Ετικέτες κόμβου - Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

 1. Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. - Σχέση με επιμελητηριακά μητρώα και συνδρομές μελών στα επιμελητήρια

 2. Εγκύκλιος αναφορικά με την καταχώρηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστολή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο αναφορικά με την γενόμενη καταχώρηση

 3. Αντιμετώπιση απογραφής των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ)

 4. Αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της «καταγγελίας ως Λόγο λύσης προσωπικών εταιρειών» και των «δηλώσεων εξόδου» ομορρύθμων εταίρων από τις προσωπικές εταιρείες

 5. Παροχή διευκρινίσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β'/3-5-2012) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β'/1-10-2012) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 6. Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο».

 7. Αντιμετώπιση ψηφιοποίησης καταχωρούμενων εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ.

 8. Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών

 9. Η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (Updated)

 10. Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

 11. Παροχή διευκρινίσεων επί της υπουργικής απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β'/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766 Β'/30-5-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−941 οικ./2012 απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

 13. Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο