Από 31-03-2017 έως 7-04-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 
2017-04-03
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
 
2017-04-05
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Δώρο Πάσχα - Περίπτωση μερικής απασχόλησης - Κυρώσεις μη καταβολής του Δώρου
 
2017-04-07
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
 
2017-04-07
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
4465/2017
Νόμος 4465/2017 Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
 
2017-04-05
Δείτε περισσότερα law
 
4464/2017
Νόμος 4464/2017 Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.
 
2017-04-05
Δείτε περισσότερα law
 
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 
2017-04-06
Δείτε περισσότερα circ
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Εργατικά - Απασχόληση
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 6/30.3.2017
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017
Περισσότερα
02
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1046/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6, 7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Περισσότερα
03
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Β. 1049724 ΕΞ 2017
Ορισμός μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.
Περισσότερα
04
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αρ. πρωτ.: Φ. 40021/οικ. 15545/668/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α` 38)
Περισσότερα
05
Εργατικά - Απασχόληση
Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 24946/ 2017
Δημόσια Πρόσκληση 5/2017 προς δικαιούχους και παρόχους κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2017
Περισσότερα
06
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ: 2/24112/ΔΕΠ/ 2017
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων
Περισσότερα
07
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ. 14224/ 430/ 2017
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
Περισσότερα
08
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
Εγχειρίδιο οδηγιών
για την εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ)
Περισσότερα
09
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1046680 ΕΞ 2017
Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και παύσης λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ’ Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.»
Περισσότερα
10
Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ
Αριθμ. ΔΕΛ Β 1043041 ΕΞ 2017
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951/Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998102480 και των συνδρομητών πελατών της
Περισσότερα
11
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 286/ 506611/ 2017
Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ
Περισσότερα
12
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./ Φ1/11/ 511718/ 2017
Στοιχεία απασχόλησης: Ιούνιος 2016
Περισσότερα
13
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΠΟΛ.1051/2017
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Περισσότερα
14
Λοιπά
Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) 14642/ 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής
Περισσότερα
15
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθ. 543/34450/ 2017
Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα
Περισσότερα
16
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1051028 ΕΞ 2017
Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-700/15 - Συμπληρώματα διατροφής που παρουσιάζονται και διατίθενται στην αγορά ως φάρμακα
Περισσότερα
17
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: 2/27840/0026/ 2017
Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4270/2014
Περισσότερα
18
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1044/2017
Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας και Ην. Βασιλείου
Περισσότερα
19
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθμ. 3493/37001/ 2017
Καθορισμός αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Περισσότερα
20
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
Αριθμ. 593/37447/31.3.2017
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση - εμπορία και - ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020.
Περισσότερα
21
Λοιπά
Αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/ 2017
Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα
Περισσότερα
22
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1050/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περισσότερα
23
Λοιπά
Αριθμ. ΠΡΠ 3132220317/ 2017
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.
Περισσότερα
24
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1052510 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Περισσότερα
25
Λοιπά
Αρ. πρωτ.: 862/ 2017
Σχετικά με το εφάπαξ των 258 χιλιάδων ευρώ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ
Περισσότερα
26
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αρ. πρωτ.: οικ. 15726/605/ 2017
Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Περισσότερα
27
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1053076 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα»
Περισσότερα
28
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: 637/29866/ 2017
Επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων/ προκαταβολών που δόθηκαν από το 1/1/2004 μέχρι 31/12/2015 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων/αποζημιώσεων οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ταμειακών διευκολύνσεων
Περισσότερα
29
Λοιπά
Κ.Υ.Α. αριθ. 3073/124/ 2017
Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σύμφωνα με την υποπ. εε περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013
Περισσότερα
30
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
ΠΟΛ.1052/2017
Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α.
Περισσότερα
31
Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.1053/2017
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016
Περισσότερα
32
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: 119/ 2017
Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Περισσότερα
33
Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ
Αριθ. πρωτ.: 36246/ 2017
Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο
Περισσότερα
34
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1053773 ΕΞ 2017
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Περισσότερα
35
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. 9687/Δ9.3001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.
Περισσότερα
36
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1054/2017
Κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 22/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
Περισσότερα
37
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1053639 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β` του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτο (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Περισσότερα
38
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1053635 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α` και Α`-Β` τάξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φ.Π.Α.
ΣτΕ 953/2016
Φ.Π.Α. - Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών τροφής για το προσωπικό της επιχείρησης. Η διάταξη της περ.δ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.1642/1986, δυνάμει της οποίας αποκλείεται από τη δυνατότητα εκπτώσεως, μεταξύ άλλων, ο Φ.Π.Α. που βάρυνε το κόστος τροφής των εργαζομένων, σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της επιχείρησης, αντίκειται στις προπαρατεθείσες διατάξεις της έκτης οδηγίας και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί
2017-04-03
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 40/2017
Χειρισμός αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων που αφορούν παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. και σχετίζονται με πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών – Αρμόδια υπηρεσία για τον καταλογισμό εις βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και συνευθυνόμενων ιδιωτών
2017-04-04
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Ανώνυμες εταιρίες - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 63/2017
Εάν είναι επιτρεπτή η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), είτε αυτή είναι πολυπρόσωπη, είτε μονοπρόσωπη, και σε καταφατική περίπτωση εάν η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές
2017-04-04
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Φορολογία Εισοδήματος
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 30/2017
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ν. 3986/2011 – Υπαγωγή ή μη στην υποχρέωση καταβολής, των Ελλήνων πολιτών και των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που υπάγονται στο «διεθνές» και στο «πολιτικό» προσωπικό του ΝΑΤΟ
2017-04-05
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Φορολογία Εισοδήματος : Τεχνικές εταιρίες
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 59/2017
Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών
2017-04-05
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Φ.Π.Α.
Υπόθεση C‑350/15
Φ.Π.Α. – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 2 και 273 – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα διοικητική και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά που αφορούν τη μη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 50 – Αρχή ne bis in idem – Ταυτότητα του προσώπου κατά του οποίου ασκείται η δίωξη ή στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση – Δεν υφίσταται»
2017-04-06
Διαβάστε περισσότερα εδώ
07
Φορολογία Εισοδήματος
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 22/2017
Φορολογική αντιμετώπιση ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
2017-04-07
Διαβάστε περισσότερα εδώ
08
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
ΔΕΕ - Υπόθεση C‑638/1
Έννοιες - Καπνός καπνίσματος, κομμένος ή κατ’ άλλον τρόπο τεμαχισμένος καπνός και μεταγενέστερη [βιομηχανική] μεταποίηση
2017-04-07
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722