1067126/1241/Α0012/17.7.2008

Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. στην περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων σε προηγούμενα έτη.

17 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. στην περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων σε προηγούμενα έτη.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού, για τον υπολογισμό της άυλης αξίας σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.1.2003 Υπουργική Απόφαση, λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που ορίζονται από την ίδια Απόφαση προσαρμοσμένα με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης (1061720/1274/Α0012/1.7.2003 έγγραφο).

2.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι πρόκειται να λάβει χώρα μεταβίβαση εταιρικών μερίδων της εταιρείας «Χ  Ο.Ε.» εκμετάλλευσης καφετέριας κι εστιατορίου, η οποία κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 λειτουργούσε παράλληλα δύο υποκαταστήματα τα οποία έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου των δηλωθέντων κερδών των πέντε τελευταίων ετών, σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.1.2003 Υπουργική Απόφαση, ως κέρδη των ετών 2003, 2004 και 2005 θα ληφθούν αυτά που αναλογούν στο κατάστημα που εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του στα συνολικά έσοδα των ετών αυτών.

Για τα λοιπά οικονομικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, δεν απαιτούνται προσαρμογές λόγω της λειτουργίας υποκαταστημάτων έως το 2005.


Taxheaven.gr