Από 16-03-2018 έως 23-03-2018 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Βοήθημα
Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
 
2018-03-16
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 
2018-03-19
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή
 
2018-03-19
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα μη εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
 
2018-03-21
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
 
2018-03-23
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 
2018-03-23
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
 
2018-03-23
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής
 
2018-03-16
Δείτε περισσότερα circ
 
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
 
2018-03-19
Δείτε περισσότερα circ
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Λοιπά
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/2018
Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017
Περισσότερα
02
Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.1038/2018
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/ 20.5.1993, περί απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ
Περισσότερα
03
Λοιπά
Αριθμ. 30/003/000/817/2018
Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.
Περισσότερα
04
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 16/2018
Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ- ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα
Περισσότερα
05
Λοιπά
Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β΄ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999»
Περισσότερα
06
Φορολογία Κεφαλαίου
ΠΟΛ.1050/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017
Περισσότερα
07
Εργατικά - Απασχόληση
ΟΑΕΔ αριθμ. απόφ. 553/15/2018
Τροποποίηση της 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) και αφορά στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ
Περισσότερα
08
Λοιπά
Αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Περισσότερα
09
Λοιπά
Αριθμ. 656/37132/2018
Αντικατάσταση του άρθρου 6 της με αριθ. 2062/ 132509/2016 (Β’ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους
Περισσότερα
10
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.2./27/οικ.10178/2018
Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017
Περισσότερα
11
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ30316/54142/2000/2018
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
Περισσότερα
12
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
Κ.Υ.Α. αριθμ. 172574/222/2018
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ` οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»
Περισσότερα
13
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος
Περισσότερα
14
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ36/04/110/2018
Αντιμετώπιση περιπτώσεων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ταμειακής βεβαίωσης μη επιδοθεισών πράξεων από Έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (ΕΔΚ) ή καταλογιστικών πράξεων εν γένει με εκκρεμή ένσταση στην ΤΔΕ
Περισσότερα
15
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ ΔΠΟΛΛΣ/ 16547/699/2018
Πολεοδομικές Ρυθμίσεις επί Βασικού Οδικού Δικτύου μετά την έκδοση της υπ αρ. 3377/2015 απόφασης ΣΤΕ
Περισσότερα
16
Λοιπά
ΟΑΕΔ αριθμ. απόφ. 98/02/2018
Τροποποίηση της με αριθμό 1553/35/30-5-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/ Β΄/12-7-2017) στα πλαίσια του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»
Περισσότερα
17
Λοιπά
ΕΕΤΤ αριθμ. 843/2/2018
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ
Περισσότερα
18
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/Β/3914/1675/2018
Καθορισμός ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους από τους δικαιούχους
Περισσότερα
19
Λοιπά
ΠΟΛ.1053/2018
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
Περισσότερα
20
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.:. 2/24906/ΔΑΔΓΚ/2018
Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος επισκόπησης δαπανών οικονομικού έτους 2018
Περισσότερα
21
Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ
Περισσότερα
22
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 301/399329/2018
Ενημέρωση σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) και την αναβάθμιση της μηχανογραφικής διαδικασίας έκδοσης των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης
Περισσότερα
23
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1044954 ΕΞ 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017/31-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΞΕΗ-5Λ9) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων
Περισσότερα
24
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθμ. πρωτ.: Φ.30222/57780/Δ15.960/2018
Εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ
Περισσότερα
25
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1046/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει
Περισσότερα
26
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1047/2018
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις 24.01.2018 στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης
Περισσότερα
27
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΠΟΛ.1048/2018
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των οποίων η προθεσμία έληγε τη χρονική περίοδο από 05.03.2018 έως και 12.03.2018, λόγω πυρκαγιάς στη Δ.Ο.Υ.
Περισσότερα
28
Λοιπά
Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 303/4/2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 377, του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5)
Περισσότερα
29
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
Αριθμ. πρωτ.: 32732/2018
Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021
Περισσότερα
30
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. πρωτ.: 2/24357/0004/2018
Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α`43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ)
Περισσότερα
31
Λοιπά
ΕΟΠΥΥ αριθμ. πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/1/οικ. 11574/2018
Σχετικά με τις άδειες-βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγου
Περισσότερα
32
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2018
Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών
Περισσότερα
33
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 5688/2018
Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
Περισσότερα
34
Λοιπά
Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/2018
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/ 25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870 Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα
Περισσότερα
35
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 2/809/2018
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018
Περισσότερα
36
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΠΟΛ.1043/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει
Περισσότερα
37
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
Αριθμ. πρωτ.: 32357/2018
Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 στο πλαίσιο της υπ` αριθμ. 108645/2016 πρόσκλησης
Περισσότερα
38
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046885 ΕΞ 2018
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Περισσότερα
39
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046884 ΕΞ 2018
Αποστολή πινάκων συσχετισμού κωδικών TARIC έτους 2018
Περισσότερα
40
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1046947 ΕΞ 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των περιφερειών Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Περισσότερα
41
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. 2822.10/20519/2018
Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Περισσότερα
42
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046951 ΕΞ 2018
Χρήση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων σε επαναλαμβανόμενες αποστολές
Περισσότερα
43
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΠΟΛ.1056/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση
Περισσότερα
44
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1055/2018
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β` 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α` 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α` 62)
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Λοιπά
Yπόθεση C-557/16
Γενόσημο φάρμακο – Περίοδος προστασίας των δεδομένων του φαρμάκου αναφοράς – Εξουσία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών να προσδιορίζουν τον χρόνο ενάρξεως της περιόδου προστασίας – Αρμοδιότητα των δικαστηρίων των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν τον προσδιορισμό του χρόνου ενάρξεως της περιόδου προστασίας – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 47
2018-03-16
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Φ.Π.Α.
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 24/2018
Υποχρέωση επιστροφής του ΦΠΑ που καταβλήθηκε από κατασκευαστή, βάσει ειδικής δηλώσεως μεταβιβάσεως ακινήτου, και είχε υπολογιστεί επί της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου, στην περίπτωση που μετέπειτα επήλθε αναδρομική μείωση των αντικειμενικών αξιών
2018-03-16
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Εργατικά - Απασχόληση
ΣτΕ 431/2018
Αντισυνταγματικότητα διατάξεων με τις οποίες θεσπίστηκαν αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ.
2018-03-19
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Εργατικά - Απασχόληση
Yπόθεση C-482/16
Ημερομηνία αναφοράς για τη μισθολογική προαγωγή – Εισάγουσα δυσμενή διάκριση νομοθεσία κράτους μέλους που αποκλείει την προσμέτρηση, για τον καθορισμό των αποδοχών, περιόδων απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας – Κατάργηση των διατάξεων που αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως
2018-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Φ.Π.Α.
ΣτΕ 282/2018
Σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής για τις υποθέσεις ΦΠΑ
2018-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 46/2018
Χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, που προέρχονται από την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων, που χρησιμοποιήθηκαν από εξαγωγικές επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων τους, σύμφωνα με το ν. 2861/1954
2018-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
07
Γ.Ε.ΜΗ.
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/2017
Εγγραφή κοινοπραξιών στο Γ.Ε.ΜΗ
2018-03-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
08
Κ.Β.Σ.
ΣτΕ 389/2018
Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως - Παράβαση δεδικασμένου
2018-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
09
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΣτΕ 287/2018
Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και παραγραφή - Η εξουσία του Δημοσίου για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει με την παρέλευση της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού δικαίου
2018-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
10
Λοιπά
Yποθέσεις C-596/16 και C-597/16
Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Ισχύς του δεδικασμένου αμετάκλητης αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου επί της διοικητικής διαδικασίας – Αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία παύουν οι διώξεις για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες – Αποτελεσματικότητα των κυρώσεων – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ποινικός χαρακτήρας της διοικητικής κυρώσεως
2018-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
11
Φ.Π.Α.
Υπόθεση C-537/16
Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ποινικός χαρακτήρας της διοικητικής κυρώσεως – Ύπαρξη μίας και της αυτής παραβάσεως
2018-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
12
Φ.Π.Α.
Υπόθεση C-524/15
Μη καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ – Κυρώσεις – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική κύρωση και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αρχή ne bis in idem
2018-03-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017
Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722