Από 10-02-2017 έως 17-02-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η αρχή της Λογιστικής
 
2017-02-11
Δείτε περισσότερα
 
Περιοδικό ΣυνΕργασία
Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης - Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών - Καθαρά Δευτέρα - Υπολογισμός ασφαλ. εισφορών ελ. επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων - Νομολογία
 
2017-02-13
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών
 
2017-02-15
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροαποφυγής που πραγματοποιείται μέσω «φορολογικών παραδείσων» - Έκπτωση δαπανών που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις «offshore»
 
2017-02-15
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής σύμφωνα με το άρθρο 39β του Ν. 2859/2000 (άρθρα 66β, 167α και 226 7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α` 240/22-12-2016) - ΣΟΛ Α.Ε.
 
2017-02-16
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων αίρει το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών;
 
2017-02-16
Δείτε περισσότερα
 
Αρθρα
Βιβλίο Υπερωριών
 
2017-02-17
Δείτε περισσότερα
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φ.Π.Α.
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000907 ΕΞ 2017
Η κοινοτική οδηγία του Φ.Π.Α. δεν προβλέπει άλλη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα ακίνητα
Περισσότερα
02
Φ.Π.Α.
Αρ. πρωτ. - Εισ.: 1000789/2015
Επιλογή φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου
Περισσότερα
03
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1067357 ΕΞ 2016
Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών που αφορούν αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις
Περισσότερα
04
Φορολογία Κεφαλαίου
Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 6155/ 2017
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α`).» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει
Περισσότερα
05
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/04/80/ 2017
Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης
Περισσότερα
06
Λοιπά
Αριθμ. οικ. 6155/ 2017
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α`).» (ΦΕΚ Β/2184), όπως ισχύει
Περισσότερα
07
Λοιπά
Αριθμ. οικ. 2380
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία
Περισσότερα
08
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο
Αριθμ. απόφ. 18/775/31.1.2017
Τροποποίηση της υπ` αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013)
Περισσότερα
09
Φορολογία Εισοδήματος
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000946 ΕΞ 2017
Σχετικά με το κατώτατο αφορολόγητο όριο
Περισσότερα
10
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1018308 ΕΞ 2017
Ορισμός μελών στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α`43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α`285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α`276) και την αριθ.Δ6Α1148325ΕΞ2011/31-10-2011 (Β`2570) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο
Περισσότερα
11
Εργατικά - Απασχόληση
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 4122/92/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»» (Β`1398), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ` αριθμ. 1573/86/27-1-2011 (Β` 263) όμοιά της
Περισσότερα
12
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: οικ. 226/ 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α`/25-11-2011)
Περισσότερα
13
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1021505 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α` 141)
Περισσότερα
14
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 36/2.2.2017
Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού
Περισσότερα
15
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφ. 14/774/ 2017
Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β`/1780/19.8.2015), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1/735/22.10.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β72385/6.11.2015)
Περισσότερα
16
Εργατικά - Απασχόληση
Αρ. πρωτ.: Δ24α/ Φ. 32/Γ.Π. οικ. 6425/139/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4445/2016
Περισσότερα
17
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017/30-1-2017 AYO «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»
Περισσότερα
18
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
ΠΟΛ.1184/2016 (Διορθώσεις σφαλμάτων)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α` 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού
Περισσότερα
19
Φ.Π.Α.
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000922 ΕΞ 2017
Εξαίρεση Σκοπέλου από την επιβολή αυξημένου Φ.Π.Α. στα νησιά
Περισσότερα
20
Φορολογία Εισοδήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία
Περισσότερα
21
Φορολογία Εισοδήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1014217 ΕΞ 2017
Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994
Περισσότερα
22
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 104/ 221457/ 2017
Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των Υγειονομικών
Περισσότερα
23
Λοιπά
Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 112/31.1.2017
Υποβολή εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Περισσότερα
24
Λοιπά
Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 110/31.1.2017
Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013
Περισσότερα
25
Λοιπά
Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 111/31.1.2017
Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων, όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του εσωτερικού άρθρου 81 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
Περισσότερα
26
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Γ 1021535 ΕΞ 2017
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου 2017
Περισσότερα
27
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Περισσότερα
28
Εργατικά - Απασχόληση
Κ.Υ.Α. αριθμ. 4872/105/ 2017
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018
Περισσότερα
29
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. 176/13383/ 2017
Ρυθμίσεις για την ειδική εισφορά στο κρέας υπέρ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Περισσότερα
30
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Διοικητής Ο.Γ.Α. αρ. απόφ. 19/ 2017
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΟΓΑ στον Υποδιοικητή του Οργανισμού και αναπλήρωση του Διοικητή του ΟΓΑ
Περισσότερα
31
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 153731/2016/0092/ 2017
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4387/2016
Περισσότερα
32
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 153726/ 2016/ 0092/ 2017
Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016
Περισσότερα
33
Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.1010/2017
Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα
Περισσότερα
34
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 4441/2017
Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014)
Περισσότερα
35
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: 3094/ 2017
Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12 ως ισχύει σήμερα, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους σε αυτές, σε περιοχές για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει
Περισσότερα
36
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/ Γ.Π. 8763 /2017
Διορθωτικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
Περισσότερα
37
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 153734/ 2016/ 0092/ 2017
Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016
Περισσότερα
38
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
Αριθ. πρωτ.: ΔΠΦΥ Β 1018794 ΕΞ 2017
Παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) σύμφωνα με το Ν.4446/2016
Περισσότερα
39
Λοιπά
Αριθμ. Γ5(α) οικ. 11601/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. Γ5(α) οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β` 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει
Περισσότερα
40
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ 1023621 ΕΞ 2017
Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ)
Περισσότερα
41
Εργατικά - Απασχόληση
Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 3412/75/ 2016
Τροποποίηση της με αριθμ. 635/8-3-2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15.6.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Περισσότερα
42
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 4239/Δ9.1474 /2017
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γ. Λ. Κράτους
Περισσότερα
43
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β.1055826ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α` Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το οποίο, από 1/1/2017, αποτελεί το Α` Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Περισσότερα
44
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς
Αριθμ. 17730
Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α` 240)
Περισσότερα
45
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1020/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο ΔήμοΣκοπέλου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Περισσότερα
46
Ανώνυμες εταιρίες - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε.
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού
Περισσότερα
47
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1021/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας
Περισσότερα
48
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. οικ. 21876/336
Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Yπόθεση C‑679/15 Απόφαση του Δικαστηρίου
της 25ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση – Γένεση τελωνειακής οφειλής κατόπιν παράτυπης εισαγωγής εμπορευμάτων – Έννοια του οφειλέτη –Υπάλληλος νομικού προσώπου που φέρει την ευθύνη για την παράτυπη εισαγωγή – Προσδιορισμός δόλου ή πρόδηλης αμέλειας»
2017-02-11
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Φορολογία Εισοδήματος
Yπόθεση C-283/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα)
της 9ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Φορολογική νομοθεσία – Φόρος εισοδήματος – Υπήκοος κράτους μέλους με εισοδήματα στο κράτος μέλος αυτό και σε τρίτη χώρα, ο οποίος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος – Φορολογικό πλεονέκτημα με σκοπό να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση»
2017-02-13
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Φ.Π.Α.
Yπόθεση C‑21/16 Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα)
της 9ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – ΦΠΑ – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 131 και 138 – Προϋποθέσεις απαλλαγής ενδοκοινοτικής παραδόσεως – Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES) – Μη καταχώριση του αποκτώντος – Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής – Επιτρέπεται»
2017-02-13
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Λοιπά
Yπόθεση C-562/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα)
της 8ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Συγκριτική διαφήμιση – Οδηγία 2006/114/EΚ – Άρθρο 4 – Οδηγία 2005/29/EΚ – Άρθρο 7 – Αντικειμενική σύγκριση τιμών – Παραπλανητική παράλειψη – Διαφήμιση συγκρίνουσα τις τιμές προϊόντων τα οποία πωλούνται σε καταστήματα διαφορετικού μεγέθους ή διαφορετικής κατηγορίας – Επιτρεπτό – Ουσιώδης πληροφορία – Βαθμός και μέσο μεταδόσεως της πληροφορίας»
2017-02-14
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 509/2016
Συμβάσεις μαθητείας - Αδικαιολόγητος πλουτισμός
2017-02-15
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Φορολογία Εισοδήματος
Υπόθεση C-317/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα)
της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Άρθρο 64 ΣΛΕΕ – Κινήσεις κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες που αφορούν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών – Περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό – Διορθωτική πράξη επιβολής φόρου – Προθεσμία για την έκδοση διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου – Παράταση της προθεσμίας εκδόσεως διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου σε περίπτωση κατοχής περιουσιακών στοιχείων εκτός του κράτους μέλους διαμονής»
2017-02-17
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722