Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου


Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

26 - 11 - 2019
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 50.00
«Φορολογικός & Ασφαλιστικός Οδηγός Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών» του Α. Νασόπουλου - Εκδόσεις «πρόσθεση»
Σελ.: 536
Εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ 2019


Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους λογιστές – φοροτεχνικούς οι οποίοι ασχολούνται με την φορολογία δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών. Περιέχει με λεπτομέρειες όλα τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα που χρειάζονται για την επαγγελματική τους λειτουργία.

Απευθύνεται επίσης στους δικηγόρους που θέλουν να ξέρουν με λεπτομέρειες και απλά, κατανοητά παραδείγματα το πώς διαμορφώνεται η φορολογία τους και το πώς αυτοί μπορούν να επηρεάσουν το φορολογικό αποτέλεσμα κάθε χρονιάς.

Η μεγάλη καινοτομία του βιβλίου έγκειται στην ενσωμάτωση στα κεφάλαιά του των ασφαλιστικών θεμάτων για δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες με απτά παραδείγματα και διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά.

Περιέχει μεταξύ άλλων λεπτομέρειες για τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή ασφαλισμένους δικηγόρους, την ασφάλεια των ασκούμενων, όπως και λεπτομέρειες για την έκδοση τίτλου κτήσης.

Είναι απαραίτητο για κάθε λογιστή – φοροτεχνικό και κάθε δικηγόρο, μέλος δικηγορικής εταιρείας, ελεύθερο επαγγελματία η μισθωτό.

Δείτε τα περιεχόμενα ή κατεβάστε τα από εδώ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τιμή 35.00
«Το νέο Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών» του Δ. Αυγητίδη - Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2019
Επιμέλεια: Δ. Αυγητίδης
ISBN: 978-960-622-800-1
Σελίδες: 320
Έκδοση: 2019


Η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται η συστηματοποίηση του δικαίου των προσωπικών εταιριών και η εισαγωγή της μορφής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) με το Ν 4072/2012, η τροποποίηση του Ν 3190/1955 για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) με το Ν 4541/2018 και η ευρεία αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών (ΑΕ), μέσω της αντικατάστασης του ΚΝ 2190/1920 με το Ν 4548/2018. Η εισαγωγή δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών ακολούθησε χρονικά και συνδυάστηκε ιδιαίτερα με την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, αποτελώντας, όπως και αυτή, μέρος των λεγόμενων «μνημονιακών υποχρεώσεων» που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης.

Η συστηματοποίησή του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών αποτελούσε από καιρό μια διαπιστωμένη νομοθετική ανάγκη, η οποία μάλιστα ήταν ανεξάρτητη από τις ανάγκες τροποποίησης του λοιπού εταιρικού δικαίου. Την παραπάνω έλλειψη έρχεται να καλύψει ο Ν 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/9.3.2018)3. Μέσω του Ν 4601/2019, η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών υλοποιείται μεθοδολογικά και νομοτεχνικά ως ακολούθως:

α) με τη συστηματοποίηση όλων των ρητά προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μορφών μετασχηματισμών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές) όσο και κατά εταιρική μορφή (μετασχηματισμοί μεταξύ ομοειδών και μεταξύ διαφορετικών εταιρικών μορφών),

β) με την πλήρωση των κενών και ασαφειών του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδίως σε σχέση με μη ρητά ή χωρίς νομική πληρότητα προβλεπόμενες μορφές μετασχηματισμών,

γ) με τη συμπλήρωση των μέχρι σήμερα αμέσως ή εμμέσως επιτρεπόμενων μετασχηματισμών με τη δυνατότητα οιουδήποτε είδους μετασχηματισμού με τη συμμετοχή οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, μεγέθους ή κατεύθυνσης.

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, οι ρυθμίσεις του Ν 4601/2019 ισχύουν από 15.4.2019 και συμπληρώνουν την πολύ πρόσφατη αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών με το Ν 4548/2018, η οποία ισχύει από 1.1.2019. Αναμένεται ότι ο νέος νόμος θα αποτελέσει σημαντικό μέρος του σύγχρονου ελληνικού εταιρικού δικαίου και χρήσιμο εργαλείο προσαρμογής των εμπορικών επιχειρήσεων σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα.

Όπως όμως συμβαίνει με κάθε νέο νόμο, η πρακτική εφαρμογή του είναι εκείνη που θα δοκιμάσει την πληρότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των διατάξεών του. Παράλληλα, η ερμηνευτική προσέγγιση κι επεξεργασία του από νομολογία και θεωρία, πιθανότατα θα αναδείξει κενά και νέες ρυθμιστικές ανάγκες.

Την πρακτική εφαρμογή του νόμου έρχεται να επικουρήσει το παρόν βιβλίο σε επιμέλεια του καθηγητή ΔΠΘ, Δ. Αυγητίδη. Με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς για τον νέο Ν 4601/2019. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο νέος νόμος με κατ’ άρθρο απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο προς διευκόλυνση του χρήστη συμπληρώνεται με τις νομοθετικές διατάξεις με μεταβατική ισχύ (και αφορούν σε μετασχηματισμούς που ξεκίνησαν πριν την 15.4.2019) καθώς και με διατάξεις που έχουν παράλληλη ισχύ.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.
Τιμή 50.00
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) - Ανάλυση και Ερμηνεία - Σελ.: 546
Μόλις κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ το βιβλίο του ΑΝΤΩΝΗ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" όπου περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα θέματα, λογιστικές εγγραφές σύστασης Ι.Κ.Ε. - Πρότυπα Καταστατικά - Έντυπα - Υποδείγματα Σύστασης Ι.Κ.Ε.- Μετατροπή όλων των μορφών των επιχειρήσεων  σε Ι.Κ.Ε.και αντιστρόφως - Λογιστικά Αρχεία Ι.Κ.Ε.-  Ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Φορολογία της Ι.Κ.Ε. - Ασκήσεις - Παραδείγματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος (Ευθυμίου Αναγνώστου)
»               (Επαμεινώνδα Μπατσινίλα)
Εξέλιξη των Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «Ι.Κ.Ε.»
Αιτιολογική έκθεση Ν.4072/2012 (άρθρα 43 έως και 120)
Η ανάγκη μιας νέας εταιρικής μορφής
Η ονομασία της εταιρείας
Η νέα εταιρεία ως κεφαλαιουχική εταιρεία
Η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο
Η ευελιξία της νέας εταιρικής μορφής
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1.1. Ίδρυση της Ι.Κ.Ε.
1.1.1. Βασικά Χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε.
1.1.2. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
1.1.3. Επωνυμία, έδρα, διάρκεια της Ι.Κ.Ε.
1.1.4. Εταιρική διαφάνεια και επίλυση διαφορών
1.1.5. Εταιρικό κεφάλαιο και μερίδια Ι.Κ.Ε.
1.1.6. Εισφορές εταίρων Ι.Κ.Ε.
1.1.7. Εισφορά ακινήτου σε Ι.Κ.Ε. διαχείρισης ακινήτων ως συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο
1.1.8.   Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων Ν.3091/2002, Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου Ν.1676/1986
1.1.9.   Εκτίμηση από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920
1.1.10. Έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (I.K.E.)
1.1.11. Σύσταση Ι.Κ.Ε. και ελάχιστο περιεχόμενο εταιρικής συμβάσεως
1.1.12. Έναρξη σε Υπηρεσίες Μιας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ.
1.1.13. Υπηρεσία Μιας Στάσης Υ.Μ.Σ.
1.1.14. Δικαιολογητικά που απαιτούνται
1.1.15. Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση (Ι.Κ.Ε.)
1.1.16. Απαιτούμενος χρόνος και κόστος σύστασης
1.1.17. Το κόστος σύστασης εταιρείας
1.1.18. Διαδικασία πληρωμής κόστους σύστασης
1.1.19. Ενέργειες για τη Σύσταση εταιρείας
1.1.20. Προσκομιζόμενα Στοιχεία και Έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας
1.1.21. Σύσταση μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
1.1.22. Λογιστικές εγγραφές σύστασης Ι.Κ.Ε.
1.1.23. Πρότυπα Καταστατικά - Έντυπα - Υποδείγματα Σύστασης Ι.Κ.Ε.
1.1.24. Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση (Ι.Κ.Ε.)
1.1.25. Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις Ι.Κ.Ε. και ποιες πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα
1.2. Η Διαχείριση της Ι.Κ.Ε.
1.2.1. Ορισμός διαχειριστή. Ποιος διορίζεται διαχειριστής Ι.Κ.Ε.
1.2.2. Εξουσίες και αμοιβή διαχειριστή
1.2.3. Υποχρεώσεις διαχειριστή
1.2.4. Ανάκληση διαχειριστή και έλλειψη διαχείρισης
1.3. Οι εταίροι κατά τη λειτουργία της Ι.Κ.Ε.
1.3.1. Αρμοδιότητα εταίρων Ι.Κ.Ε.
1.3.2. Η συνέλευση των εταίρων Ι.Κ.Ε. και η λήψη αποφάσεων
1.3.3. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση
1.3.4. Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων
1.3.5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων
1.3.6. Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή
1.4. Μεταβολές στην εταιρική σύνθεση της Ι.Κ.Ε.
1.4.1. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
1.4.2. Αύξηση κεφαλαίου και είσοδος νέου εταίρου
1.4.3. Μείωση κεφαλαίου και έξοδος εταίρου
1.4.4. Διαδικασία Μείωσης Κεφαλαίου I.K.E.
1.4.5. Αποκλεισμός εταίρου
1.4.6. Πώς γίνεται η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., των τροποποιητικών πράξεων των Ι.Κ.Ε.
1.5. Λύση και εκκαθάριση της Ι.Κ.Ε.
1.5.1. Λόγοι λύσης της Ι.Κ.Ε.
1.5.2. Διαδικασία εκκαθάρισης και εκκαθαριστής Ι.Κ.Ε.
1.5.3. Ποια διαδικασία ακολουθείται και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη λύση, την εκκαθάριση και τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. των Ι.Κ.Ε.
1.6. Λοιπές διατάξεις για την Ι.Κ.Ε.
1.6.1. Λοιπές διατάξεις
1.6.2. Ποινικές διατάξεις
1.7. Μετατροπή επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε.
1.7.1. Γενικά
1.7.2. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.
1.7.3. Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
1.7.4. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
1.7.5. Μετατροπή Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
1.7.6. Μετατροπή επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε. και αναπτυξιακοί νόμοι
1.7.7. Μετατροπή σε Ι.Κ.Ε. βάσει του Ν.4172/2013
1.8.   Μετατροπή επιχειρήσεων από Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή
1.8.1. Γενικά
1.8.2. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε ατομική επιχείρηση
1.8.3. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Ο.Ε και Ε.Ε.
1.8.4. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Α.Ε.
1.8.5. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Ε.Π.Ε.
1.8.6. Μετατροπή επιχειρήσεων από Ι.Κ.Ε. και αναπτυξιακοί νόμοι
1.8.7. Μετατροπή επιχειρήσεων από Ι.Κ.Ε. βάσει του Ν.4172/2013
1.9.  Συγχώνευση σε Ι.Κ.Ε.
1.9.1. Υπόδειγμα Δημοσιότητας σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης
1.9.2. Συγχώνευση σε Ι.Κ.Ε. βάσει Ν.4172/2013
1.10. Διάσπαση / Απόσχιση κλάδου Ι.Κ.Ε.
1.10.1. Διατάξεις Ν.2166/1993
1.10.2. Αλλαγές φορολογικών / αναπτυξιακών νόμων του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.2166/1993
1.10.3. Διασπάσεις σε Ι.Κ.Ε. βάσει Ν.4172/2013
1.10.4. Γενικά περί Μετασχηματισμών σε περίπτωση μεταφοράς Ζημίας
1.11.  Η Λογιστική της Ι.Κ.Ε.
1.11.1. Ορισμοί και κατάταξη οντοτήτων
1.11.2. Λογιστικά Αρχεία Ι.Κ.Ε.
1.11.3. Ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
1.11.4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.11.5. Έλεγχος και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
1.12. Η Φορολογία της Ι.Κ.Ε.
1.12.1. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
1.12.2. Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος
1.12.3. Η Ι.Κ.Ε. αντιμέτωπη με άλλα εταιρικά σχήματα στην Αλλοδαπή
1.12.4. Παρακράτηση φόρου στα δικαιώματα
1.12.5. Παρακράτηση φόρου στους τόκους
1.12.6. Χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
1.12.7. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
1.12.8. Διανομή Κερδών
1.12.9. Φορολογικά έντυπα για Ι.Κ.Ε.
1.13. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων
1.14. Ε.Φ.Κ.Α. και Ι.Κ.Ε.
1.15. Μεταβίβαση μεριδίων Ι.Κ.Ε. βάσει του Ν.4172/2013
1.15.1. Προσδιορισμός εισοδήματος που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων
1.15.2. Προσδιορισμός Υπεραξίας από τη μεταβίβαση μη εισηγμένων τίτλων (Επαχθή Αιτία)
1.15.3. Μεταβίβαση μη εισηγμένων τίτλων Αλλοδαπών Εταιρειών (Επαχθή Αιτία)
1.15.4. Φορολόγηση Υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων (Επαχθή Αιτία)
1.15.5. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών από τη μεταβίβαση τίτλων (Αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής Ν.2961/2001)
1.15.6. Προσδιορισμός φόρου της μεταβίβασης μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών (αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής)
1.16. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ίδρυσης Ι.Κ.Ε.
1.17. Ασκήσεις - Παραδείγματα
1.18. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αποσπάσματα από Ν.4072/2012 (Κείμενο νόμου)
Αποσπάσματα από Ν.4172/2013 (Κείμενο νόμου)
Αποσπάσματα από Ν.4308/2014 (Κείμενο νόμου)
Αποσπάσματα από Ν.4441/2016 (Κείμενο νόμου)
Αποσπάσματα από Ν.4387/2016 (Κείμενο νόμου)
Αποσπάσματα από Ν.2166/1993 (Κείμενο νόμου)
Αποσπάσματα από Ν.Δ.1297/1972 (Κείμενο νόμου)
Τιμή 40.00
Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος Α` - Έκδοση 5η, Διπλογραφία 2019
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Τόμος Α

βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των νόμων 4548 & 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών


Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ
ISBN: 978-618-5198-32-9


Έκδοση 5η, Διπλογραφία, 2019

Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS, στις 600 σελίδες του ανανεωμένου, και με νέες προσθήκες κεφαλαίων, βιβλίου «Χρηματοοικονομική Λογιστική, Τόμος Β’», βάσει των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), το οποίο εκδόθηκε και διατίθεται από τις εκδόσεις Διπλογραφία, καλύπτει στη νέα, 5η έκδοση έτους 2019 με νέες προσθήκες και αλλαγές στο κεφάλαιο 17 τα παρακάτω ΝΕΑ στοιχεία:

- Φορολογία και διάθεση κερδών των επιχειρήσεων, και
- Χρόνος περατώσεως λογιστικών εργασιών τέλους χρήσεως – Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το βιβλίο περιλαμβάνει, ακόμη, και τα εξής κεφάλαια:

- Λογιστική παγίων, συμμετοχών, αποθεμάτων, απαιτήσεων, ιδίων κεφαλαίων, προβλέψεων-υποχρεώσεων, απομείωση αξίας, λογαριασμών τάξεως.
- Λογιστική ξένου νομίσματος, υποκαταστημάτων, αναβαλλόμενης φορολογίας.
- Φορολογία και διάθεση κερδών.
- Εισαγωγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Στο τέλος του πρώτου τόμου παρατίθενται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Επίσης, επισυνάπτονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων:

α) τα υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και

β) το σχέδιο λογαριασμών.
Τιμή 50.00
«Τόπος παροχής υπηρεσιών - Άρθρο 14 Φ.Π.Α.» - Γ. Κελεπούρης - Εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ - Σελ.: 536
Συγγραφέας: Γιώργος Κελεπούρης
Εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ


Νέο βιβλίο "Τόπος Παροχής Υπηρεσιών - Άρθρο 14 ΦΠΑ"


ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Διαθέτει 536 σελίδες και εκτενή ανάλυση πάνω σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα για τους λογιστές (το άρθρο 14 ΦΠΑ) με πάνω από 100 παραδείγματα, αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης και του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που καθορίζουν και τεκμηριώνουν απόλυτα τα θέματα που αναπτύσσει .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Μοναδικό (δεν υπάρχει άλλο πάνω στο θέμα) και απαραίτητο για κάθε λογιστικό γραφείο, κάθε εταιρεία που ασχολείται με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων η και υπηρεσιών, αλλά και κάθε ελεγκτική εταιρεία – ορκωτούς λογιστές.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;
Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο internet. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι μοναδικές στο είδος τους και απαραίτητες για τους λογιστές.
Διαθέτει εξαιρετικά παραδείγματα, που καλύπτουν κάθε περίπτωση.
Έχει ανάλυση των διατάξεων.
Περιέχει αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης που δεν είναι δημοσιευμένες πουθενά.
Είναι πολύ φθηνό για αυτά που προσφέρει.


Κατεβάστε τα περιεχόμενα από εδώ.
Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.