Ετικέτες κόμβου - Επίδομα ανεργίας Ελ. Επαγγελματιών

  1. Θα ισχύει από τρεις μήνες έως και ένα έτος, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης κάθε δικαιούχου

  2. Οι Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών είναι συμφωνίες με τις οποίες μια κυβέρνηση ή κάποιο άλλο σώμα χορηγεί σε ιδιώτες επιτηδευματίες συμβάσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι...

  1. Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι ρύθμισαν τις οφειλές τους στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος

  2. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, ασφαλισμένων των φορέων Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε [παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152)], όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 50 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88)

  3. Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.80000/8285/253/26-03-2013 σχετικά με τη καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει

  4. Χορήγηση βοηθήματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος

  5. Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α' 152)

  6. Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

  7. Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152)

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο