VIEW ONLINE arrow1
15 - 05 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η ελπίδα δεν είναι νίκη.
J.R.R. Tolkien
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ιδιωτικά ΚΤΕΟ: Ποσοστά και ποσά που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς και έλεγχος και κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών - Αποδεκτή η ΝΣΚ 124/2017
• Απόκτηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη - Εφαρμογή του άρθρου 12 του ΚΦΕ
• Νέες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα ισχύσει στην Ιταλία
• Το briefing της ημέρας - Εκκαθάριση ΕΦΚΑ, σχέδιο νόμου για τις ΕΠΕ, παραγραφή κ.ά. (14.05.2018)
• Μη εκπιπτόμενες δαπάνες των ΚΤΕΛ ΑΕ - Φορολογική μεταχείριση σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018
• Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις ΕΠΕ «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»
• Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του ΕΟΧ - Αποδεκτή η ΝΣΚ 207/2017
• Η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο με το ακίνητο του οφειλέτη
Άλλες ειδήσεις
• Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου: «Η πράξη ακυρώνει μια αχρείαστη διάταξη»
• Αύξηση των ακάλυπτων επιταγών τον Απρίλιο
• Έμμισθοι δικηγόροι: «Αναπροσαρμογή συντάξεων και Κράτος Δικαίου»
• ΑΑΔΕ: Αύξηση εσόδων κατά 6,93% στο πρώτο δίμηνο του έτους
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2.334 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο
• ΔΣΑ: «Νεότερη ανακοίνωση για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017- ειδοποιητήρια Μαρτίου 2018»
• ΕΚΧΑ ΑΕ: Διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 18:00 έως 23:00 την Τρίτη 15/5
• ΣΕΒ: «Εδραίωση ανάκαμψης…όμως σε χαμηλά επίπεδα και με ασαφείς προοπτικές!»
• ΕΛΤΕ: Εκδήλωση «Αλλαγές στον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος»
• Βελτιωμένη προστασία και διαχείριση της γης και των δασών σε ολόκληρη την Ένωση: Το Συμβούλιο εκδίδει νέο κανονισμό
• Αμοιβή ασκουμένων δικηγόρων με τίτλο κτήσης - Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ προς την Υπουργό και τον Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
• Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: 285/2018
Σχετικά με την αδήλωτη εργασία στη Δυτική Ελλάδα - Σχετικά με την αδήλωτη εργασία στη Δυτική Ελλάδα
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και άλλες διατάξεις» - «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ.1087/2018
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ` της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ` της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1085/2018
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017(ΦΕΚ2540/Β`) όμοιας - Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017(ΦΕΚ2540/Β`) όμοιας
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 207/2017
Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων - Εξαιρέσεις (απαλλαγές) - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.) - Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων - Εξαιρέσεις (απαλλαγές) - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.)
ΠΟΛ.1086/2018
Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) - Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018
Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 - Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 622 ΕΞ 8.5.2018
Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ - Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
ΠΟΛ.1088/2018
Κοινοποίηση της υπ` αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β` Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών - Κοινοποίηση της υπ` αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β` Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών
16
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Απριλίου
περισσότερα
17
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
Άρθρα - Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Άρθρα - (Upd) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απρίλιος 2018)
Άρθρα - Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ (Μέρος πρώτο)
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Μαΐου
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων, επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων, παράδοσης έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, sale and lease back). Έννοια επενδυτικών αγαθών, ειδικές περιπτώσεις (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - Φορολογικά εμπόδια για την επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες
Άρθρα - Μειώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη τους και πως φορολογείται το τυχόν εισόδημά τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ, σχετικές δηλώσεις (Μέρος πρώτο)
«Βιβλιαράκι» οδηγιών - για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017
Άρθρα - Μεγάλη Παρασκευή
Άρθρα - Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©