VIEW ONLINE arrow1
16 - 08 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η αλλαγή δεν είναι απλά απαραίτητη στη ζωή. Είναι η ζωή.
Alvin Toffler
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ταχύτερες διαδικασίες και πιο απλός ο έλεγχος των στοιχείων που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ
• Hλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης για αδειοδότηση - Πάνω από 4500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν στον πρώτο μήνα την πλατόρμα - Risk analysis για τους ελέγχους
• Επτά στους δέκα (ακόμα) δεν κόβουν αποδείξεις
• Θέματα ελέγχου από το ΣΕΠΕ σχετικά με την εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών - Κυρώσεις και ποινές
• Απίστευτο πρόστιμο από ελεγκτές Δ.Ο.Υ..
• Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο
Άλλες ειδήσεις
• Αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για τον μήνα Ιούλιο όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία του Τειρεσία
• ΣτΠ: Επίλυση προβλημάτων μεταφοράς μαθητών μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
• Αυστηρότεροι κανόνες για εξαγορές ευρωπαϊκών εταιρειών από ξένους
• Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).
• Συνεχίζουν να χρησιμοποιούν POS που στέλνουν τα χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού!
• Στις 25.8.2017 η καταβολή του ΚΕΑ για τον μήνα Αύγουστο
• Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017
• Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ICEIRD 2017
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1290/2017
Έκπτωση εξόδων μόνιμης εγκατάστασης Αλλοδαπής εταιρίας - Σύμβαση Ελλάδος Γαλλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας - Έκπτωση εξόδων μόνιμης εγκατάστασης Αλλοδαπής εταιρίας - Σύμβαση Ελλάδος Γαλλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - Υπόθεση C-357/16
Εταιρία είσπραξης οφειλών – Καταναλωτική πίστη – Εκχώρηση απαιτήσεως – Φύση της έννομης σχέσης μεταξύ της εταιρίας και του οφειλέτη – Άρθρο 2, στοιχείο γʹ – Έννοια του όρου “προϊόν” – Μέτρα είσπραξης που εφαρμόζονται παράλληλα με την παρέμβαση δικαστικού επιμελητή - Εταιρία είσπραξης οφειλών – Καταναλωτική πίστη – Εκχώρηση απαιτήσεως – Φύση της έννομης σχέσης μεταξύ της εταιρίας και του οφειλέτη – Άρθρο 2, στοιχείο γʹ – Έννοια του όρου “προϊόν” – Μέτρα είσπραξης που εφαρμόζονται παράλληλα με την παρέμβαση δικαστικού επιμελητή
ΔΕΕ - Υπόθεση C‑110/15
Αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής – Εξαιρέσεις και περιορισμοί – Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Εξαίρεση της ιδιωτικής αντιγραφής – Δίκαιη αποζημίωση – Σύναψη συμφωνιών ιδιωτικού δικαίου για τον καθορισμό των κριτηρίων της απαλλαγής από το τέλος της δίκαιης αποζημιώσεως – Επιστροφή της αποζημιώσεως δυνάμενη να ζητηθεί μόνον από τον τελικό χρήστη - Αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής – Εξαιρέσεις και περιορισμοί – Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Εξαίρεση της ιδιωτικής αντιγραφής – Δίκαιη αποζημίωση – Σύναψη συμφωνιών ιδιωτικού δικαίου για τον καθορισμό των κριτηρίων της απαλλαγής από το τέλος της δίκαιης αποζημιώσεως – Επιστροφή της αποζημιώσεως δυνάμενη να ζητηθεί μόνον από τον τελικό χρήστη
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017
Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β` 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α` 147) - Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β` 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α` 147)
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1121491 ΕΞ 2017
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διεθνείς κυρώσεις - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 - Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διεθνείς κυρώσεις - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017
Τελωνειακές αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης - Τελωνειακές αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης
Αριθμ. 131046/ΓΔ2
Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β` του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) - Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β` του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)
Αριθμ. οικ. 33947/2065
Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες - Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες
Αριθ. 13346
Ορισμός της «ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». - Ορισμός της «ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Αριθμ. 938/81027
Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018. - Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. - Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©