1016224/243/Α0012/19.3.2008

Φόρος υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης (φαρμακείο) και σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.

19 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης (φαρμακείο) και σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας.

1.    Με την 1052699/1082/Α0012/30.5.03 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό ότι φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι εφόσον η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο επάγγελμα προηγουμένως στο χώρο αυτό δεν διέκοψε τις εργασίες της αλλά τις μετέφερε αλλού δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, αφού αυτή πήρε μαζί της τη φήμη και την πελατεία της.

2.    Ειδικότερα, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε.

3.    Επίσης, με την 1066328/1394/Α0012/16.7.2003 εγκύκλιό μας, με την οποία προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης, ορίζεται ότι προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό υπεραξίας προκύπτει αν από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης (άυλη αξία επιχείρησης και καθαρή θέση) αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης. Κατά τον προσδιορισμό της άυλης αξίας λαμβάνεται υπόψη και ο συντελεστής παλαιότητας, ο οποίος είναι ανάλογος με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και υπολογίζεται από το έτος σύστασής της, αδιάφορα από τις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων που έχουν μεσολαβήσει (σχετ. 1041932/9.15/Α0012/31.5.2000 έγγραφο).

4.    Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι φαρμακείο ατομική επιχείρηση την 7.1.2008 μετέφερε την έδρα του σε νέα ταχυδρομική διεύθυνση 200 μέτρα περίπου από την προηγούμενη και την 18.1.08 διέκοψε τις εργασίες του ως ατομική επιχείρηση και συστάθηκε ομόρρυθμη εταιρία συστεγαζόμενων φαρμακείων στην οποία η ατομική επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

5.    Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση κατά τη μεταφορά της πήρε μαζί τη φήμη και πελατεία της και την καθαρή της θέση και στη συνέχεια διακόπτει τις εργασίες της και στον ίδιο χώρο ιδρύεται ΟΕ στην οποία συμμετέχει και η φορέας της ατομικής με ποσοστό 50%.

Κατά συνέπεια θα υπολογισθεί υπεραξία στο σύνολο της ατομικής για τα 5 τελευταία χρόνια πριν από τη μεταβίβαση της και δεν θα υπολογισθεί ο φόρος κατά το ποσοστό 50% που συμμετέχει ο φορέας της.


Taxheaven.gr