Από 7-04-2017 έως 14-04-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Δώρο Πάσχα - Περίπτωση μερικής απασχόλησης - Κυρώσεις μη καταβολής του Δώρου
 
2017-04-07
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
 
2017-04-07
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Το πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, ενισχυμένο με πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας - ΣΟΛ Α.Ε.
 
2017-04-10
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Φ.Π.Α. - Κατ’ αναλογία έκπτωση (pro-rata) του φόρου εισροών στην περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων
 
2017-04-10
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016)
 
2017-04-11
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών
 
2017-04-11
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Τι ισχύει για την αργία της Μεγάλης Παρασκευής
 
2017-04-11
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
 
2017-04-13
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
4467/2017
Νόμος 4467/2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις
 
2017-04-14
Δείτε περισσότερα law
 
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»
 
2017-04-10
Δείτε περισσότερα circ
 
Σχέδιο νόμου
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 
2017-04-12
Δείτε περισσότερα circ
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1053773 ΕΞ 2017
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Περισσότερα
02
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. 9687/Δ9.3001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.
Περισσότερα
03
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1057/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013
Περισσότερα
04
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1054/2017
Κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 22/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
Περισσότερα
05
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1053639 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β` του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτο (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Περισσότερα
06
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1053635 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α` και Α`-Β` τάξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Περισσότερα
07
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 17002/739/ 2017
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016
Περισσότερα
08
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
ΠΟΛ.1055/2017
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί απαλλαγής της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου
Περισσότερα
09
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Υπόθεση C-365/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα)
της 18ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο – Επιστροφή εισαγωγικών δασμών – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 (τελωνειακός κώδικας) – Άρθρο 241, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση – Υποχρέωση κράτους μέλους να προβλέπει την καταβολή τόκων υπερημερίας, ακόμη και σε περίπτωση μη εγέρσεως αξιώσεως επιστροφής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων»
Περισσότερα
10
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1049/2017
Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος
Περισσότερα
11
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς
Αριθ. 40350/5.4.2017
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/31.7.2014 (Β΄ 2090) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
Περισσότερα
12
Φορολογία Εισοδήματος
Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054442 ΕΞ 2017
Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν
Περισσότερα
13
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. 681/52351/ 2017
Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Eιδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020
Περισσότερα
14
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: ΔΠΔΑΑΑΔΕ 1014356 2017
Καθορισμός μισθωμάτων για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κτίρια, γραφεία και χώροι αποθήκευσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-31/12/2017
Περισσότερα
15
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1058/2017
Κοινοποίηση σε φωτοαντίγραφο της 341/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α` Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με το εάν είναι νομικά αναγκαία η ανάκληση της διαγραφής λυθείσης και εκκαθαρισθείσης ανωνύμου εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για την ταμειακή βεβαίωση σε βάρος της οφειλών αυτής προς το Δημόσιο, οι οποίες ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη λύση εκκαθάριση και διαγραφή της, από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
Περισσότερα
16
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1055659 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
Περισσότερα
17
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055681 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ), της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Περισσότερα
18
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: οικ. 11635/ 2017
Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
Περισσότερα
19
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1055819 ΕΞ 2017
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Μαρτίου 2017
Περισσότερα
20
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1056349 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Περισσότερα
21
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 2017
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών
Περισσότερα
22
Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1052497 ΕΞ 2017
Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2017
Περισσότερα
23
Λοιπά
Αριθ. οικ. 174063/ 2017
Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης
Περισσότερα
24
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1056442 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της οικείας Γενικής Διεύθυνσης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Περισσότερα
25
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 20/ 2017
Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης
Περισσότερα
26
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1061/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
Περισσότερα
27
Λοιπά
Αριθμ. 562
Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων στις Περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 114 του ν. 4446/2016
Περισσότερα
28
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1057030 ΕΞ 2017
Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης
Περισσότερα
29
Λοιπά
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3983/Π.Ε./Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως 22ας Ιανουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Περισσότερα
30
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1062/2017
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β`145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
Περισσότερα
31
Λοιπά
Αριθμ. 152149/1472
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ` εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του»
Περισσότερα
32
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Σ48/34
Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φορολογία Εισοδήματος
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 22/2017
Φορολογική αντιμετώπιση ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
2017-04-07
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
ΔΕΕ - Υπόθεση C‑638/1
Έννοιες - Καπνός καπνίσματος, κομμένος ή κατ’ άλλον τρόπο τεμαχισμένος καπνός και μεταγενέστερη [βιομηχανική] μεταποίηση
2017-04-07
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Υπόθεση C‑679/15
Γένεση τελωνειακής οφειλής κατόπιν παράτυπης εισαγωγής εμπορευμάτων – Έννοια του οφειλέτη –Υπάλληλος νομικού προσώπου που φέρει την ευθύνη για την παράτυπη εισαγωγή – Προσδιορισμός δόλου ή πρόδηλης αμέλειας
2017-04-08
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΣτΕ 1542/2016
Διενέργεια ελέγχου - Τυπική πλημμέλεια του φύλλου ελέγχο. - Εγκύκλιος δεν μπορεί να τροποποιήσει την εν λόγω διάταξη νόμου
2017-04-08
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Λοιπά
ΔΕΕ - Yπόθεση C‑275/15
Πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες – Έννοια του όρου καλωδιακές – Διαδικτυακή αναμετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων – Live streaming»
2017-04-12
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Εργατικά - Απασχόληση
ΔΕΕ - Υπόθεση C‑336/15
Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων – Συλλογικές συμβάσεις που είναι εφαρμοστέες επί του διαδόχου και επί του μεταβιβάσαντος – Συμπληρωματικές προθεσμίες προειδοποιήσεως που παρέχονται στους απολυόμενους εργαζομένους – Συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας στον μεταβιβάσαντα»
2017-04-13
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722