Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

8 - 05 - 2018
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 50.00
Φορολογικές σημειώσεις 2018 - Κορομηλάς Γεώργιος
ISBN: 978-618-83367-1-1 – Έκδοση Απρίλιος 2018

Γιώργος Κορομηλάς, Μαρίνα Τσιαουσίδου

Περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές στον κώδικα φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 4172/2013) όπως ισχύουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017, όλες τις αλλαγές που ισχύουν από την 1.1.2018 και μετά και πολλά θέματα εφαρμογής των νέων λογιστικών κανόνων (Ε.Λ.Π.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.

Περιγραφή

Περιεχόμενα


Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Παροχές σε είδος. Πως προσδιορίζεται η αγοραία αξία των παροχών που προσαυξάνει ή δημιουργεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).
Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.
Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).
Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Επισφαλείς απαιτήσεις.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.
Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Παράδειγμα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από ενδοομιλικά μερίσματα όταν το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου είναι ζημιά
Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Παράδειγμα διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
Όλες οι νέες θέσεις της Διοίκησης για τις επιχειρηματικές δαπάνες
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Παραδείγματα.
Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή. Χρηστικοί πίνακες.
Φορολογία εισοδήματος αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ολοκληρωμένο παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων νομικού προσώπου που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.

Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων – Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.
Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος στα απλογραφικά βιβλ.
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Σύνταξη του προσαρτήματος.
Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.

Παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων νομικού προσώπου (Α.Ε.) που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.

Εξαγωγή πρώτου ισοζυγίου
Εργασίες προετοιμασίας (Επιμέτρηση αποθεμάτων, αποσβέσεις, χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων κ.λπ.)
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων – Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος στα διπλογραφικά βιβλία.
Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Σύνταξη του προσαρτήματος.
Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.
Αναγνώριση τακτικού αποθεματικού, μερισμάτων, αμοιβών από ποσοστά στα μέλη του Δ.Σ. και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Παραδείγματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογίας και διάθεσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Τιμή 22.00
Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης στα ΕΛΠ - Έκδοση 2018

Κωνσταντίνος Καραμάνης
Παναγιώτης Βρουστούρης
Δημήτρης Λεβεντάκης

Εκδόσεις ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Ολοκληρωμένη ανάλυση και ερμηνεία με πρακτικές εφαρμογές


Το σύγγραμμα αναλύει, μεθοδικά και ολοκληρωμένα, τα άρθρα 1 έως 15 των ΕΛΠ (ν. 4308/2014). Καλύπτεται δηλαδή το πεδίο εφαρμογής του νόμου (άρθρα 1 και 2), που αποτελεί τη βάση του συνόλου των διατάξεων των ΕΛΠ, οι διατάξεις περί λογιστικών αρχείων (άρθρα 3 έως 7), και οι διατάξεις περί τιμολόγησης (άρθρα 8 έως 15).

Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον επαγγελματία λογιστή να κατανοήσει την ύλη και να είναι σε θέση να εφαρμόσει με ασφάλεια τις σχετικές διατάξεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συστηματική και φιλική προς τον αναγνώστη ανάλυση των σχετικών βασικών εννοιών, όρων και κανόνων των ΕΛΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους μέσα από πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής, με πλήρη επεξηγηματική λύση.

Η παρουσίαση της σχετικής ύλης έχει λάβει υπόψη όλες τις αλλαγές (προσθήκες, απλοποιήσεις και βελτιώσεις) που έχουν επέλθει στο ν. 4308/14, καθώς και τα σχετικά ερμηνευτικά κείμενα της Διοίκησης.

Ερωτήσεις προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Το βάθος και η έκταση της ανάλυσης του βιβλίου, που απευθύνεται στον εφαρμοστή του νόμου, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης του προκηρυχθέντος διαγωνισμού της ΑΑΔΕ, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Με αυτά τα δεδομένα, προς υποβοήθηση της πληρότητας της προετοιμασίας των υποψηφίων, παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου 32 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με πλήρη και τεκμηριωμένη επεξήγηση της ορθής απάντησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγικό σημείωμα    1
Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής ν. 4308/14 (ΕΛΠ) και μεγέθη οντοτήτων
1.1 Εισαγωγή    4
1.2 Γενικά περί πεδίου εφαρμογής των ΕΛΠ    4
1.3 Υπαγόμενοι στο σύνολο των ΕΛΠ – οντότητες Οδηγίας 2013/34/ΕΕ    6
1.4 Υπαγόμενοι στο σύνολο των ΕΛΠ - εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας    7
1.5 Τεκμήρια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας    8
1.6 Υποκείμενοι στο σύνολο των ΕΛΠ – ευρύτερος δημόσιος τομέας    13
1.7 Υποκείμενοι μόνο στις διατάξεις για λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση    15
1.7.1 Μερικώς υποκείμενοι λόγω εφαρμογής ΔΛΠ/ΔΠΧΑ    15
1.7.2 Μερικώς υποκείμενοι λόγω εφαρμογής λογιστικού πλαισίου του δημοσίου    18
1.8 Μη υποκείμενοι στα ΕΛΠ που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος – άρθρο 39    18
1.9 Κατηγορίες μεγέθους οντοτήτων    22

Κεφάλαιο 2: Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων
2.1 Εισαγωγή    36
2.2 Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία    36
2.2.1 Έννοια λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων    36
2.2.2 Βασικές αρχές τήρησης λογιστικών αρχείων    38
2.2.3 Περί σχεδίου λογαριασμών    40
2.2.4 Διπλογραφικό και απλογραφικό λογιστικό σύστημα    44
2.3 Ειδικές περιπτώσεις ένταξης σε διπλογραφικό σύστημα    55
2.4 Άλλα λογιστικά αρχεία    64
2.5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος    71
2.5.1 Βασικοί κανόνες διασφάλισης αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος    71
2.5.2 Τεκμηρίωση – παραστατικά διακίνησης αγαθών    90
2.6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων    99
2.7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων    103
2.8 Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές απογραφής αποθεμάτων    105
2.8.1 Απλοποιήσεις, απαλλαγές και ρυθμίσεις του άρθρου 30    105
2.8.2 Απλοποιήσεις και απαλλαγές της ΠΟΛ 1019/2015    112

Κεφάλαιο 3: Τιμολόγηση
3.1 Τιμολόγηση χονδρικών πωλήσεων    122
3.1.1 Εισαγωγή στην τιμολόγηση    122
3.1.2 Τιμολόγιο πώλησης    122
3.1.3 Περιεχόμενο τιμολογίου πώλησης    130
3.1.4 Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο    133
3.1.5 Παραστατικά πώλησης αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ    134
3.1.6 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου    136
3.1.7 Λογιστικές και φορολογικές πτυχές της τιμολόγησης    159
3.1.8 Πιστωτικό τιμολόγιο claw-back φαρμακευτικών εταιρειών    162
3.2 Τιμολόγηση λιανικών πωλήσεων    163
3.2.1 Παραστατικά λιανικής πώλησης    163
3.2.2 Χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης    170
3.2.3 Απαλλαγές από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών – ΠΟΛ 1002/2015    172
3.2.4 Παραστατικό φόρου διαμονής του άρθρου 53 του ν.4389/2016    177
3.3 Λοιπά ζητήματα τιμολόγησης    178
3.3.1 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο    178
3.3.2 Αυθεντικότητα τιμολογίου    181
Παράρτημα: Επιλεγμένες ερωτήσεις για το διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (2018)
Μέρος Α: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής    186
Μέρος Α: Επεξηγηματικές απαντήσεις    197

Δείτε ένα δείγμα από το βιβλίο ή κατεβάστε το από εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τιμή 39.00
Φορολογική δήλωση 2018 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για φυσικά πρόσωπα - Εκδόσεις EpsilonNet (ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ)
Το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα» παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων:

Έντυπο Ε1 για τη φορολογία εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων

Έντυπο Ε2 για την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων

Έντυπο Ε3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα


ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ

Το βιβλίο Φορολογική Δήλωση 2018, αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων εκδόσεων, λειτουργεί ως ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για την περίοδο υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων όσο και ως εργαλείο εφαρμογής και ερμηνείας του ΚΦΕ. Ειδικά στο φετινό βιβλίο ιδιαίτερη χρησιμότητα και βαρύτητα αποκτά η ανάλυση κωδικών του νέου εντύπου Ε3, το οποίο μεταβλήθηκε ριζικά.

Η δομή του βιβλίου ακολουθεί τον τύπο των εντύπων. Σε κάθε υποπίνακα παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των κωδικών/πεδίων και στο τέλος αναπτύσσεται ειδική θεματολογία βασιζόμενη στο κείμενο του ΚΦΕ και σε έγγραφα, εγκυκλίους.

Για την πρακτική του αξιοποίηση αναπτύσσονται επισημάνσεις και παραδείγματα, προκειμένου να βοηθηθεί ο αναγνώστης στη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.

Με εύκολη ανεύρεση πινάκων, υποπινάκων σε κάθε σελίδα και με το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, ο αναγνώστης μπορεί γρήγορα να έχει τις απαιτήσεις που επιθυμεί σχετικά με:

•Ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων
•Διαφορές των εντύπων από αυτά της προηγούμενης περιόδου
•Παράθεση της σχετική νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση
•Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
•Συσχετιζόμενοι κωδικοί
•Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και άλλα πολλά θέματα
Τιμή 39.00
Φορολογική δήλωση 2018 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για νομικά πρόσωπα - Εκδόσεις EpsilonNet

Το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα» παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων:

Έντυπο Ν - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Έντυπο Ε2 - Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων

Έντυπο Ε3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα


Το βιβλίο Φορολογική Δήλωση 2018, αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων εκδόσεων, λειτουργεί ως ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για την περίοδο υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων όσο και ως εργαλείο εφαρμογής και ερμηνείας του ΚΦΕ. Ειδικά στο φετινό βιβλίο ιδιαίτερη χρησιμότητα αποκτά η ανάλυση κωδικών του νέου εντύπου Ε3, το οποίο μεταβλήθηκε ριζικά.

Η δομή του βιβλίου ακολουθεί τη λογική των εντύπων. Σε κάθε υποπίνακα παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των κωδικών/πεδίων και στο τέλος αναπτύσσεται αναλυτική θεματολογία βασιζόμενη στο κείμενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και σε σχετικές εγκυκλίους.

Για την πρακτική του αξιοποίηση αναπτύσσονται επισημάνσεις και παραδείγματα, προκειμένου να βοηθηθεί ο αναγνώστης στη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.

Με εύκολη ανεύρεση πινάκων, υποπινάκων σε κάθε σελίδα και με εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, ο αναγνώστης μπορεί να έχει γρήγορα τις απαντήσεις που επιθυμεί.

•Ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων
•Διαφορές των εντύπων από αυτά της προηγούμενης περιόδου
•Παράθεση της σχετική νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση
•Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
•Συσχετιζόμενοι κωδικοί
•Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Τιμή 45.00
Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια - Έκδοση 16η (2018), Σελ.:.330
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η προηγούμενη 15η έκδοση του παρόντος Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4002/2011. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 4093/2012, 4110/2013, 4141/2013, 4254/2014, 4261/2014, 4276/2014, 4326/2015, 4330/2015, 4538/2015, 4474/2017 και 4484/2017, οι οποίοι επέφεραν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στα άρθρα του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών-Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά παίγνια (Ν.2961/2001), γι` αυτό και κατέστη αναγκαία η παρούσα 16η έκδοση.

Η παρούσα 16η έκδοση περιλαμβάνει, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξων του Ν. 2961/2001, τέσσερα Παραρτήματα με τις διατηρούμενες διατάξεις, τις συμβάσεις με άλλα κράτη για την αποφυγή διπλής φορολογίας, τις προΐσχύσασες από το έτος 1995 φορολογικές κλίμακες, πίνακα πηγών των διατάξεων του Κώδικα, πίνακα περιεχομένων καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι τροποποιούμενες και προστιθέμενες νέες διατάξεις παρατίθενται σε ράστερ για να τις επισημαίνει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Απρίλιος 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.- ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.- ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.- ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Τιμή 50.00
Έλεγχος οικοδομοτεχνικών έργων - Πρακτικός οδηγός - Έκδοση 4η 2018 - Σελ.: 528
ISBN: 978-960-93-9958-6

Πρακτικός Οδηγός - Σύμβουλος για τα Οικοδομοτεχνικά έργα


Πρόκειται για βιβλίο που αποτελείται από 528 σελίδες με περιεχόμενο θέματα που άπτονται των οικοδομοτεχνικών έργων με νόμους, διατάξεις και εγκυκλίους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, χρήσιμο βοήθημα για Λογιστές, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, Πολιτικούς Μηχανικούς, σε υπαλλήλους του τ.ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ.α.

Στο βιβλίο περιέχονται τα πάντα για τα οικοδομοτεχνικά έργα και είναι το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στο ελεύθερο εμπόριο, που πραγματεύεται τον έλεγχο των οικοδομοτεχνικών έργων σε πλήρη κάλυψη.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα και  εργαλείο που συμβάλει σημαντικά στη σωστή ενημέρωση και στην ορθή τήρηση των διατάξεων.

Η παρούσα τέταρτη έκδοση 2018 είναι πλήρως ανανεωμένη, εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη με όλες τις σχετικές διατάξεις που προέκυψαν από την προηγούμενη έκδοση και μετά.

Κάποια από τα θέματα που περιέχονται:
Εργοδότες, Υποχρεώσεις Εργοδοτών, Παλαιοί & Νέοι Ασφαλισμένοι, Διαδικασία Ασφάλισης, Καταγγελία εργαζομένου, Τεχνικές και Οικοδομικές Εργασίες, Τριετίες, Κωδικοί Ειδικότητας, Πακέτα Κάλυψης & Ποσοστά Ασφάλισης Οικοδόμων, Ασφαλιστικές Κλάσεις, Απογραφή οικοδ/κού έργου, Έλεγχος εισφορών, Αυθαίρετα κτίσματα, Μειώσεις ημερομισθίων, Βεβαίωση Ασφ/κής Ενημερότητας,  Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα, Δημόσια Έργα, Προσδιορισμός Εργατικής Δαπάνης, Βεβαιώσεις Δημοσίων Έργων, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, Καταβολή Εισφορών, Επιταγές, Πρόσθετα Τέλη, Καταλογιστικές Πράξεις, Παραγραφή εισφορών, Επιστροφή Εισφορών, Ασθένεια, Εργατικό Ατύχημα, Ενστάσεις, Ποινική Δίωξη, Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, & άλλα...

Επίσης,

Το βιβλίο συνοδεύεται από δίσκο CDrom στο οποίο περιέχονται όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο σε μορφή  Html,  το παράρτημα Α΄ του βιβλίου με 55 σελίδες (σε μορφή PDF) με Θέματα Διοικητικής Διαδικασίας, Εγκύκλιοι, Υπολογιστικά φύλλα, χρήσιμα βοηθήματα, Νομοθεσία Δημοσίων έργων, Νόμοι, Κώδικες και Κανονισμοί όπως: A.N. 1846/51, Κανονισμός Ασφλάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ), Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας, Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Ποινικός Κώδικας και άλλα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Έννοια............................................................................................ σελ.23

Υπόχρεος Καταβολής Εισφορών.................................................. σελ.23

Εξαρτημένη Εργασία..................................................................... σελ.23

Υπεύθυνος Εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά έργα................... σελ.24

Μεταβίβαση ιδιωτικού οικοδομικού έργου που είναι

σε ημιτελή κατάσταση.................................................................... σελ.25

Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων....................................... σελ.29

Προσωπική Ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα............ σελ.29

Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες

που γίνονται από τον ενοικιαστή................................................... σελ.31

Άρθρα 953 & 954 του Αστικού Κώδικα....................................... σελ.32

Εμπράγματα Δικαιώματα............................................................... σελ.33

Οριζόντιος, Κάθετη Ιδιοκτησία..................................................... σελ.33

Κυριότητα ή πλήρης κυριότητα..................................................... σελ.34

Επικαρπία....................................................................................... σελ.35

Ψιλή Κυριότητα............................................................................. σελ.35

Χρησικτησία.................................................................................. σελ.35

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).......................... σελ.36

Αναγκαστική προσκύρωση........................................................... σελ.37

Προικώα ακίνητα........................................................................... σελ.37

Γονική Παροχή.............................................................................. σελ.38

Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές.............. σελ.38

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδ/κών Έργων............... σελ.39

Υπόχρεοι απογραφής..................................................................... σελ.40

Τόπος απογραφής - Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.......... σελ.40

Διαδικασία απογραφής-Δικαιολογητικά........................................ σελ.41

Υποχρέωση υποβολής Δήλ. Μεταβολών Οικοδ/κου Έργου......... σελ.42

Υποχρέωση υποβολής της Αν. Περ. Δήλωσης (Α.Π.Δ.)............... σελ.43

Υποχρέωση διευκόλυνσης των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.......... σελ.43

Άρθρο 26 παρ. 9 & 11 του Α.Ν. 1846/51 (κατά κρίση έλεγχος).. σελ.44

Υποχρέωση Συμπλήρωσης Αποδεικτικού Απασχόλησης............. σελ.44

Φυσικό πρόσωπο (Έννοια)............................................................ σελ.45

Νομικό πρόσωπο (Έννοια)............................................................ σελ.45

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)............................... σελ.45

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).............................. σελ.45

Δημοτική Επιχείρηση.................................................................... σελ.46

Υπεύθυνοι Νομικών Προσώπων................................................... σελ.47

Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) ............................ σελ.49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Παλαιοί ασφαλισμένοι, Νέοι ασφαλισμένοι ................................ σελ.50

Ασφάλιση σε ένα φορέα................................................................ σελ.51

Απογραφή ασφαλισμένου............................................................. σελ.52

Αρμόδιο Υποκ/μα απογραφής ασφαλισμένου.............................. σελ.52

Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους..................... σελ.53

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης........................ σελ.53

Απώλεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων-ΥΔΑΑΒ............................... σελ.53

Απώλεια µηχανογραφικών Αποσπασµάτων Ατοµικών

Ασφαλιστικών Λογαριασµών (Α.Α.Α.Λ)..................................... σελ.58

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)................. σελ.61

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα σε Οικοδ/κές Εργασίες......................... σελ.61

Εργάτες-Εργατοτεχνίτες ............................................................... σελ.62

Τεχνικές και Οικοδομικές Εργασίες ............................................. σελ.62

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα από τον Οικοδομικό Κανονισμό

του Κ.Α του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.............................................................. σελ.64

Νέος Πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού  

Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων-Κ.Β.Α.Ε. .................... σελ.65

Διαδικασία Επανέκδοσης Ενηµερωτικού Σηµειώµατος

Δωροσήμου................................................................................... σελ.65

Αποδεικτικό Απασχόλησης εργαζομένων σε οικοδομοτεχνικές

εργασίες ........................................................................................ σελ.66

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στους οικοδόμους...................... σελ.67 

Ημέρες αδείας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων............................ σελ.69

Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εργολάβων-υπεργολάβων.......... σελ.70

Ασφάλιση οικοδόμων μελών Ο.Ε ................................................ σελ.72

Ασφάλιση Εµπειροτεχνών εργολάβων ......................................... σελ.73

Ασφάλιση οικοδόμων που αμείβονται κατ’ αποκοπή .................. σελ.73

Ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομές

συγγενικών προσώπων.................................................................. σελ.74

Ασφάλιση εργατοτεχνιτών σιδήρου μπετόν αρμέ

οικοδομικών έργων....................................................................... σελ.76

Αναγνώριση πλασματικών ημερών εργασίας στους

εργατοτεχνίτες οικοδόμους .......................................................... σελ.79

Ασφάλιση εργαζομένων που έχουν αποσπασθεί  από

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .......................................... σελ.79

Ασφάλιση εργατών εκσκαφής και αρχαιολόγων που

απασχολούνται σε ιδιωτικά οικοδομικά έργα............................... σελ.80

Ειδικός Λογ/σμος Δώρου & Αποδοχών Αδείας Εργατοτεχνιτών

Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) ................................................................ σελ.81

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου....................... σελ.82

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος ......................................... σελ.83

Έλεγχος για το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο της υποβολής............ σελ.85

Έλεγχος για την διαπίστωση απασχόλησης ................................. σελ.86

Συσχετισμός της Καταγγελίας με τα κατ’ ελάχιστα ημ/σθια ....... σελ.87

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την

εκκαθάριση και καταλογισμό εισφορών....................................... σελ.88

Επιτόπιος έλεγχος σε αποπερατωμένη οικοδομή

παρουσία του εργοδότη ................................................................ σελ.88

Υπεύθυνες δηλώσεις ως μαρτυρικές καταθέσεις ......................... σελ.89

Προθεσμία διεκπεραίωσης  Καταγγελίας ..................................... σελ.89

Απασχόληση εργαζομένων τις Κυριακές ..................................... σελ.89

Επίσχεση Εργασίας ...................................................................... σελ.90

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων ...... σελ.94

Μέσο ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της προκαταβολής ........ σελ.95

Πίνακες αποδοχών Σ.Σ.Ε οικοδόμων από 2003-2009 .................. σελ.96

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012 .......... σελ.99

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε.................. σελ.100

Νόμιμος μισθός............................................................................. σελ.101

Συμβατικός μισθός........................................................................ σελ.101

Τριετίες εργατοτεχνιτών οικοδόμων............................................. σελ.106

Κωδικοί Ειδικότητας εργατοτεχνιτών οικοδόμων........................ σελ.106

Ποσοστά ασφάλισης εργατοτεχνιτών οικοδόμων......................... σελ.108

Ανάλυση ποσοστών του ΚΠΚ 781 από 1/1/2003 έως 31/5/2022. σελ.113

ΛΠΕα.Α.Ε..................................................................................... σελ.116

ΛΕΠΕΕ ή ΕΛΠΕΚΕ..................................................................... σελ.116

ΕΚΛΑ............................................................................................ σελ.116

Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ)........ σελ.117

Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών

«Παλαιών» και «Νέων» ασφαλισμένων....................................... σελ.118

Πακέτα Κάλυψης Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων ........................... σελ.122

Ασφαλιστικές Κλάσεις ................................................................. σελ.126

Μετατροπή καθαρών αποδοχών σε μικτές ................................... σελ.126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική διαδικασία απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού

έργου.............................................................................................. σελ.127

Σύστημα υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών

στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα....................................................... σελ.129

Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών 

από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)............................................................... σελ.130

Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων (Εγκ. 16/1997)................ σελ.130

Διευκρινίσεις στον Πίνακα 1 της Εγκυκλίου 16/1997.................. σελ.132

Ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια ................................................. σελ.134

Ακάλυπτος χώρος.......................................................................... σελ.135

Λοιπές επιφάνειες.......................................................................... σελ.137

Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης .................................... σελ.137

Πίνακας 2 (Λυόμενα-Προκατ)....................................................... σελ.139

Πίνακας 3 ...................................................................................... σελ.144

Ανεμογεννήτριες............................................................................ σελ.146

Κατασκευές αντιστήριξης πρανών................................................ σελ.146

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 (Εγκ. 13/99)... σελ.147

Μείωση των ημερών εργασίας κατά 10% σε έργα μικτών

χρήσεων......................................................................................... σελ.148

Τροποποιήσεις που κοινοποιήθηκαν με την Εγκ. 52/02 .............. σελ.149

Έλεγχος εισφορών έργων του πίνακα 2 και  πίνακα 3.................. σελ.150

Υπολογισμός ημερομισθίων για μεγάλα έργα

με χρήση (Μ.Ζ.Μ.Σ.)..................................................................... σελ.151

Πολεοδομικές έννοιες.................................................................... σελ.151

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες............... σελ.153

Δικαιολογητικά απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου ....... σελ.153

Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής ............................................ σελ.154

Αυτεπάγγελτη απογραφή............................................................... σελ.155

Υπολογισμός προκαταβολής Ιδιωτικού Οικοδ/κού Έργου........... σελ.155

Ακύρωση αδείας-Επιστροφή προκαταβολής ............................... σελ.157

Ενημερωτικό σημείωμα «Υποχρεώσεις Εργοδοτών»................... σελ.157

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος ασφ/κών εισφορών βάσει του άρθρ. 38, Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ...... σελ.158

Κανόνες εκκαθάρισης Ιδιωτικού Οικοδ/κού Έργου .................... σελ.160

Χρονική περίοδος καταλογισμού.................................................. σελ.163

Χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών πέραν της

δεκαετίας - Παραγραφή εισφορών ................................................. σελ.163

Εκκαθάριση έργων για φάσεις εργασιών που ξεκίνησαν

πριν την 1/1/93 και ολοκληρώθηκαν μετά ................................... σελ.163

Εκκαθάριση έργων για τα οποία δεν έγινε χρήση της άδειας ...... σελ.164

Διάρκεια ισχύος της Οικοδομικής άδειας...................................... σελ.164

Διαχείριση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών για οικοδοµικές

εργασίες ........................................................................................ σελ.165

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την

εκκαθάριση και καταλογισμό εισφορών βάσει του άρθ. 38.......... σελ.166

Άρθρο 23 Ν. 2434/96 ................................................................... σελ.167

Επιτόπιος Έλεγχος ........................................................................ σελ.167

Έλεγχος Εισφορών μετά από επιτόπιο έλεγχο ............................. σελ.174

Έλεγχος Εισφορών για εργασίες που έγιναν

καθ’υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ...................................... σελ.180

Άδειες Μικρής Κλίμακας.............................................................. σελ.182

Διαχείριση σημειωμάτων Αυθαιρέτων.......................................... σελ.186

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 ................... σελ.187

Άρθρο 5 Ν.3843/10- Υπερβάσεις δόμησης και αλλ. χρήσεως. .... σελ.188

Β΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 ................... σελ.200

Περιπτώσεις που καταλαμβάνονται ............................................. σελ.200

Διαχείριση  των περιπτώσεων ...................................................... σελ.203

Ειδικό βιβλίο αυθαιρέτων ............................................................. σελ.205

Έκδοση αδείας ή αναθεώρησης αδείας σε δηλούμενο κτίριο ...... σελ.206

Έκδοση οικοδομικής αδείας για νομιμοποίηση λόγω ένταξης

περιοχής σε πολεοδομικό σχεδιασμό ........................................... σελ.207 

Εκτέλεση εργασιών επισκευής ..................................................... σελ.207

Αυθαίρετα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

του 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 .................................................... σελ.208

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011  ................ σελ.210

Γ΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4178/2013 ................... σελ.213

Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων  ............... σελ.214

Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης εισφορών ............ σελ.215

Εισφορές για τις ειδικές περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις

του άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 .................................................. σελ.218

Εκτέλεση εργασιών επισκευής ..................................................... σελ.219

Συμπληρωματικές οδηγίες-Διευκρινίσεις-Επισημάνσεις............... σελ.221

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ή Φωτοβολταϊκά Πάρκα ................... σελ.224

Σοφίτες, Υπόστεγα........................................................................ σελ.227

Προσθήκες Μεταλλικών ή Ξύλινων Παταριών ........................... σελ.227

Δεξαμενές καυσίμων .................................................................... σελ.228

Προσθήκη στέγης.......................................................................... σελ.228

Φέρων οργανισμός από μορφοσίδnρο σε ανακ/σκευή κτιρίου..... σελ.228

Διαχείριση περιπτώσεων κτιρίων με ημιτελή υπόγεια.................. σελ.228

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Γενικά............................................................................................ σελ.230

Γενικές Μειώσεις-Μειώσεις κατά φάση ...................................... σελ.232

Μείωση Ημερομισθίων λόγω προσωπικής απασχόλησης ........... σελ.234

Βαθμοί συγγένειας......................................................................... σελ.241

Μείωση για Παλιννοστούντες Ομογενείς από την τέως

Σοβιετική Ένωση .......................................................................... σελ.242

Μείωση ημ/σθίων σε κτίρια εφαπτόμενα σε ήδη υπάρχοντα ...... σελ.249

Μείωση ημ/σθίων σε κτίρια κατοικιών χωρίς φέρουσα

κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ........................................ σελ.250

Μείωση ημ/σθίων λόγω μετατροπής υπάρχουσας πιλοτής

κτιρίων σε χώρους κύριας χρήσης  ............................................... σελ.251

Μείωση ημ/σθίων σε υπόγεια κυρίας χρήσης

που καλύπτονται από το έδαφος ................................................... σελ.252

Μείωση ημ/σθίων σε εργασίες σοβάδων με ανάμειξη χρώματος σελ.253

Μείωση ημ/σθίων σε τοιχοποιίες από ελαφρού τύπου υλικά....... σελ.253

Μείωση ημερομίσθιων αγροτικών κατασκευών........................... σελ.254

Μείωση ημερομίσθιων για επισκευές οικιών ............................... σελ.258

Μείωση ημ/σθίων σε εργασίες στεγασμένων επαγγελμάτων ...... σελ.259

Μείωση λόγω κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, βιομ. δαπέδων,

μαρμαρικών εργασιών, τοιχοποιίας με γυψοσανίδες,................... σελ.262

Μείωση ημ/σθίων για πλαστικά πλακάκια ή  Laminate .............. σελ.267

Μείωση ημ/σθίων για μεταλλικές στέγες ή ξύλινες αυτοφ/νες .... σελ.269

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 κατά 10%

(Εγκ.13/99).................................................................................... σελ.271

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά, οικοδομής......................... σελ.273

Βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας λοιπών ακινήτων

πλην οικοδομών............................................................................. σελ.275

Χορήγηση βεβαίωσης σε διοικούντες Νομικά Πρόσωπα............. σελ.276

Έναρξη εφαρμογής συστήματος on line  χορήγησης

βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας .................................... σελ.277

Είδη  ασφαλιστικής  ενημερότητας .............................................. σελ.279

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για μη απογεγραμμένα

ιδιωτικά και Δημόσια έργα ................................................................ σελ.280

Χειρόγραφη  ασφαλιστική  ενημερότητα ..................................... σελ.281

Διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής  ενημερότητας .................. σελ.284

Παρακράτηση εκκαθαρισμένης απαίτησης .................................. σελ.285

Διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής  ενημερότητας ............................ σελ.285

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου .......... σελ.285

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε έργο

που έχει υποβληθεί καταγγελία .................................................... σελ.287

Χορήγηση ασφ/κής ενημ/τας σε οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ........ σελ.289

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για χρήση

στο εξωτερικό ............................................................................... σελ.290

Βεβαιώσεις Ασφ/κής Ενημερ/τας για ιδιωτικά Τεχνικά έργα........ σελ.290

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση

ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού ......... σελ.291

Υπηρεσιακά σημειώματα.............................................................. σελ.297

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου ......................................... σελ.298

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ....................................................... σελ.300

Έλεγχος και Εκκαθάριση Ιδιωτικών Τεχνικών έργων ................. σελ.301

Πίνακες 1, 2 & 3 (έντυπα)............................................................. σελ.303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Γενικές αρχές................................................................................. σελ.308

Πεδίο Εφαρμογής-Εξαιρέσεις........................................................ σελ.309

Ειδικές έννοιες και ορισμοί........................................................... σελ.311

Τρόπος κατασκευής - Διαδικασίες επιλογής αναδόχου................ σελ.311

Συστήματα υποβολής προσφορών................................................ σελ.312

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης......................................................... σελ.315

Διοίκηση του έργου-Επίβλεψη -Υπερημερία................................ σελ.315

Ημερολόγιο του έργου................................................................... σελ.317

Προθεσμίες περάτωσης του έργου................................................ σελ.318

Προκαταβολές............................................................................... σελ.318

Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις....................................................... σελ.319

Γενικά Έξοδα – Εργολαβικό όφελος (Γ.Ε.-Ο.Ε.).......................... σελ.323

Αναθεώρηση τιμών....................................................................... σελ.323

Απολογιστικές εργασίες................................................................ σελ.324

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.).......................... σελ.326

Συμπληρωματική Σύμβαση........................................................... σελ.326

Ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα).......................... σελ.326

Έκπτωση αναδόχου, πτώχευση, θάνατος...................................... σελ.329

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.................................................... σελ.331

Διοικητική παραλαβή για χρήση................................................... σελ.332

Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών................................. σελ.334

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων............................. σελ.334

Οριστική παραλαβή του έργου...................................................... σελ.335

Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία............................................ σελ.335

Υπόχρεος για το  ΙΚΑ ΕΤΑΜ Εργοδότης Δημοσίων Έργων ...... σελ.336

Απογραφή  Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων ........... σελ.337

Δικαιολογητικά απογραφής Δημοσίων Έργων............................. σελ.339

Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής ............................................ σελ.340

Απογραφή έργων ΔΕΗ ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ...................................... σελ.341

Δημόσια Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδ/κές εργασίες.... σελ.341

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμοδιότητα - Διαδικασία............................................................. σελ.342 

Καθορισμός ΠΕΔ από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο............................................. σελ.343

Τρόπος υπολογισμού Εργατικής Δαπάνης..................................... σελ.345

Πίνακες Συντελεστών Εργατικής Δαπάνης................................... σελ.347

Παράδειγμα υπολογισμού Ποσοστού Εργατ. Δαπάνης (ΠΕΔ)..... σελ.351

Υπολογισμός Π.Ε.Δ. για  Μελέτες κατασκευής............................ σελ.353

Άσφαλτος Απολογιστικά............................................................... σελ.354

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση για είσπραξη λογ/μού Δημοσίου Έργου ..................... σελ.357

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης

για είσπραξη λογ/σμού ................................................................. σελ.358

Έλεγχος για χορήγηση βεβαίωσης ............................................... σελ.360

Υλικά επί τόπου ............................................................................ σελ.363

Η προκαταβολή κατά την εφαρμογή ΠΕΔ ............................. σελ.363

Προθεσμία καταβολής εισφορών βάσει Π.Ε.Δ. ..................... σελ.363

Ποσά λόγω αναθεωρήσεως τιμών................................................. σελ.364

Εισφορές προσωπικού στεγασμένης επιχείρησης......................... σελ.364

Καταβολή αναδρομικών εισφορών βάσει Σ.Σ.Ε........................... σελ.366

Xορήγηση βεβαιώσεων σε μικρά Δημοτικά Έργα ........................... σελ.367

Βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού μέσω Ο.Π.Σ. .................... σελ.368

Βεβαίωση οφειλής Δημοσίου Έργου............................................ σελ.370

Βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες ................................... σελ.376  

Έλεγχος για την Εκκαθάριση Δημοσίων Έργων........................... σελ.377

Έλεγχος Δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Ο.Τ.Α........ σελ.382

Κωδικοί για τις εργασίες Δημοσίου έργου ................................... σελ.385

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  (Α.Π.Δ.)

Γενικά............................................................................................ σελ.386

Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων................... σελ.386

Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδ/κών Έργων......................... σελ.387

Ανακριβής Α.Π.Δ. ........................................................................ σελ.389

Τύπος Δήλωσης 01 Κανονική ΑΠΔ ............................................. σελ.389

Τύπος Δήλωσης 02 Έκτακτη ΑΠΔ-Κατάργηση .......................... σελ.389

Τύπος Δήλωσης 03 Επανυποβολή ΑΠΔ ...................................... σελ.390

Τύπος Δήλωσης 04 Συμπληρωματική ΑΠΔ ................................ σελ.391

Έλεγχοι επεξεργασίας ΑΠΔ ......................................................... σελ.392

Ταχυδρομική αποστολή Α.Π.Δ .................................................... σελ.393

Συμπλήρωση του πεδίου ¨Αριθμός Μητρώου Ασφ/νου¨.............. σελ.393

Τύποι αποδοχών ΑΠΔ .................................................................. σελ.394

Κωδικοί κατασκευαστικής φάσης Οικοδ/κών έργων.................... σελ.395

Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ........................... σελ.398

Μεταφορά οριστικοποιημένης εγγραφής από ΑΜΑ σε ΑΜΑ,

λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης.................................................. σελ.400

Διαδικασία ταυτοποίησης εκκρεμών εγγραφών ασφ/νων ............ σελ.402

Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ....... σελ.407

Διαχείριση ΑΠΔ Οικοδ/κών έργων που υποβάλλονται

εκπρόθεσμα .................................................................................. σελ.411

Εικονική ασφάλιση ....................................................................... σελ.413

Δόλια ασφάλιση ............................................................................ σελ.415

ΑΠΔ μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν  

ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ... σελ.416

Υποχρεωτική καταχώρηση χειρόγραφων Α.Π.Δ. στο Ο.Π.Σ ...... σελ.422

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών .............. σελ.423

Τρόπος καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών.............................. σελ.423

Καταβολή οφειλών με επιταγές ή με μετρητά............................... σελ.432

Καταβολή οφειλών με επιταγές..................................................... σελ.432

Ακάλυπτες επιταγές ...................................................................... σελ.434

Προθεσμία καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών........................ σελ.437

Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών..................... σελ.438

Πρόσθετα Τέλη - Χρονική εξέλιξη .............................................. σελ.439

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.)............................................ σελ.440

Σύνταξη ΠΕΕ κατ’ ανεξέλεγκτη κρίση των αρμοδίων

οργάνων......................................................................................... σελ.442

Αιτιολόγηση ΠΕΕ Οικοδομοτεχνικών Έργων.............................. σελ.443

Έκθεση Ελέγχου Οικοδομοτεχνικού Έργου ................................ σελ.444

Αναγραφή των υπευθύνων κατά τη σύνταξη

των καταλογιστικών Πράξεων...................................................... σελ.445

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης .................................. σελ.446

Έλεγχος Δηλωθέντων – Καταβληθέντων...................................... σελ.449

Πάγια διαδικασία διενέργειας ελέγχων

Δηλωθέντων – Καταβληθέντων.................................................... σελ.450

Κεντρικός Έλεγχος Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Κ.Ε.Δ.Κ.) ... σελ.450

Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) σελ.456

Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.).................. σελ.464

Επίδοση των Καταλογιστικών Πράξεων....................................... σελ.466

Επίδοση Αποφάσεων των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.................. σελ.468

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.................... σελ.469

Παραγραφή  δικαιώματος  επιστροφής εισφορών........................ σελ.470

Ασθένεια των εργαζομένων ......................................................... σελ.471

Επίδομα ασθενείας ....................................................................... σελ.474

Εργατικό Ατύχημα......................................................................... σελ.475

Προθεσµία αναγγελίας ατυχήµατος ............................................. σελ.480

Διαπίστωση συνθηκών Ατυχήµατος  ........................................... σελ.482

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΑΝΑΓΚ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (αιτήσεις θεραπείας)

Τρόπος  υποβολής ........................................................................ σελ.484

Η υποβολή Ένστασης δεν αναστέλλει τη βεβαίωση

και είσπραξη εισφορών ................................................................ σελ.484

Ένδικα μέσα κατά Διοικητικών Πράξεων..................................... σελ.486

Άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών

Επιτροπών ..................................................................................... σελ.487

Κατάργηση του δικαιώματος των Διευθυντών άσκησης

προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. .............................. σελ.488

Δυνατότητα εκ νέου άσκησης προσφυγής Διευθυντών

κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε για υποθέσεις άνω των 2.000 ευρώ ....... σελ.491

Εκτελεστότητα των Διοικητικών Πράξεων .................................. σελ.492

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα-Αυτόφωρη 

Διαδικασία ..................................................................................... σελ.495

Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής

στα Νομικά Πρόσωπα .................................................................... σελ.497

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης Βεβαιωμένων οφειλών ............... σελ.498

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης................................. σελ.500

Επιβολή κατάσχεσης επί ακίνητων ή κινητών

περιουσιακών στοιχείων οφειλετών.............................................. σελ.501

Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου...................................... σελ.502

Εγγραφή υποθήκης........................................................................ σελ.503

Πλειστηριασμός............................................................................. σελ.503

Πτώχευση επιχειρήσεων................................................................ σελ.504

Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφ/κών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)........ σελ.505

Επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων

στους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.............................................................. σελ.507

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παραγραφή εισφορών-Αναστολή και Διακοπή παραγραφής........ σελ.512

Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων ................................................ σελ.512

Παραγραφή δικαιώματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για βεβαίωση &

είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλ. μετά την εφαρμογή της ΑΠΔ... σελ.513

Παραγραφή απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του δημοσίου ... σελ.515

Διαχείριση Παραγραφών, διαγραφή παραγεγραμένων................. σελ.516

Αναστολή παραγραφής-Διακοπή παραγραφής.............................. σελ.518

Λόγοι Διακοπής παραγραφής ....................................................... σελ.519

Παραγραφή εισφορών οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί ................. σελ.520

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ........................... σελ.520

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου ....................... σελ.520

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΣΚΟ (CD)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κανονισμός Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Α.Δ.Υ.)

Γενικά για τα έγγραφα και την αλληλογραφία ............................. σελ.4

Διακίνηση αλληλογραφίας, Είδη εγγράφων  ................................ σελ.4

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων

εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων  ...................................... σελ.6

Υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων Δελτίων Ασφαλιστικής

Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.)........................................... σελ.7

Επικύρωση εγγράφων που  απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές

και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.......... σελ.8

Υποχρέωση αποστολής δειγµάτων υπογραφής (Σύμβαση Χάγης) σελ.9

Πρόσβαση σε έγγραφα, Προστασία του ατόμου από την

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα......................... σελ.13

Διοικητικά έγγραφα, Ιδιωτικά έγγραφα......................................... σελ.16

Ειδικό έννομο συμφέρον............................................................... σελ.17

Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, Απόρρητο........................... σελ.17

Χορήγηση Εγγράφων (Αντίγραφα στοιχείων φακέλου)............... σελ.19

Εισαγγελική παραγγελία χορήγησης αντιγράφων στοιχείων

φακέλου......................................................................................... σελ.21

Δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων για αναζήτηση

στοιχείων εργοδοτών από Δ.Υ., Τράπεζες κ.λ.π........................... σελ.22

Λήψη στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου

Οικονομικών.................................................................................. σελ.24

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης

φορολογικής ενημερότητας........................................................... σελ.26

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ................ σελ.27

Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης ......... σελ.31

Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα......... σελ.32

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ισχύουσες Προθεσμίες  ................................................................ σελ.32

Προθεσμίες αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών .......... σελ.33

Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση των προθεσμιών ............... σελ.35

Περί νομικής προστασίας και δικαιώματος αποζημίωσης

υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ......................................................... σελ.35

ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

Νομιμοποίηση αιτούντος............................................................... σελ.37

Ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από δημόσια αρχή ........................ σελ.38

Άρθρα 443 & 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.................. σελ.38

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ................................................. σελ.38

Μεταπληρεξούσιο ........................................................................ σελ.40

Αυτοσύμβαση και εκχώρηση δικαιώματος αυτοσύμβασης ......... σελ.41

Συμβολαιογραφική Πράξη ........................................................... σελ.41

Νομιμοποίηση αντιπροσώπων ασφαλισμένων.............................. σελ.41

Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν

εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή ......................................... σελ.48

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των

Ελλήνων πολιτών ......................................................................... σελ.48

Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων

του Ν.1599/86, για λογαριασμό τρίτων......................................... σελ.50

Γνωστοποίηση αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελική Αρχή..... σελ.51

Εκτέλεση παράνομων εγγράφων διαταγών................................... σελ.52

 

 

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.