Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Α.Δ.


Κωδικός Περιγραφή
0 Έλλειψη δραστηριότητας
0 Έλλειψη δραστηριότητας
00.01 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα
00.02 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω αδρανοποίησης
00.03 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδας
01.00.00.00 Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά]
01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
01.11.1 Καλλιέργεια σιταριού
01.11.11 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού
01.11.12 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι
01.11.12.01 Καλλιέργεια μαλακού σιταριού
01.11.2 Καλλιέργεια αραβόσιτου
01.11.20 Καλλιέργεια αραβόσιτου
01.11.20.01 Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου