1053781/970/Α0012/28.5.2008

Επιχειρηματική αμοιβή σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμου εταίρου σε περισσότερες ΟΕ.

28 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αμοιβή σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμου εταίρου σε περισσότερες ΟΕ.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 3 του ν. 3296/2004, ειδικά προκειμένου για τις ομόρρυθμες εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη, που απομένουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.

Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.

2.    Με την 1012212/10171/Β0012/7.2.2005 διαταγή μας, που ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του παραπάνω προτελευταίου εδαφίου, ο ομόρρυθμος εταίρος ή κοινωνός της κοινωνίας που μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, λαμβάνει επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία ή κοινωνία που αυτός από τη συμμετοχή του αποκτά τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. Τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά.

3.    Κατά συνέπεια, στην περίπτωση, που αναφέρεσθε στην αίτησή σας, της συμμετοχής ομόρρυθμου εταίρου σε τρεις ομόρρυθμες εταιρίες Α, Β, Γ, αυτός θα λάβει επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία Β από την οποία του αναλογούν 64.254,26 ευρώ. Δεν θα ληφθεί, δηλαδή, επιχειρηματική αμοιβή από την ομόρρυθμη εταιρία Γ, της οποίας τα κέρδη φορολογήθηκαν στο επίπεδο του νομικού προσώπου που αυτή συμμετέχει και επομένως εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση.


Taxheaven.gr