Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
8 - 06 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Μην ακολουθείς το μονοπάτι για να πας εκεί όπου μπορεί να σε οδηγήσει. Αντίθετα, πήγαινε από εκεί που δεν υπάρχει μονοπάτι και άφησε το χνάρι σου.
Ralph Waldo Emerson
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο του νόμου «Κατσέλη-Σταθάκη»
• Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών
• Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017
• Παράταση για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών - ΠΟΛ 1104/2018
• Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους.
• Συμπληρωματικές οδηγίες για την αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού, μετά την ΠΟΛ.1199/2017
• Φορολογία κεφαλαίου: Κοινοποίηση των άρθρων 112, 113 και 145 του ν. 4537/2018 με τις τελευταίες αλλαγές
• Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεωςθανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες καιαυτοαπασχολούμενοι
Άλλες ειδήσεις
• Ενεργοποιούνται οι προσφάτως ψηφισθείσες ρυθμίσεις για τις υπερωρίες και την υπερεργασία με απόφαση του Υπ. Εργασίας
• Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη για τη δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής οφειλών προς τον καταργηθέντα ΟΕΚ
• «Το ΟΕΕ επικροτεί την προσπάθεια του Υπουργείου να εκσυγχρονίσει και να αναμορφώσει το εταιρικό δίκαιο της χώρας»
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε τι αλλάζει στο δίκαιο των εταιρειών…
• Έως σήμερα 8 Ιουνίου 2018 η αίτηση συμψηφισμού εισφορών και η καταβολή εισφορών μηνός Απριλίου 2018 στον Ε.Φ.Κ.Α.
• ΣΕΒ: 10 πεδία βελτίωσης της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
• Από αύριο, 8 Ιουνίου, σε ισχύ οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες αντιντάμπινγκ και κανόνες κατά των επιδοτήσεων Εμπορική άμυνα της ΕΕ: Ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ
• ΓΣΕΕ: «Για 4η φόρα στη παγκόσμια μαύρη λίστα των 25 χωρών με σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων η Ελλάδα»
• Ε9 και πράξη εφαρμογής στην αναγκαστική απαλλοτρίωση: Η σειρά καταγραφής στο Ε9 των φάσεων της απαλλοτρίωσης
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών (Μέρος Α`) - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών (Μέρος Α`)
ΠΟΛ.1104/2018
Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)» - Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου - Φορολογική μεταχείριση επιπλέον παροχής από τον εργοδότη κατά την απόλυση, αποχώρηση ή συνταξιοδότηση εργαζομένου
Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018
Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β` 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων - Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β` 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων
Κ.Υ.Α. αριθμ. 329/78917/2018
Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392). - Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392).
Αριθμ. πρωτ.: 2/45960/0004/2018
Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ` και Ε` Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α`33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78) - Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ` και Ε` Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α`33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 26/2018
Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι - Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
Αριθμ. πρωτ.: Φ/Α.15/3/61355/825/2018
Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων - Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων
ΠΟΛ.1109/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15-5- 2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15-5- 2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου
ΠΟΛ.1110/2018
Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού» - Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού»
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 2018
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους - Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους
Αριθμ. 29715/2410/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β΄ 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β΄ 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α `94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» - Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α `94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας»
Αριθ. πρωτ.: Φ10042/οικ. 13567/329/2018
Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών - Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών
Σεμινάρια
09
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Excel Seminar Of Principles: Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
09
June
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
Εισηγητές : Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
12
June
 
AQS - DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Αθήνα
Εισηγητές : Κυριαζόγλου Ιωάννης
12
June
 
iBcl - Μέτρηση και Βελτίωση Παραγωγικότητας - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
12
June
 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ  ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
June
 
PwC`s Academy: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών / Cash Flow Statements
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©