Ετικέτες κόμβου - Αναστολή λειτουργίας ορισμένων ΔΟΥ

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043) απόφασής μας, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

 2. Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

 3. Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

 5. Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β' 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως

 6. Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

 7. Tροποποίηση της ΔΤΥ 1005448ΕΞ2013/11-1-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

 8. Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

 9. Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

 10. Τροποποίηση της ΔΤΥ 1005448ΕΞ2013/11-1-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

 11. Μετονομασία Δ.Ο.Υ.

 12. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

 13. Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν

 14. Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15−11−2012 (Β΄ 3042) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

 15. Στέγαση των ενοποιούμενων Δ.Ο.Υ. της Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/ 19-10-2012 Απόφασης (ΦΕΚ 2828 τ.Β' /19-10-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις Δ6Α 1002441 ΕΞ 2013/7-1-2013 και Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10-1-2013 Αποφάσεις και τροποποίηση της ΔΤΥ 1143999 ΕΞ2012/18-10-2012 Απόφασης

 16. Κοινοποίηση της αριθμ. Δ6Α 1144678ΕΞ2012/19-10-2012 Υπουργικής Απόφασης

 17. Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20-9-2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/ 19-10-2012 και Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών περί «Αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

 18. Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

 19. Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

 20. Απεικόνιση της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας και τη μετονομασία ορισμένων Δ.Ο.Υ.

 21. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20-9-2012 (Β'2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

 22. Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

 23. Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο