1103100/11378/Β0012/16.10.2008

Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν τόκους από ομολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας.

16 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν τόκους από ομολογιακά δάνεια ελληνικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται της φορολογίας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί τόκων ομολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση, όταν οι τόκοι αυτοί καταβάλλονται σε μόνιμο κάτοικο αλλοδαπής, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις Διμερείς Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, καθόσον η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία (παρ. 1 άρθρου 31 ν.2682/1999 και παρ. 8 άρθρου 26 ν.2789/2000).


Taxheaven.gr