Από 24-02-2017 έως 3-03-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα (Ενημερωμένο)
Πρόσθετες ομάδες εργασίας
 
2017-02-24
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Χωρίς φορολογική επιβάρυνση η διαγραφή τραπεζικών δανειακών οφειλών
 
2017-02-25
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
 
2017-03-03
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
4455/2017
Νόμος 4455/2017 Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
 
2017-02-24
Δείτε περισσότερα law
 
Π.Δ. 10/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
2017-03-01
Δείτε περισσότερα law
 
4456/2017
Nόμος 4456/2017 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 
2017-03-02
Δείτε περισσότερα law
 
Σχέδιο Π.δ/τος
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»
 
2017-02-28
Δείτε περισσότερα circ
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων
Περισσότερα
02
Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.1028/2017
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων
Περισσότερα
03
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: 2/16228/0004
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών
Περισσότερα
04
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 8/23.2.2017
Παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ) του έτους 2016
Περισσότερα
05
Λοιπά
Αριθ.πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000909 ΕΞ 2017/497
Πρώτη η Ελλάδα σε αποεπένδυση!
Περισσότερα
06
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Αριθ. πρωτ.: 1654/2.11.2016
Σχετικά με τους πλειστηριασμούς κατοικιών
Περισσότερα
07
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθμ. 20811/ 2017
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών στους Υποδιοικητές
Περισσότερα
08
Κτηματολόγιο
Αριθ. οικ. 8187/ 2017
Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής (Β΄ 854)
Περισσότερα
09
Λοιπά
Αριθ. 397/18235
Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)
Περισσότερα
10
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1027/2017
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Περισσότερα
11
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000912 ΕΞ 2017
Σχετικά με τους πλειστηριασμούς κατοικιών
Περισσότερα
12
Κτηματολόγιο
Αριθ. οικ. 8116/ 2017
Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο
Περισσότερα
13
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: Δ24α/ Φ. 32/Γ.Π. 3095/61/ 2017
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε εργαζόμενους ΑμεΑ σε Κοιν.Σ.Επ.
Περισσότερα
14
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1025/2017
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016
Περισσότερα
15
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Φ. 40021/ οικ. 9522/ 428/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους αναβάτες ιπποδρομιών, μαθητευόμενους αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων
Περισσότερα
16
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 10/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016
Περισσότερα
17
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 9/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α`)
Περισσότερα
18
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 164/ 311048/ 2017
Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ)
Περισσότερα
19
Λοιπά
Αριθ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Περισσότερα
20
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. πρωτ.: 6608/ 2017
Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
Περισσότερα
21
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
Αριθμ. 23244/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ Β` 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» όπως ισχύει
Περισσότερα
22
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
Αριθμ. 23245/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β` 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», όπως ισχύει
Περισσότερα
23
Εργατικά - Απασχόληση
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 16435/ 2017
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης - Νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν. 4430/2016
Περισσότερα
24
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1024/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 6.1.2017 και μέχρι τις 12.1.2017 στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Περισσότερα
25
Λοιπά
Αριθ. οικ. 2/ 16456/ ΔΛΔ/ 2017
Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Περισσότερα
26
Λοιπά
Αριθμ. 20886/ 2017
Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Περισσότερα
27
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1031211 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1049922 ΕΞ 2016/28-3-2016 (ΩΛ42Η-Λ9Κ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α` 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών
Περισσότερα
28
Γ.Ε.ΜΗ.
Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017
Ερώτημα σχετικά με την είσοδο Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.
Περισσότερα
29
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017/2.3.2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Περισσότερα
30
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: 5951/ 2017
Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α`230) - Κεφάλαιο Ζ` «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο
Περισσότερα
31
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1029/2017
Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Λοιπά
Υπόθεση C-365/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα)
της 18ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο – Επιστροφή εισαγωγικών δασμών – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 (τελωνειακός κώδικας) – Άρθρο 241, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση – Υποχρέωση κράτους μέλους να προβλέπει την καταβολή τόκων υπερημερίας, ακόμη και σε περίπτωση μη εγέρσεως αξιώσεως επιστροφής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων»
2017-03-02
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Λοιπά
Υπόθεση C-189/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα)
της 18ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2003/96/ΕΚ – Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας – Φορολογικές μειώσεις – Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής – Πλεονεκτήματα σχετικά με τα ποσά που οφείλονται για την κάλυψη των γενικών βαρών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας – Άρθρο 17 – Ενεργειοβόρες επιχειρήσεις – Πλεονεκτήματα χορηγούμενα σε τέτοιες επιχειρήσεις μόνον του μεταποιητικού τομέα – Επιτρέπονται»
2017-03-02
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Λοιπά
Yπόθεση C-568/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα)
της 2ας Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 2011/83/ΕΕ – Άρθρο 21 – Τηλεφωνική επικοινωνία – Χρησιμοποίηση τηλεφωνικής γραμμής από έμπορο προκειμένου να έχει ο καταναλωτής δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του σχετικά με συναπτόμενες συμβάσεις – Απαγόρευση εφαρμογής χρέωσης υψηλότερης από τη βασική τιμή χρέωσης – Έννοια του όρου βασική τιμή χρέωσης»
2017-03-03
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Λοιπά
Υπόθεση C-160/16 Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα)
της 2ας Μαρτίου 2017 «Παράβαση κράτους μέλους – Ενεργειακή πολιτική – Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων – Οδηγία 2010/31/ΕΕ – Άρθρο 5, παράγραφος 2 – Έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα»
2017-03-03
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2284 ΕΞ 24.10.2016
Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας
02
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2356 ΕΞ 24.10.2016
Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού
03
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2375 ΕΞ 18.11.2016
Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722