Από 10-03-2017 έως 17-03-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών
 
2017-03-10
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
 
2017-03-10
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
 
2017-03-13
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς καταλογισμό φόρων και προστίμων
 
2017-03-13
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
 
2017-03-17
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Π.Δ.12/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 12 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
 
2017-03-13
Δείτε περισσότερα law
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1034/2017
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή
Περισσότερα
02
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4419/2016 (174 Α`)
Περισσότερα
03
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. Σ40/13/ 2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης
Περισσότερα
04
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/768
Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2017
Περισσότερα
05
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. 2/ 6063/0004/ 2017
Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Περισσότερα
06
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
ΠΟΛ.1035/2017
Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών
Περισσότερα
07
Κτηματολόγιο
Αριθ. οικ. 11070/ 2017
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Περισσότερα
08
Κτηματολόγιο
Αριθ. πρωτ.: 1707204/ ΔΑΚ 166/ 2017
Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Γαλατσίου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)
Περισσότερα
09
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 1/2017
Απόρρητο των επικοινωνιών - Ηλεκτρονικά μηνύματα του εταιρικού email εργαζόμενου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργοδότη - Επιτρεπτή η χρήση τους ως αποδεικτικών μέσων αθέμιτων, αντισυμβατικών πράξεων του εργαζόμενου
Περισσότερα
10
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1037/2017
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
Περισσότερα
11
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: Α4γ/ Γ.Π./οικ. 10790/ 2017
Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών
Περισσότερα
12
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1036488 ΕΞ 2017
Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-198/15 - Κλάση 87.13 - Έννοια του όρου «ανάπηροι»
Περισσότερα
13
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της υπ`αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ` αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 - Τροποποίηση της υπ` αρθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»»
Περισσότερα
14
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1038016 ΕΞ 2017
Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
Περισσότερα
15
Λοιπά
Αριθ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/ 2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 75888/2.09.2014 (ΦΕΚ 2377 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)»
Περισσότερα
16
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1038438 ΕΞ 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2016 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)
Περισσότερα
17
Λοιπά
Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. αρ. πρωτ.: 24805/ 2017
Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
Περισσότερα
18
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017
Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης
Περισσότερα
19
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.140424/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 2878 και Β` 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 1435) και την υπ` αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 69) καθώς και της υπ` αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 1212)
Περισσότερα
20
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ 2017
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του ν.2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης
Περισσότερα
21
Λοιπά
Αριθμ. 245/2/02.02.2017
Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων
Περισσότερα
22
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 14/ 2017
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017
Περισσότερα
23
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 15/ 2017
Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ` εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16
Περισσότερα
24
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. 17977/ 2017
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, και εν γένει τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών
Περισσότερα
25
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1035853 ΕΞ 2017
Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στον Λιμένα Σάμου
Περισσότερα
26
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών
Περισσότερα
27
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/6/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων
Περισσότερα
28
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Τ01/648/2/ 2017
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/2016
Περισσότερα
29
Εργατικά - Απασχόληση
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 6660/137/ 2017
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο
Περισσότερα
30
Λοιπά
Αριθ. οικ.: 11258/ 2017
Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α`149)
Περισσότερα
31
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. Φ. 80000/10124/3162/ 2017
Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων από το Ν.Α.Τ. των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.
Περισσότερα
32
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.: Α 17128/1154/ 2017
Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ` αριθμ. Φ.10035/2523/131 (Β` 2896) κ.υ.α.
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φ.Π.Α.
Yπόθεση C‑573/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα)
της 9ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Φόρος προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 98, παράγραφος 2 – Παράρτημα III, σημεία 3 και 4 – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας – Οξυγονοθεραπεία – Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ – Φιάλες οξυγόνου – Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ – Συμπυκνωτές οξυγόνου»
2017-03-13
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 411/2016
Δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου από τη μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης
2017-03-14
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Λοιπά
Υπόθεση C‑275/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα)
της 1ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας – Άρθρο 9 – Πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες – Έννοια του όρου καλωδιακές – Διαδικτυακή αναμετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων – Live streaming»
2017-03-15
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Φ.Π.Α.
Υπόθεση C‑344/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα)
της 19ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 13, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο – Δραστηριότητα διαχείρισης και λειτουργίας οδικών υποδομών αντί καταβολής διοδίων – Δραστηριότητες τις οποίες ασκεί οργανισμός δημοσίου δικαίου ως φορέας δημόσιας εξουσίας – Παρουσία ιδιωτικών φορέων – Σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού – Ύπαρξη πραγματικού ή δυνητικού ανταγωνισμού»
2017-03-15
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 494/2016
Επίλυση εργατικών διαφορών με συμβιβασμό
2017-03-15
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Λοιπά
Yπόθεση C‑342/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα)
της 9ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους – Δυνατότητα των κρατών μελών να επιφυλάσσουν σε ορισμένες κατηγορίες δικηγόρων τη σύνταξη επίσημων εγγράφων σχετικών με την κτήση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων – Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους κατά την οποία απαιτείται να βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο το γνήσιο της υπογραφής σε αίτηση εγγραφής στο κτηματολόγιο»
2017-03-15
Διαβάστε περισσότερα εδώ
07
Εργατικά - Απασχόληση
Yπόθεση C-157/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 14ης Μαρτίου 2017 Έμμεση διάκριση – Απαγόρευση σε εργαζομένη να φορά μουσουλμανική μαντίλα
2017-03-15
Διαβάστε περισσότερα εδώ
08
Λοιπά
Yπόθεση C‑253/16 Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα)
της 15ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 96 ΣΛΕΕ – Δυνατότητα εφαρμογής – Εθνική ρύθμιση η οποία απαγορεύει στους παρόχους υπηρεσιών ταξί τη διάθεση μεμονωμένων θέσεων – Εθνική ρύθμιση η οποία απαγορεύει στους παρόχους υπηρεσιών ταξί τον προκαθορισμό του προορισμού τους – Εθνική ρύθμιση η οποία απαγορεύει στους παρόχους υπηρεσιών ταξί την άγρα πελατών»
2017-03-16
Διαβάστε περισσότερα εδώ
09
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
Άρειος Πάγος 130/2017
Φοροδιαφυγή - έκδοση πλαστών τιμολογίων - Ηπιότερος νόμος - Μετατροπή ποινής κάθειρξης μέχρι πέντε χρόνια σε χρηματική
2017-03-16
Διαβάστε περισσότερα εδώ
10
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 296/2016
Υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του
2017-03-17
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2552 ΕΞ 18.11.2016
Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων
02
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2660 ΕΞ 16.12.2016
Πρακτορεία Ταξιδίων
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722