Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

Από 22-02-2019 έως 1-03-2019 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Βοήθημα
Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2018
 
2019-02-26
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών - παραδείγματα, κυρώσεις (Upd)
 
2019-03-01
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως 2018 - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα»
 
2019-03-01
Δείτε περισσότερα
 
Πρακτικός Οδηγός
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών
 
2019-03-01
Δείτε περισσότερα
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Λοιπά
2/17256/ΔΠΔΣ/2019
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023
Περισσότερα
02
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8/2019
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες
Περισσότερα
03
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Ε.2034/2019
Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018/3.12.2018 (ΑΔΑ: 6Λ5Η46ΜΠ3Ζ-ΠΞΧ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας
Περισσότερα
04
Λοιπά
2/16606/ΔΛΓΚ/2019
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 104 Β`)
Περισσότερα
05
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
30/003/000/568/2019
α) Όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της και β) Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017 (ΦΕΚ 2744 Β΄) Α.Υ.Ο., Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
Περισσότερα
06
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1028932 ΕΞ 2019
Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Περισσότερα
07
Φορολογία Εισοδήματος
Ε.2035/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4589/2019
Περισσότερα
08
Εργατικά - Απασχόληση
8480/289/2019
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020
Περισσότερα
09
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
1028919 ΕΞ 2019
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
Περισσότερα
10
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Γ31/16/246504/2019
Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα
Περισσότερα
11
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Φ. 40021/οικ. 9491/737/2019
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
Περισσότερα
12
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
260009/2019
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
Περισσότερα
13
Κοινωνική αλληλεγγύη - Πρόνοια
Δ11/οικ. 8481/282/2019
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/ 17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57).
Περισσότερα
14
Εργατικά - Απασχόληση
οικ. 9329/Δ1.3197
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/31-1-2019 (Β΄ 234) υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
Περισσότερα
15
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Δ.15/Δ`/3220/72/2019
Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών
Περισσότερα
16
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Α.1075/2019
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν από τις 13-02-2019 έως και τις 17-02-2019 στο Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης
Περισσότερα
17
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Α.1074/2019
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακιών και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
Περισσότερα
18
Πόθεν Έσχες
3814/2019
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 - Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης»
Περισσότερα
19
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/2019
Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών
Περισσότερα
20
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019
Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο - Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή
Περισσότερα
21
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Α.1070/2019
Τροποποίηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας»
Περισσότερα
22
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 5 της 27.02.2019
Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων
Περισσότερα
23
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
25853/2019
Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020 - 2022
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φορολογία Εισοδήματος
ΣτΕ 2221/2018
Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης
2019-02-25
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Φορολογία Εισοδήματος
ΣτΕ 1887/2018
Η διάταξη της παραγράφου 2 εδ. β΄ του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, έχει την έννοια ότι, στο πλαίσιο διοικητικής διαφοράς από την επιβολή στον προσφεύγοντα πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας, το Διοικητικό Δικαστήριο δεσμεύεται από την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του προσφεύγοντα, για την ίδια, κατ’ ουσίαν, λαθρεμπορική παράβαση
2019-02-26
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Φ.Π.Α.
ΣτΕ 355/2019
Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή
2019-02-27
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Φορολογία Εισοδήματος
ΣτΕ 2607/2018
Διόρθωση συμβολαίου ως προς το τίμημα - Βάρος απόδειξης της πραγματικής καταβολής του διορθωμένου τιμήματος
2019-03-01
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
161/1/2019
Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2410
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722