1115117/2235/Α0012/22.1.2008

Φορολόγηση ωφέλειας από τη μεταβίβαση ΦΙΧ αυτ/του μεταφοράς αλόγων το οποίο ανήκει σε αθλήτρια του Ιππικού Ομίλου Ελλάδος.

22 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ωφέλειας από τη μεταβίβαση ΦΙΧ αυτ/του μεταφοράς αλόγων το οποίο ανήκει σε αθλήτρια του Ιππικού Ομίλου Ελλάδος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

2.    Επίσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 7 του ν.δ.1160/1981, και σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα περίπτωση ζ΄ παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, επιβάλλεται φόρος επί του υπερτιμήματος που προκύπτει από την μεταβίβαση επαγγελματικού αυτοκινήτου οχήματος που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, ως εμπόρευμα.

3.    Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 2 του ν.δ.49/1968 (ΦΕΚ 294 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 10 του ν.2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄), με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.
Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου.

4.    Ωστόσο σύμφωνα με την Α14/οικ.2315/121/11.1.2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 10 του ν.2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄) και η ισχύς της οποίας ξεκινά από τις 11.1.2007 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ειδικά για την περίπτωση των Ιππικών Ομίλων είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου ή αρθρωτού οχήματος (συρμού) μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων για τη μεταφορά αλόγων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε Ιππικούς Ομίλους κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης περί εγγραφής τους στην Ομοσπονδία του κλάδου και οι οποίοι διαθέτουν δέκα τουλάχιστον άλογα. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτ/των της κατηγορίας αυτής σε αθλητές ιππείς-ιδιοκτήτες τουλάχιστον πέντε αλόγων, εφόσον είναι μέλη αναγνωρισμένου Ιππικού Ομίλου.

Επίσης στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής χορηγούνται στα πρόσωπα της παρ.1 της εν λόγω απόφασης στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα αθλητικά σωματεία εφόσον ασκούν μη κερδοσκοπικό επάγγελμα ή δραστηριότητα, έχουν μεταφορικό έργο τέτοιο που για την εξυπηρέτηση του είναι αναγκαία η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτ/του της κατηγορίας αυτής και υποβάλλουν στην Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών -Τμήμα Οδικών Μεταφορών του ΥΠ.Μ.Ε.

5.    Όπως αναφέρετε στα έγγραφά σας και σύμφωνα με τα συν. σ' αυτό στοιχεία, αθλήτρια που ανήκει στον Ιππικό Όμιλο Ελλάδος μεταβίβασε ΦΙΧ μεταφοράς αλόγων το οποίο αγόρασε στις 27.2.2004 και ταξινομήθηκε με την Α1/1937/147/28.1.04 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αυτό το οποίο ερωτάτε είναι αν η πωλήτρια οφείλει φόρο υπεραξίας από την μεταβίβαση του εν λόγω ΦΙΧ.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον η πωλήτρια είναι αθλήτρια σύμφωνα και με τις 974/20.11.2007 και 7/7.7.2008 επιστολές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι η εν λόγω φορολογούμενη ανήκει στον Ιππικό Όμιλο Ελλάδος και ουδείς αθλητής που ανήκει στη δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας είναι επαγγελματίας αθλητής, το ΦΙΧ αυτοκίνητο το οποίο μεταβιβάζει δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης.

Επομένως η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβασή του εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία.


Taxheaven.gr