Ετικέτες κόμβου - Ενδικοφανής προσφυγή

 1. «Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους»

 1. Φορολογική κατοικία - Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο

 2. Μεταφορά ζημιάς που αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο - Μείωση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών και μεταφορά φορολογικής ζημιάς

 3. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμων άρθρου 35§3 και άρθρου 36§2 του Ν. 2238/1994, λόγω παραγραφής

 4. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμων άρθρου 35§3 και άρθρου 36§2 του Ν. 2238/1994, λόγω παραγραφής

 5. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς λόγω παραγραφής

 6. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και ακύρωση Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. και Πράξης Επιβολής Προστίμου Φ.Π.Α. λόγω παραγραφής

 7. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής και την ακύρωση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και της πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α.

 8. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής οριστικής απόφαση επιβολής προστίμου

 9. Αποδοχή αιτήματος για αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού

 10. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

 11. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

 12. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη επιβολή της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης στο επίδομα αλλοδαπής

 13. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015

 14. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 15. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 16. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 17. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 18. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 19. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 20. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 21. απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

 22. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 23. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 24. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 25. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 26. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 27. Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 28. Απόρριψη αιτήματος Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, ως καθολικής διαδόχου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, για αναστολή καταβολής του ποσοστού 50% του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού Οριστικών Πράξεων Επιβολής Προστίμου

 29. Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 30. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 31. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

 32. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 33. Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για έκδοση εικονικών τιμολογίων - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου - Ενδικοφανής προσφυγή - Δεδικασμένο

 34. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 35. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 36. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 37. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 38. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου

 39. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 40. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση έγγραφης απάντησης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

 41. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 42. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 43. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

 44. Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας

 45. Αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 46. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 47. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 48. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 49. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

 50. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών

 51. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου

 52. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 53. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 54. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

 55. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 56. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 57. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

 58. Aπόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 59. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 60. Αναστολή καταβολής ποσοστού (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης της Προϊσταμένης Δ.Ο.Υ.

 61. Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 62. Απoδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου

 63. Αποδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.

 64. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 65. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 66. Αίτηση αναστολής καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 67. Αίτηση αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

 68. Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

 69. Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού

 70. Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

 71. για την ενδικοφανή προσφυγή

 72. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 73. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)

 74. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 75. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την αναστολή καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

 76. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 77. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 78. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 79. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 80. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 81. Η αίτηση αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ

 82. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 83. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 84. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής για ακύρωση φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

 85. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 86. Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

 87. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 88. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 89. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 90. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 91. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

 92. Απόρριψη αιτήματος για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

 93. Απόρριψη αιτήματος για αναστολή καταβολής του ποσοστού (50%) αμφισβητούμενου ποσού (Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδημάτων από Αμοιβές-Δικαιώματα οικ. ετών 2009 και 2010)

 94. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (Εισόδημα-Επίδομα αλλοδαπής)

 95. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού (ΦΠΑ)

 96. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

 97. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 98. Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

 99. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 100. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 101. Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α.

 102. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά προσωρινής Πράξης, δηλαδή κατά μη εκτελεστής Πράξης και, συγκεκριμένα, κατά Προσωρινής Πράξης Μερικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 103. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 104. Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της προσαύξησης επί του κυρίου φόρου Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας

 105. Απόρριψη ως εκπροθέσμων των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

 106. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 107. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 108. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 109. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 110. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 111. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 112. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 113. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (Εισόδημα-Επίδομα αλλοδαπής 2010)

 114. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 115. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγή για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 116. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως προς οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς

 117. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 118. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015)

 119. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής, για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

 120. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ

 121. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 122. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 123. Ενδικοφανής προσφυγή: Παταγώδης αποτυχία ή ουσιαστική δικαστική προστασία;

 124. Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την άσκηση και το χειρισμό των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 125. Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 126. Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)

 127. Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

 128. Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

 129. Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 130. Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 131. Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 132. Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 ν. 4174/2013

 133. Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 134. Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

 135. Εν μέρει αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής (Καταλογισμός χαρτοσήμου)

 136. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους

 137. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο