Από 3-03-2017 έως 10-03-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
 
2017-03-03
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Πρόβλεψη πτώχευσης με τη χρήση του μοντέλου Altman Z-Score. Η περίπτωση του κλάδου των επιχειρήσεων super market στην Ελλάδα
 
2017-03-07
Δείτε περισσότερα
 
(Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε.Φ.Κ.Α.
Μη μισθωτοί
 
2017-03-08
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
 
2017-03-08
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 01.01.2016 - ΣΟΛ Α.Ε.
 
2017-03-09
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
 
2017-03-10
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις
 
2017-03-09
Δείτε περισσότερα circ
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1024/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 6.1.2017 και μέχρι τις 12.1.2017 στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Περισσότερα
02
Λοιπά
Αριθ. οικ. 2/ 16456/ ΔΛΔ/ 2017
Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Περισσότερα
03
Λοιπά
Αριθμ. 20886/ 2017
Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Περισσότερα
04
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1031211 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1049922 ΕΞ 2016/28-3-2016 (ΩΛ42Η-Λ9Κ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α` 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών
Περισσότερα
05
Γ.Ε.ΜΗ.
Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017
Ερώτημα σχετικά με την είσοδο Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.
Περισσότερα
06
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017/2.3.2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Περισσότερα
07
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: 5951/ 2017
Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α`230) - Κεφάλαιο Ζ` «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο
Περισσότερα
08
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1029/2017
Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)
Περισσότερα
09
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000901 ΕΞ 2017/335
Σχετικά με τα περίεργα funds που θησαυρίζουν στο Αθηνών
Περισσότερα
10
Λοιπά
Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493
Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Περισσότερα
11
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1032572 ΕΞ 2017
Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/09.12.2016 εγκυκλίου - παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με όρους ex factory (εκ του εργοστασίου)
Περισσότερα
12
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθμ. Φ.80020/55164/Δ.15.957/ 2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 80020/ 44136/Δ.15. 747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία»
Περισσότερα
13
Κτηματολόγιο
Αριθ. πρωτ.: οικ. 1706592 /2017
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων ε/γραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Περισσότερα
14
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β` 1032953 ΕΞ 2017
Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ` αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/1.12.2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12- 2016
Περισσότερα
15
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 5/ 2017
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ε.Φ.Κ.Α.
Περισσότερα
16
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/ Φ.32.14/ 753/οικ. 7513/ 2017
Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
Περισσότερα
17
Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)
Αρ. πρωτ.: Φ. 40021/ οικ. 10554/ 465 /2017
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες
Περισσότερα
18
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. πρωτ.: 720/ 2017
Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»
Περισσότερα
19
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 11/ 2017
Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ
Περισσότερα
20
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./ Φ1/5/ 298261/ 2017
Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης: Μάιος 2016
Περισσότερα
21
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1031/2017
Κοινοποίηση της με αριθμό 324/2016 Γνωμοδότησης της Α` Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.
Περισσότερα
22
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 12/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αναβάτες ιπποδρομιών
Περισσότερα
23
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1030/2017
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ` αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Περισσότερα
24
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 13/ 2017
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Περισσότερα
25
Λοιπά
Αριθµ. πρωτ.: 7207/ 2017
Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των Δήµων και Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού». Καθορισµός κριτηρίων και κατανοµής πιστώσεων
Περισσότερα
26
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1034/2017
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή
Περισσότερα
27
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4419/2016 (174 Α`)
Περισσότερα
28
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. Σ40/13/ 2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης
Περισσότερα
29
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/768
Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2017
Περισσότερα
30
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
ΠΟΛ.1035/2017
Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών
Περισσότερα
31
Κτηματολόγιο
Αριθ. οικ. 11070/ 2017
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Περισσότερα
32
Κτηματολόγιο
Αριθ. πρωτ.: 1707204/ ΔΑΚ 166/ 2017
Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Γαλατσίου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)
Περισσότερα
33
Φορολογία Εισοδήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1032121 ΕΞ 2017
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100 kw
Περισσότερα
34
Σχέσεις κράτους - πολίτη
Απόσπασμα εγγράφου Δ.ΟΡΓ.Δ. ΕΞ 2017
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αποδοχή εγγράφων που έχουν συνταχθεί από συμβαλλόμενο κράτος- μέλος της Σύμβασης της Χάγης
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Λοιπά
Yπόθεση C-568/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα)
της 2ας Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 2011/83/ΕΕ – Άρθρο 21 – Τηλεφωνική επικοινωνία – Χρησιμοποίηση τηλεφωνικής γραμμής από έμπορο προκειμένου να έχει ο καταναλωτής δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του σχετικά με συναπτόμενες συμβάσεις – Απαγόρευση εφαρμογής χρέωσης υψηλότερης από τη βασική τιμή χρέωσης – Έννοια του όρου βασική τιμή χρέωσης»
2017-03-03
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Λοιπά
Υπόθεση C-160/16 Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα)
της 2ας Μαρτίου 2017 «Παράβαση κράτους μέλους – Ενεργειακή πολιτική – Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων – Οδηγία 2010/31/ΕΕ – Άρθρο 5, παράγραφος 2 – Έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα»
2017-03-03
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Φορολογία Εισοδήματος
Υπόθεση C‑593/14 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα)
της 21ης Δεκεμβρίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Φορολογική νομοθεσία περί υποκεφαλαιοποιήσεως θυγατρικών εταιριών – Συνυπολογισμός στα φορολογητέα κέρδη δανείστριας εταιρίας των τόκων των δανείων τους οποίους κατέβαλε εγκατεστημένη στην αλλοδαπή θυγατρική δανειολήπτρια εταιρία – Φορολογική απαλλαγή των τόκων τους οποίους κατέβαλε εγκατεστημένη στην ημεδαπή θυγατρική δανειολήπτρια εταιρία– Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ των κρατών μελών – Ανάγκη αποτροπής του κινδύνου φοροαποφυγής»
2017-03-06
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Φορολογία Εισοδήματος
ΣτΕ 2826/2016
Το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου. Συνεπώς, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η πιο πάνω προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο δεν εφαρμόζεται
2017-03-06
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Λοιπά
Υπόθεση C‑256/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα)
της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2000/35/ΕΚ – Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών – Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου – Συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε πριν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Πεδίο εφαρμογής – Έννοια της “εμπορικής συναλλαγής” – Έννοια της “επιχειρήσεως” – Ανώτατο ύψος των τόκων υπερημερίας»
2017-03-07
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 459/2016
Εργατικό ατύχημα - Για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων απ’ αυτούς
2017-03-08
Διαβάστε περισσότερα εδώ
07
Φ.Π.Α.
Yπόθεση C‑390/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 7ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Σημείο 6 του παραρτήματος III – Κύρος – Διαδικασία – Τροποποίηση προτάσεως οδηγίας του Συμβουλίου κατόπιν διατυπώσεως της γνώμης του Κοινοβουλίου – Απουσία νέας διαβουλεύσεως με το Κοινοβούλιο – Άρθρο 98, παράγραφος 2 – Κύρος – Μη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές παραδόσεις ψηφιακών βιβλίων – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως – Συγκρισιμότητα των δύο καταστάσεων – Ηλεκτρονική παράδοση ψηφιακών βιβλίων και παράδοσή τους επί κάθε άλλου υλικού υποθέματος»
2017-03-08
Διαβάστε περισσότερα εδώ
08
Φορολογία Εισοδήματος
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 324/2016
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
2017-03-08
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2544 ΕΞ 18.11.2016
Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και εφαρμογή Ε.Λ.Π. κάνει ιδιόχρηση
02
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2551 ΕΞ 18.11.2016
Ταξιδιωτικό Γραφείο
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722