VIEW ONLINE arrow1
2 - 05 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η συνηθισμένη μοίρα των καινούργιων αληθειών είναι να αρχίζουν σαν αιρέσεις και να καταλήγουν σαν προκαταλήψεις.
Thomas Huxley
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Έκλεισε η επώδυνη συμφωνία. Τα μέτρα, το αφορολόγητο και τα αντίμετρα
• (Upd) Εκπρόθεσμες έβγαζε το σύστημα τις Α.Π.Δ. του Μαρτίου - Διορθώθηκε το πρόβλημα
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Πιάστε τον Μάη
• Απευθείας διασύνδεση των συναλλαγών με το Taxis, κατάργηση των ΜΥΦ και μηχανισμό για την φοροδιαφυγή των ταμειακών σχεδιάζει το Υπ.Οικ.
• Το briefing της ημέρας - Εγκατάσταση POS, εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, ενδικοφανής προσφυγή κ.ά. (28.04.2017)
• Νέο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις
• Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2017
• Στο φορολογητέο εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται και το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή εκμίσθωσης με μηδενικό μίσθωμα
Άλλες ειδήσεις
• Δ.Ε.Η.: Σε ισχύ το νυχτερινό τιμολόγιο
• Με 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
• ΙΟΒΕ: «Βελτίωση οικονομικού κλίματος, ανακοπή της πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Απρίλιο»
• ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ): Έκδοση ειδοποιητηρίων για διαφορές ασφαλιστικών κατηγοριών για νέους ασφαλισμένους για το β` εξάμηνο 2012
• Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης για υποθέσεις πριν την ισχύ του Κ.Φ.Δ. με τις δύο τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ
• Σχετικά με την περικοπή της σύνταξης για συνταξιούχους άλλων ταμείων που αποκτούν αγροτικό εισόδημα
• Δήλωση της επιτρόπου κ. Thyssen σχετικά με την Παγκόσμια Εργατική Πρωτομαγιά
• Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4468/2017 - Η 1η Μαΐου υποχρεωτική αργία - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται
• ΑΑΔΕ: Καμία νέα εντολή δεν έχει δοθεί προς τις υπηρεσίες σχετικά με άνοιγμα θυρίδων
• Ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας για τους Ρομά στο Δήμο Σοφάδων
• Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
• Πρόσκληση στελέχωσης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
• ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ-ΟΙΥΕ: «Οποιαδήποτε προσπάθεια απελευθέρωσης της Κυριακής θα είναι αντισυνταγματική»
• Φοροαπόψεις: Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων
• Αυξημένα έσοδα κατά 35 τοις εκατό από τον φόρο χωρητικότητας των πλοίων πρώτης κατηγορίας το 2015-2016
• Ποια έγγραφα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποδείξει η εταιρεία ότι έχει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης του ακινήτου επί του οποίου θα γίνει η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 71 ΕΞ 20.1.2017
Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΚ - Υπόθεση C‑564/15
Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου επί των εισροών – Καθεστώς αντιστροφής της επιβαρύνσεως – Άρθρο 199, παράγραφος 1, στοιχείο ζʹ – Εφαρμογή μόνον στην περίπτωση ακινήτων – Καταβολή αχρεωστήτως του φόρου από τον αποκτώντα τα αγαθά στον πωλητή λόγω εσφαλμένως εκδοθέντος τιμολογίου – Απόφαση της φορολογικής αρχής διαπιστώνουσα φορολογική οφειλή του αποκτώντος τα αγαθά, απορρίπτουσα την καταβολή της ζητηθείσας εκπτώσεως και επιβάλλουσα σε αυτόν φορολογικό πρόστιμο»
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 86/2017
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Έγγραφα που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποδείξει η αιτούσα εταιρεία ότι έχει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης του ακινήτου επί του οποίου θα γίνει η σχετική εγκατάσταση
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1302/ 2017
Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.1.2017), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του Κανονισμού (ΈΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 16/ 2017
Τροποποίηση της αριθ. 15/16.12.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν.4350/2015(Α΄161), όπως ισχύει» (Β΄4203/27.12.2016)
ΣτΕ 431/2017
Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Η υποχρεώση της φορολογικής αρχής για κλήση προς παροχή εξηγήσεων και επί επιβολής προστίμου για έκδοση εικονικού τιμολογίου, του οποίου το ύψος καθορίζεται με τα αντικειμενικά κριτήρια του ν. 2523/1997
Αρθρα μελέτες
(Upd) Άρθρα - Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρα - Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Έκπτωση τόκων τραπεζικού δανείου μητρικής εταιρίας για χρηματοδότηση αυξήσεων κεφαλαίου θυγατρικών της εταιριών
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 2017
Άρθρα - Αγροτική ανάπτυξη. Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και τράπεζας γης
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τι ισχύει για την αργία της Μεγάλης Παρασκευής
Άρθρα - Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016)
Άρθρα - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών
Άρθρα - Το πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, ενισχυμένο με πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φ.Π.Α. - Κατ’ αναλογία έκπτωση (pro-rata) του φόρου εισροών στην περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων
Άρθρα - Δώρο Πάσχα - Περίπτωση μερικής απασχόλησης - Κυρώσεις μη καταβολής του Δώρου
Άρθρα - (Upd) Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
Άρθρα - Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
Άρθρα - Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου
Άρθρα - Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
Άρθρα - Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©