VIEW ONLINE arrow1
14-05-2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
On line σεμινάριο φορολογίας εισοδήματος ΑΕ και ΕΠΕ
Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο για τη φορολογία εισοδήματος ΑΕ και ΕΠΕ


Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 17 Μαΐου, ώρα 17:20.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με παραδείγματα συμπλήρωσης των νέων εντύπων της φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ-ΕΠΕ. Η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και η παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ως άνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Λογιστικά γραφεία, λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Θεματολογία σεμιναρίου αναλυτικά:  

• Τι ισχύει για όλα τα εισοδήματα του 2017, που θα δηλώσουν φέτος (το 2018) τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά), με βάση τον ΚΦΕ, Ν. 4172/2013 όπως ισχύει από 1-1-2017.

Ειδικότερα:

- Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο (αναλυτικά).
- Ποια είναι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και πως προσδιορίζονται τα κέρδη (από κάθε πηγή και αιτία). Συμψηφισμός όλων των ζημιών που προκύπτουν από κάθε δραστηριότητα.
- Φως στα «μυστήρια» της φορολόγησης υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης, μεριδίων, μετοχών. Εφαρμογές με παραδείγματα.
- Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, εισφορές στα ταμεία που γίνονται δαπάνες στα βιβλία.

Ποιες δεν εκπίπτουν και αναμορφώνονται ως λογιστικές διαφορές.

- Προσδιορισμός του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα αλλά διατηρούν στη χώρα μας μόνιμη εγκατάσταση,
- Φορολογική και λογιστική μεταχείριση των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων,
- Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών).

Παραδείγματα πάνω στο έντυπο Ν.  Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείριση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών συνεχίζουν να ισχύουν. Ειδικές απαλλαγές.

- Απαλλαγές κερδών του φορολογικού έτους που έληξε - παρακολούθηση σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού,
- Κέρδη παρελθουσών χρήσεων των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
- Προσωρινές απολήψεις κερδών στις προσωπικές εταιρείες και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
- Διάθεση των κερδών και διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων
- Φορολογία Ν.Π. - Συντελεστές φορολογίας
- Μείωση συντελεστή φόρου σε νησιά
- Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
- Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
- Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα ενδοομιλικά μερίσματα και απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές (μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα - άρθρο 63). Φορολογική και λογιστική μεταχείριση.
Παράδειγμα.

- Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από θυγατρική της που είναι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
- Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός E.E.). Συμψηφισμός του φόρου που καταβλήθηκε αλλά με περιορισμό. Παραδείγματα πάνω στο έντυπο Ν.
- Εκκαθάριση: (το προϊόν της εκκαθάρισης, στο βαθμό που υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο, θεωρείται ως διανομή κέρδους και αντιμετωπίζεται ως μέρισμα).
- Οικοδομικές επιχειρήσεις: (προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των οικοδομικών επιχειρήσεων).

• Πως θα υποβληθούν όλες οι δηλώσεις των Νομικών προσώπων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ με διπλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2016:

Ειδικότερα:

-  Οι αλλαγές στα έντυπα Ε2, Ε3 και Ν (Στο Ε3 έχει προστεθεί πίνακας Κ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»).
-  Βήμα - βήμα και κωδικό – κωδικό τα έντυπα Ε2, Ε3, και Ν, με παραδείγματα και ασκήσεις, για ΑΕ-ΕΠΕ
-  Σημεία που πρέπει να προσέξουμε: (τρόπος και χρόνος υποβολής, Ν.Π. σε εκκαθάριση, διαλυόμενα, εκκαθάριση του φόρου, προκαταβολή-υπολογισμός-μείωση προκαταβολής – πότε δεν υπολογίζεται.
-  Φορολογική αναμόρφωση, ηλεκτρονική υποβολή (ποιους πίνακες περιλαμβάνει, πως υποβάλλεται, κωδικοί των εντύπων όπου μεταφέρονται τα ποσά.
-  Βοηθητικοί πίνακες με παρακρατούμενους φόρους και χρόνο απόδοσης.
-  Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα φορολογίας εισοδήματος.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Εισηγητές:


Νιφορόπουλος Κων/νος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Χριστόπουλος Γεώργιος
Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός, μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γεν. Γραμμ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2018 ©