1070979/10280/Β0012/2.7.2008

Φορολογική μεταχείριση του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται κατά την αποχώρηση εταίρου Ε.Π.Ε.

2 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται κατά την αποχώρηση εταίρου Ε.Π.Ε.

1.    Σύμφωνα, με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3522/2006, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παρ.2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

2.    Με το αριθμ. πρωτ. 1018772/10292/Β0012/23.03.2006 έγγραφό μας, και αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίσαμε ότι με την αποχώρηση κάποιων εταίρων - φυσικών προσώπων (οι οποίοι απέκτησαν μερίδια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «Τ» λόγω κληρονομικής διαδοχής και ως μη κάτοχοι άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος (σχολής οδηγών) δεν μπορούσαν να εξασκούν το εν λόγω επάγγελμα) τα ποσοστά συμμετοχής των λοιπών εταίρων αυξήθηκαν και κατά συνέπεια το κέρδος ή η ωφέλεια που προήλθε κατά την αποχώρηση αυτή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας συνάγεται ότι επανέρχεστε στο από 16.02.2006 ερώτημά σας λόγω προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, γνωρίζοντας μας επιπλέον ότι κατά την οικειοθελή αποχώρηση των κληρονόμων με ταυτόχρονη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ίση με την αξία των εταιρικών μεριδίων των αποχωρούντων, δεν διαπιστώσατε αντάλλαγμα πέραν της αξίας των μεριδίων. Περαιτέρω, μας γνωρίσατε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι κληρονόμοι δεν μπορούσαν να φέρουν την ιδιότητα του εταίρου, αφού κανείς από αυτούς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και ότι δεδομένου ότι η εν λόγω Ε.Π.Ε, συστάθηκε προκειμένου να προσφέρουν τη θεωρητική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων οδηγών στο μικρότερο κόστος, οι πελάτες κάθε εταίρου -εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αποτελούν πελάτες της υπόψη Ε.Π.Ε. μόνο ως προς τη θεωρητική τους εκπαίδευση.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι με το νέο έγγραφό σας δεν προκύπτει νέο δεδομένο ικανό να ανατρέψει τα όσα σας γνωρίσαμε με την αριθμ. πρωτ. 1018772/10292/Β0012/23.03.2006 διαταγή μας. Κατά συνέπεια, κατά την αποχώρηση των εν λόγω εταίρων από την εταιρεία «Χ  Ε.Π.Ε.», τα ποσοστά των λοιπών εταίρων αυξήθηκαν «εν τοις πράγμασι» και η ωφέλεια που προκύπτει από το λόγο αυτό φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.


Taxheaven.gr