικών σκαφών αναψυχής φορολογούνται με το άρθρο 15 του ΚΦΕ και όχι με τους ειδικούς συντελεστές

 35. Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη τροποποιητική στην οποία συμπληρώθηκε εισόδημα που δεν φορολογείται

 36. Χρόνος έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης

 37. Είσπραξη προκαταβολής για πώληση ακινήτου - Ματαίωση συναλλαγής - Μη έκδοση στοιχείου

 38. Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 φορολογικού έτους 2014 σε νόμιμο ελεγκτή λόγω σύνταξης ανακριβούς πιστοποιητικού φορολογικού ελέγχου

 39. Επιστροφή ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης βάσει της απόφασης ΣτΕ 355/2019

 40. Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή μισθωτηρίου από συνιδιοκτήτες πριν την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1162/2018

 41. Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής

 42. Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση μίσθωσης με την οποία αλλάζει το ποσό της εγγύησης

 43. Μεταβολή στοιχείων κύριας κατοικίας από φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση από τον υιό

 44. Τεκμαρτοί τόκοι άτοκου δανείου

 45. Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση ορόφου σε έντυπο Ε2

 46. Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση μίσθωσης με την οποία συμπληρώνονται σημειώσεις

 47. Μη επιβολή προστίμου σε ΝΠ για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση με συμπλήρωση του κωδικού «φόρος που προκαταβλήθηκε»

 48. Η επιβολή προστίμου λόγω ανακρίβειας των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οριζόμενης από την περ. α’ της παρ. 1 και την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013

 49. Προυποθέσεις έκπτωσης δαπανών καυσίμων με ΑΛΠ

 50. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός επιδοτήσεων, ενισχύσεων αγροτών

 51. Μη κερδοσκοπικές οντότητες - Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων - Μη έκπτωση δαπανών εκπλήρωσης των κοινωφελών σκοπών του

 52. Λογιστική διαφορά από τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ακινήτων

 53. Διαφορές σε ποσοτική καταμέτρηση δεξαμενών καυσίμου - Αποκλίσεις που ήταν αμελητέες και εντός των αποδεκτών ορίων

 54. Προσαύξηση επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής λόγω στέγης - Μη υπαγωγή στον ΦΕΦΠ

 55. Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 με υπαιτιότητα του φορολογούμενου

 56. Συμψηφισμός φόρου καταβληθέντος στην αλλοδαπή με αναλογούντα φόρο εισφοράς αλληλεγγύης στην ημεδαπή

 57. Άτυπη σύμβαση διευκόλυνσης μεταξύ ιδιωτών. Πότε επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου

 58. Χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολ. έτους 2017 για δήλωση αναπηρίας

 59. Καταθέσεις από μετόχους ΑΕ για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου δεν υπόκειται σε χαρτόσημο ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί ή όχι η απόφαση ΓΣ ή ΔΣ

 60. Επιβολή προστίμου για την υποχρεωτική απόσυρση κάποιων μοντέλων ΦΗΜ

 61. Για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου πρέπει οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

 62. Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ

 63. Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ

 64. ΣΑΔΦ Ελλάδος - Αγγλίας - Το εισόδημα που αποκτά φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, με οποιαδήποτε μορφή (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο), από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα δεν τον καθιστά φορολογικό κάτοικο Ελλάδας.

 65. Χαρτόσημο σε δάνεια εξωτερικού που εμβάστηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό ημεδαπής χρησιδάνειο

 66. Άρθρο 39α: Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών

 67. Λογιστικές διαφορές λόγω ασαφούς περιγραφής των υπηρεσιών σε τιμολόγια παροχής

 68. Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΣΚ ΙΚΕ

 69. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση - Βάση υπολογισμού της αξίας από οικοδομές και όχι από εδαφικες εκτάσεις - ΚΦΕ 2238/1994

 70. Λογιστικές διαφορές, έξοδα ταξιδίων και διαμονής ως παραγωγικές δαπάνες για την επιτέλεση έργου

 71. Έμμεσος προσδιορισμός αποκρυβείσας ύλης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναγωγή των αγορών σε πωλήσεις. Κύρος βιβλίων. Εξωλογιστικός προσδιορισμός

 72. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση δεν χρησιμοποιούνται οι αξίες με τις οποίες προσδιορίζεται ο ΕΝΦΙΑ - Αποσβέσεις δικαιωμάτων

 73. Μη δήλωση έναρξης υποκαταστήματος ημερόπλοιου - Υποκατάστημα - Εκδοση φορολογικών στοιχείων χωρίς χρήση ΦΗΜ

 74. Παράληψη μεταβολής Μ3 που οφείλεται σε υπαιτιότητα ΓΕΜΗ

 75. Προσαύξηση περιουσίας από ποσά που δόθηκαν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 76. Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 5 του ΚΦΕ (2238/1994). Στη διατυπούμενη στη φορολογική δήλωση επιφύλαξη πρέπει να παρατίθενται συγκεκριμένα οι λόγοι, καθώς και το ύψος και η φύση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να μπορεί η φορολογική αρχή να αποφανθεί επί αυτής, άλλως η επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν δύναται να γίνει δεκτή

 77. ΚΒΣ και επιβολή προστίμου για έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem

 78. Επιστροφή ποσών ΦΠΑ σε αγρότη ειδικού καθεστώτος που δεν δικαιολογούνται από την ετήσια παραγωγή του

 79. Στα ανείσπρακτα ενοίκια δεν περιλαμβάνεται η ανείσπρακτη αποζημίωση χρήσης ακινήτου

 80. Τα πλαστά παραστατικά δεν αποτελούν νόμιμα τιμολόγια για την έκπτωση του ΦΠΑ - Η αναζήτηση στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση μιας ενδοκοινοτικής παράδοσης, εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής

 81. Η τήρηση της 20ήμερης προθεσμίας προκειμένου η φορολογούμενη να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου, είναι υποχρεωτική

 82. Εκτενής χρήση ΑΛΠ αντί τιμολογίων - Μη επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες που δεν δικαιολογούνται

 83. Εκκλησία της Ελλάδος, μη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από τα παραχωρηθέντα σ' αυτήν δυνάμει της συμβάσεως του 1952 αστικά ακίνητα

 84. Χαρτόσημο ταμειακής διευκόλυνσης επί λογαριασμού μερισμάτων πληρωτέων και λοιπών απαιτήσεων

 85. Μη αναγνώριση ΦΠΑ επαναλαμβανόμενων δαπανών δεξιώσεων ψυχαγωγίας και φιλοξενίας εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης

 86. Λογιστικές διαφορές και αναμόρφωση προκύπτουσα από τη μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων με συνδεδεμένα μέρη

 87. Προσαύξηση περιουσίας - Κέρδη από νόμιμο παίγνιο, όπως το «πάμε στοίχημα»

 88. Παραγραφή μη αναληφθέντων μερισμάτων - Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

 89. Εισόδημα - Λογιστικές διαφορές - Δώρα σε προμηθευτές - Γεύματα

 90. Πρόστιμο περιβαλλοντικού τέλους σακούλας

 91. Προϋποθέσεις για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου επί καταθέσεων ή αναλήψεων - Ταμειακή διευκόλυνση εταίρου προς την εταιρεία του

 92. Βελτιώσεις προσθήκες παγίων που εκπέσθηκαν ως δαπάνες

 93. Καταλογισμός παραβάσεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων για την χρήση 2012

 94. Τέλη χαρτοσήμου επί ταμειακής διευκόλυνσης εταίρου προς την εταιρεία του

 95. Εργασίες καλωδιώσεων, εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, και ελαιοχρωματισμοί δεν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης του ακινήτου (2238/1994)

 96. Το έλλειμμα ταμείου δεν αποτελεί αντικείμενο επιβολής ΦΠA

 97. Μη επιβολή ειδικής κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν.1882/1990 για λήψη εικονικού τιμολογίου στην περίπτωση που το ΦΠΑ έχει ήδη βεβαιωθεί σε βάρος της εκδότριας

 98. Μη επιβολή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση τακτικής συνέλευσης

 99. Μη έκπτωση δαπανών από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς (Βουλγαρία)

 100. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία

 101. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων - Εισόδημα - Προσαύξηση περιουσίας - Άρση τραπεζικού απόρρητου για έλεγχο λογαριασμών - Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών - Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών

 102. Εισόδημα από μισθώματα, απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων στο Ε1 και των μισθωτηρίων συμβολαίων

 103. Στις περιπτώσεις θανάτου του υπόχρεου παραβάτη παύει ο σκοπός για την επιβολή προστίμου επί τυπικής διαδικαστικής παράβασης

 104. Λογιστικές διαφορές - Μη παραγωγικές δαπάνες

 105. Πως ορίζονται οι συνδικαιούχοι κέρδους από τυχερά παίγνια - Άτυπη δωρεά χρημάτων

 106. Λογιστικές διαφορές-ελλείμματα, πλεονάσματα απογραφής-απομείωση

 107. Στις περιπτώσεις θανάτου του υπόχρεου παραβάτη παύει ο σκοπός για την επιβολή προστίμου επί τυπικής διαδικαστικής παράβασης

 108. Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης - Πληροφοριακό στοιχείο η μη καταχώρησή της, δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα (Ορθή επανάληψη)

 109. Δεν είναι εικονικό το τιμολόγιο που ακυρώθηκε, από τον εκδότη-επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής

 110. Λογιστικές διαφορές - Εκπιπτόμενες δαπάνες - Ταχυδρομικά - Προμήθειες με παραστατικά αόριστης αιτιολογίας - Τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Τηλεφωνικά

 111. Λογιστικές διαφορές - Καταχώρηση παγίου ως έξοδο - Διόδια και καύσιμα με στοιχεία που δεν αναγράφουν αριθμό κυκλοφορίας - Μη εξόφληση με τραπεζικό μέσο

 112. Διορθωτικός προσδιορισμός - Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών σε φορολογούμενους χωρίς να δηλωθεί το εισόδημα από δημόσιο υπάλληλο

 113. Έκπτωση ΦΠΑ rebate - Χονδρεμπορικό κέρδος φαρμακευτικών εταιρειών - Άρθρο 35 ν. 3918/2011

 114. Έκπτωση ΦΠΑ rebate - Χονδρεμπορικό κέρδος φαρμακευτικών εταιρειών - Άρθρο 35 ν. 3918/2011

 115. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα - Εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδας-Κύπρου

 116. Ανώτατο όριο δαπανών (αποδείξεων) που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διατηρηθεί η μείωση φόρου εισοδήματος

 117. Η αποτίμηση των αποθεμάτων λήξης με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παρ 1γ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 δεν συνιστά απόκρυψη συναλλαγής υπό την έννοια της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου πώλησης

 118. Δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας το ποσό που κατατίθεται σε προσωπικό λογαριασμό φορολογούμενου και το οποίο προέρχεται από πελάτες της εταιρείας στην οποία συμμετέχει

 119. Δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας το ποσό που κατατίθεται σε προσωπικό λογαριασμό φορολογούμενου και το οποίο προέρχεται από πελάτες της εταιρείας στην οποία συμμετέχει

 120. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ αγροτών ειδικού καθεστώτος

 121. Υποβολή αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για διόρθωση αποκλίσεων εξόδων το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα έσοδα

 122. Το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Η απόκτηση πολλών παγίων με ένα στοιχείο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης

 123. Εάν η σύμβαση δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα μόνο εφόσον το προϊόν του δανείου μεταφέρθηκε στην Ελλάδα

 124. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΣΚ - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου

 125. Απόρριψη δαπανών λόγω μη εξόφλησης αυτών με τραπεζικό μέσω πληρωμής - Μη καταχώρηση απογραφής λήξης - Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος

 126. Χαρτόσημο σε άτυπο δάνειο. Καταθέσεις σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο

 127. Tυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη - Λήψη εικονικών τιμολογίων

 128. Επιστροφή ΦΠΑ από διαγραφή απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ

 129. Επιστροφή ΦΠΑ από διαγραφή απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ

 130. Πρόστιμο μη έκδοσης αποδείξεων ανά φορολογικό έλεγχο και όχι ανά χρήση

 131. Εκπρόθεσμη τροποποιητική υποβολή μισθωτηρίου για συμπλήρωση ενεργειακού πιστοποιητικού

 132. Αποδοχή: Συμπλοιοκτησία με σκάφος κάτω των 12 μέτρων και υπαγωγή σε βιβλία 1-1-2015 - Μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος για 5 έτη

 133. Μη αποδοχή ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

 134. Φορολογία σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ φορολογικού κάτοικου Γερμανίας - Επιστροφή φόρου

 135. Το τεκμήριο ΕΙΧ εφαρμόζεται και για φυσικά πρόσωπα με αυτοκίνητα που έχουν ξένους αριθμούς και κυκλοφορούν στην Ελλάδα

 136. Μη απαλλαγή από τον ΕΦΑ σε ακίνητο ναυτιλιακής που παραχωρείται δωρεάν σε άλλη ναυτιλιακή

 137. Πρόστιμο μη ζήτησης, μη λήψης και σε περίπτωση άρνησης του πωλητή, μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου

 138. Πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης με την οποία δηλώνεται επιπλέον φορολογητέα ύλη χωρίς να προκύπτει φόρος προς καταβολή

 139. Προσαύξηση εσόδων λόγω αρνητικού μικτού κέρδους

 140. Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη αλλαγή ΚΑΔ

 141. Μη αναγνώρηση τόκων δανείου από τα ακαθάριστα έσοδα όταν ο δανεισμός δεν πραγματοποιήθηκε για το συμφέρον και τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 142. Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ - Ακύρωση προστίμου λόγω ανωτέρας βίας

 143. Πρόστιμο ελέγχου (άρθρου 59 του ΚΦΔ) για μη απόδοση φόρου μερισμάτων χρήσης 2011-2012

 144. Μη υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 φορολογούμενου με ΚΑΔ «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»

 145. Πρόστιμο του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 λόγω ανακρίβειας δήλωσης από λάθος παρακρατηθέντες φόρους - Μη αναγνώριση δαπανών λόγω εξόφλησης χωρίς χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής

 146. Μη έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από μερίσματα/συμμετοχές

 147. Η μη έκδοση στοιχείου διακίνησης δεν καθιστά μη αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα

 148. Αναπηρία - Ύπαρξη προγενέστερης Απόφασης Α.Σ.Υ.Ε. και μεταγενέστερης Απόφασης Κ.Ε.Π.Α. - Γνωμάτευση αναπηρίας η οποία λήγει μέσα στο έτος

 149. Τροποποιητική δήλωση Ε9 για τη διαγραφή ακινήτου που δηλώθηκε βάσει των διατάξεων του ν. 4446/2016

 150. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητων στοιχείων

 151. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

 152. Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα

 153. Κτήση εισοδήματος από αποζημίωση λόγω λύσεως εμπορικής συνεργασίας

 154. Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

 155. Παραγραφή παραβάσεων διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων από Α.Ε.

 156. Επιστροφή ΦΠΑ από διαγραφή απαίτησης - Μέιωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ

 157. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για διαγραφή προστίμου μη έκδοσης αποδείξεων

 158. Φορολογική μεταχείριση συντάξεων βάσει των διατάξεων της Σύμβασης Ελλάδος - Γερμανίας

 159. Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές λόγω της ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 με την οποία αποσαφηνίστηκε ο χρόνος κτήσης εισοδήματος προσωπικών εταιριών με διπλογραφικό σύστημα

 160. Πρόστιμο για παρεμπόδιση ελέγχου

 161. Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση

 162. Η μετακίνηση αγροτικών μηχανημάτων (τρακτέρ) από την Βουλγαρία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση

 163. Δεν προσμετρώνται οι επιχορηγήσεις στον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου

 164. Επιστροφή ΦΠΑ από διαγραφή απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ

 165. Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για δήλωση φιλοξενίας

 166. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Εξ αποστάσεως διδασκαλία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στην Ελλάδα

 167. Η ΔΕΔ είναι αναρμόδια να κρίνει επί αιτήματος φορολογούμενου περί μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας και σχετικής άρνησης του Προϊσταμένου ΔΟΥ

 168. Χρόνος απόδοσης χαρτοσήμου πώλησης παγίων λυθείσας εταιρείας

 169. ΦΠΑ - Δωρεάν διάθεση και μη υποχρέωση αυτοπαράδοσης

 170. Μη επιβολή προστίμου Ε2 για διόρθωση κωδικού 17

 171. Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΦΔ για την αποδοχή από την διοίκηση

 172. Φορολόγηση αυτοεκδότη - Συγγραφέας με απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ο οποίος συγγράφει, τυπώνει, εκδίδει και πουλάει μόνος του τα βιβλία του

 173. Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την χρήση 2012 με τον ν. 2523/1997

 174. Πρόστιμο διαφορών ΜΥΦ 2015 και 2016 με υπαιτιότητα αντισυμβαλλομένου

 175. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας ΗΠΑ λόγω διακοπής εργασιών εταιριών στις οποίες ήταν νόμιμος εκπρόσωπος

 176. Κρίση περί αντιθέσεως του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3296/2004 στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Παραπέμπει στην Ολομέλεια

 177. Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΕΔΕ

 178. ΣΑΔΦ Ελλάδας Γαλλίας - Φορολόγηση σύνταξης Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Γαλλίας και εισφορά αλληλεγύης

 179. Aποδοχή απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου τόκων συνδεδεμένων

 180. Η αποζημίωση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ειδικότητας είναι εισόδημα από μισθωτές

 181. Δήλωση κληρονομιάς με το ευργέτημα απογραφής πότε χάνεται το δικαίωμα

 182. ΚΦΑΣ - Πρόστιμο μη έκδοσης τίτλου κτήσης

 183. Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

 184. Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμες δηλωσεις που γίνονται εκ παραδορμής

 185. Φορολογία συντάξεως εξωτερικού (Ιταλία)

 186. Τροποποιητική δήλωση στοιχεία εξαρτώμενου τέκνου

 187. Αποδοχή - Επιστροφή φόρου γονικής με αίτηση έως 2019 από την αλλαγή τζ Ψυχικού αν δεν έχει επέλθει δεκαετής παραγραφή

 188. Αποδοχή - Επιστροφή φόρου γονικής από αλλαγή τζ Ψυχικού

 189. Απόρριψη - 15ετης παραγραφή για μη υποβολή δήλωσης εισοδήματος

 190. Πρόστιμο τέλος καπνιζόντων

 191. Αποδοχή επιστροφή φόρου τόκου ομολόγων συνδεδεμένων

 192. Λήπτης εικονικών σε ΦΠΑ

 193. Αφορολόγητο το ειδικό επιδόμα μουσικού οργάνου στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

 194. Επιστροφή τέλους επιτηδεύματος που καταβλήθηκε με δόσεις

 195. Πρόστιμο μη έκδοσης δελτίου αποστολής

 196. Έλεγχος ταμείου

 197. Κλειστή αποθήκη σε μπαρ με ποτά πως υπολογίζονται οι μερίδες ποτών σε φιάλες

 198. Υποχρέωση επίδειξης βιβλίων γενικών συνελεύσεων μετόχων κ.λπ. μέχρι το 2012

 199. Πρόστιμο για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ.

 200. Πρόστιμο φόρου διαμονής 500,00€

 201. Απαλλαγή χρήσης ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη

 202. Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης

 203. Πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη δήλωσης έναρξης εργασιών

 204. Φορολόγηση εσόδων αυτοεκδοτών δημοσίων υπαλλήλων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία

 205. Χαρτόσημο σε υπόλοιπο πελάτη αποδοχή ο πελάτης ενδοομιλική

 206. Πρόστιμο intrastat

 207. Δαπάνες συνεδρίων που αφορούν προιόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ

 208. Αποδοχή πρόστιμο εκπρόθεσμης λόγω βεβαίωσης

 209. Απόρριψη ενδοκοινοτικών πρόστιμα σε περιοδικές

 210. Μερική αποδοχή πρόστιμο ενδοομιλικών συναλλαγών σε αγορά παγίου λογιστική διαφορά αποτελεί η απόσβεση

 211. Μερική αποδοχή υπερτιμημένες ενδοομιλικές αγορές

 212. Προσαύξηση εσόδων λόγω αγορών από Κύπρο και Βουλγαρία, κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 213. Η μη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 δεν συμπαρασύρει σε δεκαπενταετή παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα

 214. Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης

 215. Εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ σε τράπεζα. Εκτέλεση εντολής την επόμενη ημέρα με αποτέλεσμα την επιβολή τόκων άρθρου 53 του ΚΦΔ

 216. Δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταμείο 38.00. και τα χρήματα καταλήγουν σε ατομικό λογαριασμό μετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμο

 217. Ένταξη πλανόδιου αγρότη στο κανονικό καθεστώς λόγω μεταπώλησης προϊόντων (που δεν αποτελούν προϊόντα παραγωγής του)

 218. Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται σε 781 - 782

 219. Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται σε 781 - 782

 220. Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται στους κωδικούς 781 - 782

 221. Κατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες εταιρείας για εξόφληση φορολογικών παραστατικών σε λογαριασμούς των εταίρων, δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών

 222. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολή κατάστασης συμφωνητικών (100 ευρώ)

 223. Πειραγμένο λογιστικό εμπορικής διαχείρισης- Μη έκδοση αποδείξεων - Αναντιστοιχία βάσης δεδομένων λογισμικού με βιβλία επιχείρησης

 224. Δήλωση μέλους νομικού προσώπου που έχει λυθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος

 225. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

 226. Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της

 227. Πρόστιμο τροποποιητικής η οποία μετέβαλε δευτερευουσα κατοικία

 228. Αποδοχή απώλεια λόγω πλυμμήρας

 229. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 230. Σχετικά με τον θεσμό της ΔΕΔ, την ενδικοφανή προσφυγή και τη διαγραφή προστίμων

 231. Απόρριψη - Ενδοομιλικές συναλλαγές μή τήρηση αρχής ίσων αποστάσεων

 232. Αποδοχή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας λόγω βεβαίωσης με αναδρομικά

 233. Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών

 234. Σχετικά με τις διαγραφές και μειώσεις φόρων από την ΔΕΔ που υπάγεται στον κ. Πιτσιλή

 235. Αποδοχή τροποποιητικής δήλωσης λόγω προσθήκης φιλοξενούμενου

 236. απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)

 237. Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

 238. Ταμειακές διευκολύνσεις πότε χαρτοσημαίνονται

 239. Αποδοχή - Μη πρόστιμο για προσθήκη προστατευόμενου μέλους στην δήλωση

 240. Αρνηση ΦΠΑ μη δυνατότητα μειωσης φορολογικής βάσης μετά από διακανωνισμό πιστωτών

 241. Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα και εάν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου

 242. Παραγραφή στα συμπληρωματικά στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η εντολή έλεγχου από υπόνοια

 243. Αποδοχή - Άρνηση ελέγχου με υγειονομικές συνέπειες σε φορτίο πάγου

 244. Πρόστιμο εκπρόθεσμου εκ παραδρομής ανακεφαλαιωτικού και εκπρόθεσμου διορθωτικού

 245. Η παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό

 246. Η παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό

 247. Αποδοχή - Κάλυψη τεκμηρίων με κεφάλαια προ γάμου

 248. Απόρριψη - Υπηρεσίες μάρκετινγκ δεν φορολογούνται ως μπλοκάκιας

 249. Απόρριψη - Πρόστιμο λόγω μη στάσης οχήματος σε σήμα του ΣΔΟΕ

 250. Απόρριψη - Κατάθεση αποζημίωσης απόλυσης στο παρακαταθηκών θεωρείται καταβολή και αναγράφεται στο Ε1

 251. Μη δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων του Ε9 που υπεβλήθησαν με βάση τα άρθρα 57 έως 61 του ν. 4446/2016

 252. Τροποποιητική δήλωση εισοδήματος εκπρόθεσμη χωρίς πρόστιμο

 253. Εκπρόθεσμη τροποποιητική τελών χαρτοσήμου έχει πρόστιμο ακόμα και με εμπρόθεσμη αρχική

 254. Prorata ΦΠΑ - Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 255. Πρόστιμο σε λογιστή - χρόνος έκδοσης λογιστικών υπηρεσιών

 256. Αποδοχή - Κατάργηση προστίμου ΚΦΑΣ ανακριβούς στοιχείου λόγω πώλησης παγίων σε τιμή χαμηλότερη της κτήσης από λυθείσα εταιρεία

 257. Μερική αποδοχή απαλλασσόμενη από ΦΠΑ αντιμετώπιση ΦΠΑ παγίων φόρος μερισμάτων χαρτόσημο ειδικό αποθεματικό

 258. Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης λόγω μεταγενέστερης διόρθωσης βεβαίωσης

 259. Αποδοχή - Μη πρόστιμο για αναγραφή αριθμού παροχής ΔΕΗ

 260. Αποδοχή - Παραγραφή χρήσης 2010 για ελάχιστο κόστος οικοδομής λόγω ποσών χαμηλότερων της φοροδιαφυγής

 261. Αποδοχή - Παραγραφή 2010 κάτω των ορίων φοροδιαφυγής - Διαγραφή φόρου 2011 εισερχόμενα εμβάσματα κατοίκου εξωτερικού δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας

 262. Πρόστιμο ΜΥΦ 100 ευρώ ανα τρίμηνο

 263. Αποδοχή τροποποιητικής εκπρόθεσμης για διόρθωση ΑΜΚΑ

 264. Απόρριψη - Έντοκη επιστροφή - Πότε το δημόσιο επιστρέφει με τόκο

 265. Προγενέστερη διακοπή - Μη αποδοχή λόγω διακοπής σε άλλη ημερομηνία

 266. Αποδοχή - Διαγραφή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση για αποδείξεις

 267. Αποδοχή για μη πληρωμή ΦΣΚ υπέρ το άρτιο

 268. Υποτροπή - Πρόστιμο 1.000,00 € - Μη έκδοση

 269. Φορολογική κατοικία - Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο

 270. Μεταφορά ζημιάς που αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο - Μείωση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών και μεταφορά φορολογικής ζημιάς

 271. Απόρριψη - Ελλειπή δικαιολογητικά διακίνησης σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις

 272. Μη αποδοχή - Απόρριψη ενδοκοινοτικής λόγω ΠΟΛ

 273. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 274. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 275. Αποδοχή - Αξιόπιστο Λογιστικό Σύστημα

 276. Μη αποδοχή - Πρόστιμο για μη τήρηση βιβλίων σε πλοίο μέχρι 9 κόρους ψαράς

 277. Μη χρήση επενδυτικού αγαθού - Επιστροφή ΦΠΑ ποσού

 278. Μη επιστροφή ΦΣΚ για αύξηση κεφαλαίου

 279. Μη επιστροφή φόρου διανομής λόγω ακύρωσης διανομής

 280. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμων άρθρου 35§3 και άρθρου 36§2 του Ν. 2238/1994, λόγω παραγραφής

 281. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμων άρθρου 35§3 και άρθρου 36§2 του Ν. 2238/1994, λόγω παραγραφής

 282. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς λόγω παραγραφής

 283. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. και Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. λόγω παραγραφής

 284. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και την ακύρωση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και της πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α.

 285. Αποδοχή - Μη υποχρέωση παρακράτησης - Δεν παρακρατήθηκε

 286. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής οριστικής απόφαση επιβολής προστίμου

 287. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής πράξης επιβολής προστίμου

 288. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου

 289. Αποδοχή αιτήματος για αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού

 290. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 291. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 292. Επιστροφή ΦΠΑ - Αποδοχή τιμολογίων με ελλειπή στοιχεία

 293. Πρόστιμο φορολογικής δήλωσης για αναγραφή ονοματεπωνύμου

 294. Χρησιδάνειο - τέλη χαρτοσήμου

 295. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

 296. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

 297. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη επιβολή της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης στο επίδομα αλλοδαπής

 298. Εκπιπτόμενες δαπάνες απογραφή

 299. Χαρτόσημο δοσοληπτικών προ ΚΦΔ

 300. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015

 301. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 302. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 303. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 304. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 305. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 306. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 307. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 308. απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

 309. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 310. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 311. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 312. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 313. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 314. Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 315. Απόρριψη αιτήματος Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, ως καθολικής διαδόχου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, για αναστολή καταβολής του ποσοστού 50% του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού Οριστικών Πράξεων Επιβολής Προστίμου

 316. Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 317. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 318. Μη χρησιμοποίηση επενδυτικών αγαθών - Επιστροφή ΦΠΑ σε δημόσιο

 319. Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

 320. Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

 321. Πρόστιμο για μη καταχώριση δανείων στο εσόδων - εξόδων

 322. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

 323. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 324. Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για έκδοση εικονικών τιμολογίων - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου - Ενδικοφανής προσφυγή - Δεδικασμένο

 325. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 326. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 327. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 328. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 329. Έκπτωση λόγω τζίρου μη γνωστοποίηση

 330. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου

 331. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 332. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση έγγραφης απάντησης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 333. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 334. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 335. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

 336. Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας

 337. Αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 338. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 339. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 340. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 341. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

 342. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 343. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου

 344. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 345. Αποδοχή - Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμου μισθωτηρίου για δωρεάν παραχώρηση γονέα

 346. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 347. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

 348. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 349. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 350. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

 351. Aπόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 352. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 353. Αναστολή καταβολής ποσοστού (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης της Προϊσταμένης Δ.Ο.Υ.

 354. Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 355. Απoδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου

 356. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.

 357. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 358. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 359. Αίτηση αναστολής καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 360. Αίτηση αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

 361. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 362. Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού

 363. Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 364. για την ενδικοφανή προσφυγή

 365. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 366. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)

 367. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 368. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 369. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 370. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 371. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 372. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 373. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 374. Η αίτηση αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ

 375. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 376. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 377. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής για ακύρωση φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

 378. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 379. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 380. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 381. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 382. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 383. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 384. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 385. Απόρριψη αιτήματος για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 386. Απόρριψη αιτήματος για αναστολή καταβολής του ποσοστού (50%) αμφισβητούμενου ποσού (Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδημάτων από Αμοιβές-Δικαιώματα οικ. ετών 2009 και 2010)

 387. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (Εισόδημα-Επίδομα αλλοδαπής)

 388. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού (ΦΠΑ)

 389. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 390. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 391. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

 392. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 393. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 394. Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α.

 395. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά προσωρινής Πράξης, δηλαδή κατά μη εκτελεστής Πράξης και, συγκεκριμένα, κατά Προσωρινής Πράξης Μερικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 396. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 397. Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της προσαύξησης επί του κυρίου φόρου Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας

 398. Απόρριψη ως εκπροθέσμων των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

 399. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 400. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 401. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 402. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 403. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 404. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 405. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 406. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (Εισόδημα-Επίδομα αλλοδαπής 2010)

 407. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 408. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγή για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 409. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως προς οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς

 410. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 411. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 412. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής, για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 413. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ

 414. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 415. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 416. Ενδικοφανής προσφυγή: Παταγώδης αποτυχία ή ουσιαστική δικαστική προστασία;

 417. Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την άσκηση και το χειρισμό των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 418. Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 419. Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)

 420. Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

 421. Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

 422. Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 423. Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 424. Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 425. Άρθρο 18 ΚΦΔ - Δεν υπάγονται σε αυτό οι πληροφοριακές δηλώσεις

 426. Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 ν. 4174/2013

 427. Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 428. Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

 429. Εν μέρει αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής (Καταλογισμός χαρτοσήμου)

 430. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους

 431. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο