Ετικέτες κόμβου - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 1. Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 2. Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων

 3. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014

 4. Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

 5. Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών

 6. Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις

 7. «Ηλεκτρονικός φάκελος» (Άρθρο 4 παρ. 11 του Κ.Φ.Α.Σ.)

 8. Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

 9. Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση Αποδείξεων

 10. Συμπλήρωση−Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος»

 11. Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση αποδείξεων

 12. Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας

 13. Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')

 14. Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»

 15. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

 16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200/2012

 17. Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄)

 18. Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων

 19. Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄)

 20. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

 21. Παρέχονται πληροφορίες για την έκδοση φορολογικών στοιχείων

 22. Αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. από 1.1.2014. Επισημάνσεις και προβληματισμοί

 23. Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις - Έννοια υποκαταστήματος

 24. Κ.Φ.Α.Σ. - Τι παραμένει και τι καταργείται - Τι ισχύει από 1.1.2014 (updated)

 25. Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

 26. Τεχνικές εταιρείες. Τήρηση λογαριασμού 94

 27. Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων

 28. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις

 29. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

 30. Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων

 31. Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών από καθηγητή που παρέχει υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην έδρα του

 32. Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων

 33. Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής

 34. Υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου με βάση τις διατάξεις του ΚΦΑΣ

 35. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

 36. Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά την σφαγή των ζώων

 37. Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου

 38. Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

 39. Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων

 40. Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

 41. Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία

 42. Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου

 43. Εκπρόθεσμη θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης Φ.Τ.Μ. και βιβλίων του Κ.Β.Σ.

 44. Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο

 45. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από συνεργεία επισκευής οχημάτων

 46. Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων

 47. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία

 48. Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή από καθηγητές όταν αυτοί παραδίδουν κατ’ οίκον φροντιστηριακά μαθήματα

 49. Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, λόγω έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) με τις διατάξεις του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013)

 50. Κ.Φ.Α.Σ.

 51. Υποχρεώσεις, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ., ιατρικής εταιρείας με νομική μορφή Α.Ε.

 52. Τήρηση λογαριασμού 94 από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

 53. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων κρατικών λαχείων

 54. Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών

 55. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 56. Ενημέρωση βιβλίων με μια συγκεντρωτική εγγραφή

 57. Αντιμετώπιση διάθεσης ηλεκτρομαγνητικών μέσων με ενσωματωμένο δικαίωμα λήψης παροχής υπηρεσιών

 58. Αντικατάσταση αποδείξεων λιανικής πώλησης με τιμολόγια

 59. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία

 60. Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που συνδέονται ON LINE με το κεντρικό

 61. Έκδοση δελτίων αποστολής για την παραλαβή αγαθών προς επισκευή

 62. Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

 63. Παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με συγχώνευση – συνένωση φορολογικών στοιχείων

 64. Παρέχονται πληροφορίες ,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

 65. Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης

 66. Σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνιτών μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, μετά την 1.1.2013

 67. Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

 68. Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94

 69. Κλινικές – Θεραπευτήρια. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

 70. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013

 71. Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής φυσικού προσώπου που συμβάλλεται με το ……………….. στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

 72. Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς ληγμένων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης

 73. Τρόπος έκδοσης των Δελτίων Αποστολής για την παραλαβή και την διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222)

 74. Φορολογικά στοιχεία του ΚΦΑΣ

 75. Τρόπος και χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από σχολή οδηγών, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222)

 76. Έκδοση φορολογικών στοιχείων για πραγματοποίηση εκδρομών με μισθωμένο πούλμαν από ξενοδοχειακή επιχείρηση

 77. Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)

 78. Εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

 79. Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Δαπάνης

 80. Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες

 81. Δυνατότητα ή μη έκδοσης ΑΛΠ με τη χρήση Φ.Τ.Μ. για ξυλουργικές εργασίες

 82. Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.

 83. Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου

 84. Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί αθεώρητου τιμολογίου

 85. Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει

 86. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. εμπόρων - εισαγωγέων δικύκλων

 87. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003

 88. Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222)

 89. Περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

 90. Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94

 91. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ. διαιτητών – κριτών αγώνων χειροσφαίρισης

 92. Σχολές οδηγών. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ

 93. Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β΄ σε Γ΄. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης

 94. Η τήρηση του λογαρισμού 94 με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013 - Πρακτική εφαρμογή

 95. Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από εκμεταλλευτές καταστημάτων που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση

 96. Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων

 97. Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων μετά την εφαρμογή από 1.1.2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1 υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222)

 98. Μη υποχρέωση τήρησης, για φορολογικούς σκοπούς, διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 99. Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

 100. Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.

 101. Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»

 102. Πίνακας με τα βιβλία που τηρούνται και τα στοιχεία που εκδίδονται από ιατρούς, οδοντιάτρους (ελεύθερους επαγγελματίες)

 103. Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

 104. Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003, σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)

 105. (Ενημερωμένο) Ενδεικτικοί πίνακες με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

 106. Εξόφληση φορολογικών στοιχείων με τη μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων

 107. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών- Ερμηνευτική ΚΦΑΣ

 108. Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

 109. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) - Το νέο πλαίσιο για την λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο