Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
2 - 10 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν δεν μπορείς να τους πείσεις, μπέρδεψέ τους.
Χάρυ Τρούμαν
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Εκλογές ΟΕΕ: Δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα στο ΦΕΚ
• On line σεμινάριο: Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
• Η απόδοση του ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ - Διευκρινίσεις από το Υπ. Εργασίας
• Διανομή κερδών ΑΕ με μετρητά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού;
Άλλες ειδήσεις
• ΛΣΑ: «Δεν δέχονται όλες οι υπηρεσίες ΣΕΠΕ την αποστολή του εντύπου Ε12 μέσω e-mail ή fax»
• Απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους
• Κτηματολόγιο: Δοκιμαστική λειτουργία «αναφοράς σύγκρισης» στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων
• Οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς το Γ` τρίμηνο του 2019 για τις υπηρεσίες λογιστή
• ΕΔΟΕΑΠ: Παράταση ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους ασφαλισμένους του
• Thomas Cook: Ειδικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς σε τουριστικές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την πτώχευση της εταιρείας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 530/2019
Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή μισθωτηρίου από συνιδιοκτήτες πριν την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1162/2018 - Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή μισθωτηρίου από συνιδιοκτήτες πριν την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1162/2018
80320/42862/Δ18.2718/2019
Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ - Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ
ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-673/17
Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 95/46/ΕΚ - Οδηγία 2002/58/ΕΚ - Κανονισμός (ΕE) 2016/679 - Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Cookies - Έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων - Δήλωση συγκατάθεσης μέσω προσυμπληρωμένου τετραγωνιδίου - Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 95/46/ΕΚ - Οδηγία 2002/58/ΕΚ - Κανονισμός (ΕE) 2016/679 - Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Cookies - Έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων - Δήλωση συγκατάθεσης μέσω προσυμπληρωμένου τετραγωνιδίου
2242.5-1.5/67403/2019
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2019 - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2019
Φ.80000/30705/Δ.16/778/2019
Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους - Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία - Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
Αρθρα μελέτες
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
Άρθρα - Ειδικότερες περιπτώσεις απαλλαγών ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός διαγραφής συμμετοχικού τίτλου που αποτιμάται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Άρθρα - Aπαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Τρόπος φορολόγησης και υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2018 των ΦΟ.Δ.Σ.Α., μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/19-7-2018
Άρθρα - Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 - Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2
Άρθρα - Έλεγχος ΦΠΑ - Αρμόδιες αρχές ελέγχου
Άρθρα - Εφαρμογή Μέτρων - Δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)
Άρθρα - Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην Ανώνυμη Εταιρεία (8 χρηστικά άρθρα, για τα έγγραφα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες που χρειάζονται)
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
Άρθρα - Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Άρθρα - Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή
Άρθρα - Η τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τον ν. 4548/2018 (Περί Ανώνυμων Εταιρειών)
Άρθρα - Σύσταση εταιρειών - Δηλώσεις έναρξης εργασιών, μεταβολών - μετάταξης και οριστικής παύσης των εργασιών, Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.
Άρθρα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου
Άρθρα - (Ανανεωμένο) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένο κείμενο με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]
Άρθρα - Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)
Άρθρα - Περί προγράμματος ελέγχου και ελέγχων
Τα νέα του κόμβου
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 351/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)»
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 29/1975 «Περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)»
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 3551/2007 «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.»
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 4209/2013 «Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών.»
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.»
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©