Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση ασφαλιστικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 2013 - Πάγια ρύθμιση οφειλών

 1. Τροποποίηση ρυθμίσεων ν. 4152/13 (Πάγια ρύθμιση), ν. 4305/14 και ν. 4321/15

 2. 274,8 εκατ. ευρώ οφειλές διαβιβάστηκαν από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Α.

 3. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Κ.Ε.Α.Ο. - Ιούλιος 2014

 4. Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει το ποσό των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

 1. Απάντηση στην υπ' αριθμ. 872/23-08-2018 Ερώτηση

 2. Συμμετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. σε συμφωνία εξυγίανσης οφειλέτη, με οφειλές μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και τον ίδιο τον Ε.Φ.Κ.Α.

 3. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Ιουλίου-Αυγούστου 2016

 4. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Ιούνιος 2016

 5. Εφαρμογή επιτοκίου στις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές οφειλετών Ο.Γ.Α.

 6. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Απρίλιος 2016

 7. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Μάρτιος 2016

 8. Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

 9. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Φεβρουάριος 2016

 10. Κοινοποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 437/26-02-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του αρ.28 του ν.4321/2015

 11. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Ιανουαρίου 2015

 12. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Δεκεμβρίου 2015

 13. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Νοεμβρίου 2015

 14. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Οκτωβρίου 2015

 15. Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013

 16. Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/2015

 17. Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015

 18. Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α' 107), 4305/2014 (Α' 237) και 4321/2015 (Α' 32)

 19. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Μαΐου 2015

 20. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Απριλίου 2015

 21. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015 - Μαρτίου 2015

 22. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 και ν. 4305/2014, Φεβρουάριος 2015

 23. Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013

 24. Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013

 25. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 και ν. 4305/2014, Δεκεμβρίου 2014

 26. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν. 4152/2013 Σεπτεμβρίου 2014

 27. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν. 4152/2013 Αυγούστου 2014

 28. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 29. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν. 4152/2013 Ιουλίου 2014

 30. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 Μαΐου 2014

 31. Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 32. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 Απρίλιος 2014

 33. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 34. Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας

 35. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 Μάρτιος 2014

 36. Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

 37. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 Φεβρουάριος 2014

 38. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 39. Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος

 40. Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ν. 4152/2013 Δεκέμβριος 2013

 41. Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄)

 42. Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

 43. Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

 44. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

 45. Διευκρινίσεις σχετικά με την διαχείριση των αιτήσεων ρύθμισης

 46. Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση

 47. Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών

 48. Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)

 49. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 50. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 51. Πάγια Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

 52. Θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4152/2013 (Α΄, 107) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4158/2013 (Α΄, 126) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αρ. Β/7/15877/2914/2013 (Β΄, 1265) (πάγια ρύθμιση) Β/7/15878/2915/2013 (Β΄, 1265) (ρύθμιση ‘Νέας Αρχής’) Υ.Α.

 53. Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή»

 54. Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

 55. Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και ρύθμιση «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

 56. Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο