1025913/420/Α0012

Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη διακοπή δύο ατομικών επιχειρήσεων, οι φορείς των οποίων είναι συγγενείς Α΄ βαθμού και σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.

2 Απρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1025913/420/Α0012


ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τη διακοπή δύο ατομικών επιχειρήσεων, οι φορείς των οποίων είναι συγγενείς Α΄ βαθμού και σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία στοιχείων των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της ίδιας περίπτωσης (μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων) σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστές 1,2% και 2,4% αντίστοιχα.

2.    Σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών υπολογίζεται φόρος υπεραξίας.

3.    Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό με την πιο πάνω διαταγή, αν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται εταιρία, στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε.

4.    Στην αίτησή σας, μας αναφέρετε ότι δύο ατομικές επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, φορείς των οποίων είναι συγγενείς α' βαθμού (μητέρα και γιος) πρόκειται να λυθούν και να συσταθεί μια ομόρρυθμη εταιρία με μέλη τους φορείς των δύο ατομικών επιχειρήσεων οι οποίοι συμμετάσχουν στην ΟΕ με ποσοστό που θα καθορισθεί από την αξία που θα εισφέρει ο καθένας στην εταιρία. Η νέα ΟΕ θα λειτουργήσει στο κατάστημα της μιας ατομικής επιχείρησης ενώ τα  υπόλοιπα καταστήματα θα ορισθούν υποκαταστήματα της νέας εταιρίας και θα έχει το ίδιο αντικείμενο με αυτό των ατομικών επιχειρήσεων.

5.    Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα προσδιοριστεί η πραγματική αξία πώλησης ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο ατομικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 και 1066328/1394/Α0012/16.7.2003 εγκύκλιοι) και από το ποσό της πραγματικής αξίας που θα προκύψει για κάθε ατομική επιχείρηση δε θα ληφθεί υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής των φορέων των ατομικών επιχειρήσεων στην ΟΕ. Στην αξία που θα προκύψει με τον παραπάνω τρόπο, θα επιβληθεί φόρος με συντελεστή 1,2% (δηλαδή η μητέρα θα πληρώσει φόρο για την εισφορά του γιου και ο γιος για την εισφορά της μητέρας).


Taxheaven.gr