1064498/1204/Α0012/8.9.2008

Παρακράτηση φόρου σε προθεσμιακή κατάθεση μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

8 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε προθεσμιακή κατάθεση μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

1.    Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, οι τόκοι που προκύπτουν από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση μη μόνιμων κατοίκων Ελλάδας σε τράπεζες που είναι στην  Ελλάδα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόμισμα, εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση που επιβάλλεται με το άρθρο αυτό.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ.6 της 1099413/11205/Β0012/ΠΟΛ.1317/29.12.2000 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά την ένταξη της Ελλάδας από 1.1.2001 στη ζώνη Ευρώ (μεταβατικό καθεστώς), τα εθνικά νομίσματα των υπολοίπων έντεκα (11) χωρών - μελών της ζώνης αυτής (φράγκα Βελγίου, γερμανικά μάρκα, ισπανικές πεσέτες, γαλλικά φράγκα, ιρλανδικές λίρες, ιταλικές λίρες, φράγκα Λουξεμβούργου, ολλανδικά φιορίνια, αυστριακά σελίνια, πορτογαλικά εσκούδος και φιλανδικά μάρκα), καθώς και το ευρώ, δεν θεωρούνται πλέον ξένο νόμισμα για τη χώρα μας, καθόσον λόγω των κλειδωμένων ισοτιμιών δεν υφίστατο πλέον συναλλαγματική σχέση με τη δραχμή.

Κατά συνέπεια, οι τόκοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 και προέρχονται από καταθέσεις στα πιο πάνω νομίσματα σε Ελληνικές Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπόκεινται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 αυτοτελή φορολόγηση από την 1η Ιανουαρίου 2001 και εφεξής, έστω και αν δικαιούχοι των τόκων αυτών είναι κάτοικοι αλλοδαπής.


Taxheaven.gr