Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
10 - 01 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η Ελλάδα, η χώρα των παράλληλων μονολόγων.
Γιώργος Σεφέρης
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ
• On line σεμινάριο: Ετήσια άδεια, έντυπο Ε11 και πρακτικά ζητήματα Εργατικού Δικαίου
• Η σημασία του ορθού προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενου από επιτηδευματία ακινήτου, στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 23 και 39 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος - ΣΟΛ ΑΕ
Άλλες ειδήσεις
• 16η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους
• Επιπλέον 235 εκ. ευρώ κοινοτικοί πόροι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
• ΟΠΕΚΑ: Πρώτη καταβολή προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων
• ΣΕΒ: Ανάπτυξη των logistics με ευρωπαϊκές προδιαγραφές: «Καθοριστικός παράγοντας για την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής!»
• Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων για το Κτηματολόγιο σε Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, Ηράκλειο, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα, Ξάνθη και Χαλκιδική
• Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων πρώτης πληρωμής μέτρου 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2018
• Στο 18,6% το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα - Στο 36,6% η ανεργία των νέων
• Επιχειρήσεις επενδύσεων: Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του για το νέο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο
• ΟΙΥΕ: Αρνητική εξέλιξη για τους εργαζόμενους η απόφαση του ΣτΕ για τις Κυριακές
• ΙΟΒΕ: Αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος, βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 4809/2018
Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα - Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα
Άρθρα
Νέα παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου. Προαναγγελία μελλοντικής οριστικής κατάργησής τους; Μεταβολές στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α` (αγαθών) και Β` (υπηρεσιών) του Κώδικα ΦΠΑ - Νέα παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου. Προαναγγελία μελλοντικής οριστικής κατάργησής τους; Μεταβολές στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α` (αγαθών) και Β` (υπηρεσιών) του Κώδικα ΦΠΑ

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2003/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α` 218) - Συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης-Τροποποίηση στο ν. 2238/1994 και υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης του ν. 2579/1998 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4587/2018
137675/EΥΘΥ1016/2018
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» - Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»
3168/175299/2018
Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους». - Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».
92418/13080/2018
Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει - Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει
1250/2019
Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α`), «Πρόγραμμα ``ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι``» - Νέο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση
Ε.2002/2019
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών - Συντελεστής ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών - Συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή τα εισιτήρια που αφορούν μουσικά σχήματα σε κέντρα εστίασης
Φ30316/68358/Δ16.1618/2018
Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2019 - Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2019
Σχέδιο νόμου
«Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων» - «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων»
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
1oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1405
0,9032
7,4676
10,3393
25,7650
322,9000
4,2833
1,9558
4,6655
7,4190
Περισσότερα
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©