1013636/213/Α0012/18.2.2008

Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης σε ΟΕ.

18 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης σε ΟΕ.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα, η πραγματική αξία πώλησης ατομικής επιχείρησης κλπ. σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001.

3.    Περαιτέρω, σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών υπολογίζεται φόρος υπεραξίας.

4.    Στην αίτησή σας, μας αναφέρετε ότι ατομική επιχείρηση διακόπτει τις εργασίες της και στον ίδιο χώρο έκανε έναρξη εργασιών με το ίδιο αντικείμενο, ομόρρυθμη εταιρία της οποίας ο ένας εκ των εταίρων έχει β' βαθμό συγγένειας με το φορέα της ατομικής επιχείρησης, ενώ το φυσικό πρόσωπο που ασκούσε την ατομική επιχείρηση δεν συμμετέχει στην ΟΕ.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, στο ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που θα προκύψει από τα δεδομένα της λυθείσας ατομικής επιχείρησης θα υπολογιστεί φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων της νεοϊδρυθείσας ΟΕ, πλην του εταίρου που έχει β' βαθμό συγγένειας με τον ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης, ο οποίος για το ποσοστό του στην ΟΕ θα φορολογηθεί με συντελεστή 2,4% στην αξία πώλησης της ατομικής επιχείρησης που προσδιορίζεται με βάση την ΑΥΟ 1030366/10307/Β0012/1.4.03.


Taxheaven.gr