Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1328/22.12.1995 Κοινοποίηση του Ν.2343/95 (ΦΕΚ 211 Α) "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 αυτού


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1328/22.12.1995
Κοινοποίηση του Ν.2343/95 (ΦΕΚ 211 Α) "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 αυτού


Κοινοποίηση του Ν.2343/95 (ΦΕΚ 211 Α') "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 αυτού
1143430/1378/0006Β'/

ΠΟΛ 1328

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας το Ν.2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211 Α') και την εισηγητική έκθεση αυτού και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2343/95 ορίζεται ότι, για τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή, (με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2307/1995), από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου στο Γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ του νομού, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, στις περιπτώσεις που αφορούν χρονική περίοδο από δύο (2) μήνες μέχρι ένα (1) έτος.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όταν ο Περιφερειακός Διευθυντής κρίνει αναγκαία την απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών σε μία από τις παραπάνω πολιτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, γνωρίζοντας τον
αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων, κλάδο και ειδικότητα, που προτείνει να αποσπαστούν και τους λόγους, που επιβάλλουν τούτο.
Η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμώντας τους παραπάνω λόγους και γνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας της (εκκρεμότητες - έλλειψη προσωπικού - εκπαίδευση - επιμόρφωση κ.λπ.) καθώς επίσης και το γενικότερο προγραμματισμό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της, για την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου, θα προτείνει στον Περιφερειακό Δ/ντή την Υπηρεσία από την οποία πρέπει να γίνει η απόσπαση και τους συγκεκριμένους υπαλλήλους που μπορεί να αποσπαστούν, χωρίς να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα
λειτουργίας των υπηρεσιών.
Αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στις παραπάνω πολιτικές υπηρεσίες, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών, μπορούν να πραγματοποιούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον αυτές γίνονται για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που πρέπει να προσδιορίζονται με πληρότητα (αιτιολόγηση) στην απόφαση.
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ασκείται μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ώστε να αποφεύγονται οι αποσπάσεις πολλών υπαλλήλων από την ίδια υπηρεσία ή του ίδιου υπαλλήλου πολλές φορές.

3. Ολες οι αποφάσεις αποσπάσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές, πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση Διοικητικού ή Προσωπικού, ανάλογα με τον κλάδο του υπαλλήλου (Δ2 - Προσωπικού ΔΟΥ, Δ3 - Προσωπικού Τελωνείων, Δ4 -
Προσωπικού Γ.Λ.Κ., Δ34 Προσωπικού Γ.Χ.Κ. και Δ1 - Διοικητικού).

4. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.2343/1995 ορίζεται ότι, οι πραγματοποιούμενες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, εκτελούνται απευθείας από τους Προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, και ανακοινώνονται στον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή για ενημέρωση.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ορίζουμε να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία

α) Οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού της Κ.Υ., θα αποστέλλουν τις σχετικές αποφάσεις στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών (νομαρχιακής ή διανομαρχιακής αρμοδιότητας) και των ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με κοινοποίηση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή. Στη συνέχεια οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών θα κοινοποιούν τις αποφάσεις στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους που αφορούν
αυτές, ενημερώνοντας σχετικά και τον Περιφερειακό Δ/ντή.

β) Οταν οι αποφάσεις αφορούν προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, οι κοινοποιήσεις αυτών γίνονται απευθείας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και

γ) Οταν οι αποφάσεις αφορούν Προϊσταμένους Τοπικών Γραφείων ή υπαλλήλους αυτών, οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων θα γίνονται από τους Προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. Τελωνείου ή Χημικής Υπηρεσίας, ανάλογα), που υπάγονται τα Τοπικά Γραφεία.

5. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.2343/1995, αντικαταστάθηκε ο όρος "φοροτεχνικός" με τον όρο "εφοριακός" για τον προσδιορισμό του οικείου κλάδου και των υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Επομένως στα σχετικά έγγραφά σας πρέπει να χρησιμοποιείται εφεξής ο όρος εφοριακός, για
τις παραπάνω περιπτώσεις.

6. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να φροντίσουν να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης