Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
13 - 05 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν μεταθέτω ποτέ για αύριο ό,τι μπορώ να κάνω μεθαύριο.
Όσκαρ Ουάιλντ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη διασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας - Αλλαγές στο Μητρώο
• Οι τελευταίες αλλαγές στον ΚΦΕ, στον ΚΦΔ και στη νομοθεσία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων - Κοινοποίηση των διατάξεων
• Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες που νοσηλεύονται
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Άδειες, οι προεκλογικές ελαφρύνσεις και η ιδιόχρηση
• Παράταση δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων
• Ποιοι υποχρεούνται από το νόμο να υποβάλουν Ε9. Πότε υποβάλεται η δήλωση
Άλλες ειδήσεις
• Γιώργος Χριστόπουλος: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα, 13 Μαΐου
• Ανάρτηση οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
• Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα - Κοινοποίηση των νέων διατάξεων
• ΛΣΑ: Αίτημα παράτασης προθεσμίας για την διόρθωση αποκλίσεων συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2018
• Επιστολές ΕΦΕΕΘ για αιτιολόγηση απόλυσης-αναγγελίας άδειας και ρύθμιση οφειλών
• ΔΕΕ - Ένας ναυτικός ο οποίος διατηρεί την κατοικία του στο κράτος μέλος καταγωγής του, ενώ εργάζεται για λογαριασμό εργοδότη εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος, σε πλοίο που φέρει τη σημαία τρίτου κράτους και πλέει εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Κανόνας περιορισµού των τόκων - Άρθρο 49 Ν.4172/2013 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 - Κανόνας περιορισµού των τόκων - Άρθρο 49 Ν.4172/2013 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές: Μία ακόμη καινοτομία στις Ι.Κ.Ε. - Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές: Μία ακόμη καινοτομία στις Ι.Κ.Ε.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 2104/2018
Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς. Παραγραφή - Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς. Παραγραφή
Άρειος Πάγος 1576/2018
Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την περίοδο επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας - Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την περίοδο επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
Yπόθεση C-225/18
Έκπτωση του φόρου εισροών - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6 - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 168 και 176 - Εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης - Αγορά υπηρεσιών στέγασης και εστίασης - Ρήτρα standstill - Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Έκπτωση του φόρου εισροών - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6 - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 168 και 176 - Εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης - Αγορά υπηρεσιών στέγασης και εστίασης - Ρήτρα standstill - Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπόθεση C-712/17
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Πλασματικές πράξεις - Απουσία δικαιώματος εκπτώσεως φόρου - Υποχρέωση του εκδότη τιμολογίου προς καταβολή του αναγραφόμενου σε αυτό ΦΠΑ - Επιβολή προστίμου ισόποσου προς τον ΦΠΑ που κακώς εκπέστηκε - Συμβατότητα με τις αρχές της ουδετερότητας του ΦΠΑ και της αναλογικότητας - Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Πλασματικές πράξεις - Απουσία δικαιώματος εκπτώσεως φόρου - Υποχρέωση του εκδότη τιμολογίου προς καταβολή του αναγραφόμενου σε αυτό ΦΠΑ - Επιβολή προστίμου ισόποσου προς τον ΦΠΑ που κακώς εκπέστηκε - Συμβατότητα με τις αρχές της ουδετερότητας του ΦΠΑ και της αναλογικότητας
Α.1180/2019
Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων - Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων
578370/2019
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους - Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους
966/71516/2019
Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών - Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών
Ε.2071/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α`65) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α`65)
Ε.2070/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019)
Α.1164/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει
65/2018/2019
Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ. - Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ.
14
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
15
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή αίτησης για καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοί­ων (και καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου) για, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας και επαγγελματικά τουρι­στικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας
Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ)
Υποβολή αρχικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικών πλοίων περιόδου Φεβρουαρίου και τροποποιητικών δηλώσεων περιόδων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019
περισσότερα
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
5oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1301
0,8659
7,4652
10,4408
25,6570
319,6900
4,2731
1,9558
4,7625
7,4375
Περισσότερα
Σεμινάρια
14
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
14
May
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Θεωρία και Πρακτική Εξάσκηση για νέους λογιστές - Μαθαίνεις Επάγγελμα ... Βρίσκεις Δουλειά - Εκτεταμένα παραδείγματα με πραγματικά παραστατικά - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
14
May
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
14
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Συμβασεις - ΕΦΚΑ - ΕΡΓΑΝΗ - Πινακας Προσωπικου - Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Διαχειριση Ιστοσελιδας, WordPress - Social Media - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
May
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Θεωρια και Πραξη - Ενδοκοινοτικες Συναλλαγες - Εισαγωγες Γ
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Διαχειρισης ανθρωπινου δυναμικου - HRM - Ολοκληρωμενη Εικονα Βασικων Λειτουργιων μιας Διευθυνσης Ανθρωπινων Πορων σε μια συγχρονη επιχειρηση - Δ2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
May
 
PwC`s Academy - Project Management
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
15
May
 
PRO SEMINARS_ΑΘΗΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Ε.
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
15
May
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
15
May
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
15
May
 
PwC`s Academy - Πρακτικά Ζητήματα για την αποφυγή ξεπλύματος χρήματος
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
16
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
16
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα & Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
16
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Τουρισμου / Υπαλληλος Υποδοχης – Κρατησεων / βοηθος λογιστη - Λειτουργια ξενοδοχειακης Οντοτητας, με εκμαθηση πιστοποιημενου ERP ξενοδοχειακου προγραμματος - Β5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©