Ετικέτες κόμβου - Δημοσίευση ισολογισμών - Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

 1. Λήγει στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων

 1. (ανανεωμένο) Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2015 - Οδηγίες για την υποβολή σύμφωνα με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

 2. Ερώτημα σχετικά με ημερομηνία Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης

 3. Αντιμετώπιση ερωτήματος για υποχρέωση δημοσίευση Ισολογισμών κλπ κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την 31-12-2015

 4. Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

 5. Ερώτημα σχετικά με την διαδικασία καταχώρισης πράξεων και στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.

 6. Ενιαία αντιμετώπιση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και I.K.E.

 7. Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ

 8. Αιτήσεις καταχώρισης πράξεων και στοιχειών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 9. Περί δημοσίευσης Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης προσωπικών εταιρειών - Περιεχόμενο ανακοίνωσης σύστασης και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών

 10. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων

 11. Αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων από ΕΠΕ, για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί και ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και συνεπώς πρέπει να έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ

 12. Διευκρίνιση ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων Α.Ε. στο ΦΕΚ

 13. Αιτήσεις καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικο Μητρώο

 14. Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης

 15. Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014

 16. Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

 17. Σχετικά με την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων Ανωνύμων Εταιρειών

 18. Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

 19. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

 20. Δημοσίευση ισολογισμών - Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ. - Διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ

 21. Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια» ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ

 22. Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. - Σχέση με επιμελητηριακά μητρώα και συνδρομές μελών στα επιμελητήρια

 23. Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα του ιστοχώρου για την ανάρτηση του ισολογισμού από το Υπ. Ανάπτυξης

 24. Δημοσίευση ισολογισμών - Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ.

 25. Χρόνος που προκύπτει το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ΑΕ

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο