Από 17-03-2017 έως 24-03-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
(Upd) Άρθρα
Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
 
2017-03-18
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
 
2017-03-20
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
 
2017-03-22
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η εορτή της 25ης Μαρτίου
 
2017-03-23
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Π.Δ.19/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 19 Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 
2017-03-20
Δείτε περισσότερα law
 
Π.Δ.20/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 20 Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
 
2017-03-21
Δείτε περισσότερα law
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1035853 ΕΞ 2017
Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στον Λιμένα Σάμου
Περισσότερα
02
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών
Περισσότερα
03
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/6/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων
Περισσότερα
04
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Τ01/648/2/ 2017
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/2016
Περισσότερα
05
Εργατικά - Απασχόληση
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 6660/137/ 2017
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο
Περισσότερα
06
Λοιπά
Αριθ. οικ.: 11258/ 2017
Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α`149)
Περισσότερα
07
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. Φ. 80000/10124/3162/ 2017
Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων από το Ν.Α.Τ. των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.
Περισσότερα
08
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.: Α 17128/1154/ 2017
Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ` αριθμ. Φ.10035/2523/131 (Β` 2896) κ.υ.α.
Περισσότερα
09
Αριθμ. Υ34
Τροποποίηση της Υ135/15-3-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (Β’ 711)
Περισσότερα
10
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. 11134/17/ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»
Περισσότερα
11
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΒ 1042034 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση κατ` εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 217/2017 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων
Περισσότερα
12
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1042264 ΕΞ 2017
Δήλωση στοιχείων αξίας DV1-άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ` Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής
Περισσότερα
13
Λοιπά
Αριθμ. ΔΝΣγ/ οικ 15299 /ΦΝ 466/ 2017
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Περισσότερα
14
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 10700/17/ 2017
Τροποποίηση της αριθ. 123/2016 (Β` 35) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.»
Περισσότερα
15
Ανώνυμες εταιρίες - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε.
Αριθ. 31637/ 2017
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
Περισσότερα
16
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ 2017
Εφαρμογή διατάξεων ν. 4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄
Περισσότερα
17
Φορολογία Εισοδήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017
Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «…………...», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993
Περισσότερα
18
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. 2242.5-1.9/16572/2017
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών
Περισσότερα
19
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1041/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α`/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985)
Περισσότερα
20
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) 14642/ 2017
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής
Περισσότερα
21
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
ΠΟΛ.1042/2017
Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες
Περισσότερα
22
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1042495 ΕΞ 2017
Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014)
Περισσότερα
23
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: 9032/ 2017
Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της υπ’ αριθμ. 331/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Περισσότερα
24
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΠΟΛ.1026/2017
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Περισσότερα
25
Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.1023/2017
Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης
Περισσότερα
26
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθ. 30733/ 2017
Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017
Περισσότερα
27
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1044188 ΕΞ 2017
Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-547/13 - Κλάσεις 90.18 και 90.19 - Έννοια των όρων «ιατρικό μηχάνημα» και «συσκευή μηχανοθεραπείας»
Περισσότερα
28
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 21572/ 2017
Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας
Περισσότερα
29
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017
Oργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Περισσότερα
30
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθ. πρωτ.: 58455/ 2017
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων η επιχειρήσεων
Περισσότερα
31
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. 2/23107/0004/ 2017
Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Περισσότερα
32
Εργατικά - Απασχόληση
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 22574/ 2017
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «Επιταγής επαν`ενταξης στην αγορά εργασίας»
Περισσότερα
33
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς
Αριθμ. 31619 οικ./ 2017
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περισσότερα
34
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1040/2017
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975
Περισσότερα
35
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
Κ.Υ.Α. αριθμ. 1191/ 2017
Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α` 147)
Περισσότερα
36
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1043/2017
Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016
Περισσότερα
37
Λοιπά
Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 221/2/ 2017
Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
Περισσότερα
38
Λοιπά
Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 221/3/ 2017
Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων - κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013
Περισσότερα
39
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1038/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Περισσότερα
40
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1039/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 06, 07 και 08/09/2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Περισσότερα
41
Εργατικά - Απασχόληση
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 16894/ 2017
Σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων των δύο (2) νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν, με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017
Περισσότερα
42
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1045509 ΕΞ 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Περισσότερα
43
Λοιπά
Αριθμ. 153407/447/ 2017
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981
Περισσότερα
44
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1045/2017
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α` 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος
Περισσότερα
45
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. : Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 296/2016
Υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του
2017-03-17
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Φορολογία Εισοδήματος
Υπόθεση C‑503/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 21ης Δεκεμβρίου 2016 Παράβαση κράτους μέλους – Άρθρα 21, 45 και 49 ΣΛΕΕ – Άρθρα 28 και 31 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο – Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Φορολογία φυσικών προσώπων για την υπεραξία που προκύπτει κατά την ανταλλαγή εταιρικών μεριδίων – Φορολογία φυσικών προσώπων για την υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας – Φορολογία των ιδιωτών κατά την έξοδο από τη χώρα – Άμεση είσπραξη του φόρου – Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ, αφενός, των φυσικών προσώπων που ανταλλάσσουν εταιρικά μερίδια και διατηρούν την κατοικία τους στην ημεδαπή και, αφετέρου, των φυσικών προσώπων που προβαίνουν σε τέτοια ανταλλαγή και μεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ, αφενός, των φυσικών προσώπων που μεταβιβάζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας σε εταιρία με έδρα και πραγματική διοίκηση στην Πορτογαλία και, αφετέρου, των φυσικών προσώπων που μεταβιβάζουν τα στοιχεία αυτά σε εταιρία με έδρα ή πραγματική διοίκηση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Αναλογικότητα»
2017-03-18
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Λοιπά
Yπόθεση C‑536/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα)
της 15ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/22/ΕΚ – Άρθρο 25, παράγραφος 2 – Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Άρθρο 12 – Κατάλογοι συνδρομητών – Διάθεση προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών – Συγκατάθεση του συνδρομητή – Διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το κράτος μέλος εντός του οποίου παρέχονται οι διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και οι κατάλογοι συνδρομητών – Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων»
2017-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 272/2017
Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια εργασία, εκτός αν η εξαίρεση από την αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη
2017-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΣτΕ 675/2017
Νομοθετικές διατάξεις περί παράτασης του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (άρθρα 11 ν. 3513/2006, 29 ν. 3697/2008, 10 ν. 3790/2009, 82 ν. 3842/2010)
2017-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 244/2017
Καταγγελία σύμβασης εργασίας και πειθαρχικός έλεγχος των εργαζομένων
2017-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
07
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΣτΕ 37/2017
Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Οι παραβάτες του Κ.Β.Σ. πρέπει να καλούνται σε ακρόαση και παροχή εξηγήσεων πριν την επιβολή κυρώσεως από τις φορολογικές αρχές
2017-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
08
Φορολογία Εισοδήματος
ΣτΕ 295/2017
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μη επιβολή αυτής σε αναδρομικά εισοδήματα που προέκυψαν πριν την έτος επιβολής της
2017-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
09
Λοιπά
Υποθέσεις C‑497/15 και C‑498/15 ΔΕΕ
Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής – Διόδια – Υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις – Κατ’ αποκοπήν πρόστιμο – Αναλογικότητα
2017-03-23
Διαβάστε περισσότερα εδώ
10
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Υποθέσεις C-435/15 και C-666/15 ΔΕΕ
Κοινό δασμολόγιο – Δασμολογικές κλάσεις – Κατάταξη των εμπορευμάτων – Βιντεοκάμερες – Συνδυασμένη Ονοματολογία – Διακρίσεις 8525 80 30, 8525 80 91 και 8525 80 99 – Επεξηγηματικές σημειώσεις – Ερμηνεία
2017-03-23
Διαβάστε περισσότερα εδώ
11
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Υπόθεση C‑679/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα)
της 25ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση – Γένεση τελωνειακής οφειλής κατόπιν παράτυπης εισαγωγής εμπορευμάτων – Έννοια του οφειλέτη –Υπάλληλος νομικού προσώπου που φέρει την ευθύνη για την παράτυπη εισαγωγή – Προσδιορισμός δόλου ή πρόδηλης αμέλειας»
2017-03-24
Διαβάστε περισσότερα εδώ
12
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 465/2016
Αποχή του εργαζομένου και σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης - Ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου
2017-03-24
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722