Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
26-10-2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
On line σεμινάριο ΕΛΠ - Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής
Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με τις ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου, ώρα 17:30.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση με παραδείγματα ορισμένων ειδικών περιπτώσεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Έμφαση θα δοθεί στις διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης τόσο για το απλογραφικό όσο και για το διπλογραφικό σύστημα.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Ενδεικτικές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, αποτέλεσμα των διαφορών στην αναγνώριση, κατά κύριο λόγο, των εσόδων και των εξόδων μεταξύ της λογιστικής και της φορολογική νομοθεσίας είναι οι κάτωθι:
• Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
• Απομειώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
• Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
• Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
• Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα
• Επιμέτρηση ακινήτων στην εύλογη αξία
• Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
• Έξοδα διαχείρισης δανειακών υποχρεώσεων
• Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων και απόσβεση αυτών
• Συναλλαγματικές διαφορές μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
• Μη φορολογική αναγνώριση δεδουλευμένων στην χρήση δαπανών (π.χ. μη καταβλημένες ασφαλιστικές εισφορές)

Β. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


Ανάλυση του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 σχετικά με τις μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων στον χρόνο αλλαγής των λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και την διόρθωση σφαλμάτων.
Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η αναδρομική διόρθωση των ανωτέρω και σε ποιες όχι.

Γ. Λοιπά Σημαντικά θέματα

• Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση στις Οικονομικές Καταστάσεις του φόρου εισοδήματος, των διαφορών φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων καθώς και των διαφορών για άλλες φορολογίες (π.χ. Φ.Π.Α.) (ΣΛΟΤ 1406 ΕΞ 24.7.2018).
• Λογιστικός χειρισμός ζημιάς από διαγραφή συμμετοχής σε άλλη οντότητα (ΣΛΟΤ 496 ΕΞ 29.5.2018).
• Τιμολόγηση και αρχή του δεδουλευμένου (ΣΛΟΤ 614 ΕΞ 29.5.2018).
• Επίδραση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» στις Οικονομικές Καταστάσεις των οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΣΛΟΤ 412 ΕΞ 29.5.2018).

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Εισηγητές:


Νιφορόπουλος Κων/νος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Πολύκαρπος Γιώτης
Ο Πολύκαρπος Γιώτης, διαθέτει πολύχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει λέκτορας σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. , ΚΕΛΕ κ.α.)


Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.

visit website
Taxheaven , all rights reserved 2018 ©