1091841/1628/Α0012/3.10.2008

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 για περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος.

3 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1091841/1628/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/94 για περίπτερα, εφόσον αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ανάπηρος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), φορολογείται αυτοτελώς «λογιζόμενο» ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ..

2.    Περαιτέρω, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή.

3.    Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου:

4.    Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης, τίθεται θέμα υπολογισμού υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., εφόσον μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από της διακοπή, της δραστηριότητας, γίνει έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης.

Συνεπώς, στην περίπτωση, που αναφέρετε, της εκμετάλλευσης περιπτέρου όχι από τον ανάπηρο, αλλά από τρίτους (ομόρρυθμη εταιρία), σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας, υπάρχει υπεραξία, εφόσον μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, γίνει νέα έναρξη εκμετάλλευσης του περιπτέρου από τρίτους και όχι από τον ανάπηρο. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου υπεραξίας είναι η επιχείρηση που διέκοψε τις εργασίες της και αλληλεγγύως για την καταβολή της οφειλής και εις ολόκληρον συνυπεύθυνοι για την πληρωμή του φόρου είναι και το πρόσωπο που απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο.


Taxheaven.gr