1100946/1898/Α0012/25.11.2008

Μεταφορά έκπτωσης φόρου από δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ συζύγων σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων, λόγω θανάτου.

25 Νοέ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μεταφορά έκπτωσης φόρου από δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ συζύγων σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων, λόγω θανάτου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

2.    Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι «Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α' έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου. ΚατΆ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν. Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για τον φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α', β' και ε' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.».

3.    Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων, λόγω θανάτου, εφόσον στη δήλωση του θανόντος δεν προκύπτει φόρος, το ποσό μείωσης φόρου με βάση τη δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αυτού μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.

4.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι καταβάλατε δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για τη σύζυγό σας, η οποία απεβίωσε. Από το εκκαθαριστικό σημείωμα, που μας αποστείλατε συνημμένα, φαίνεται ότι το συνολικό εισόδημα της ανέρχεται σε 10.602,99 ευρώ και προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, άρα είναι αφορολόγητο, αφού είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α). Αντίθετα, προκύπτει φόρος για επιστροφή. Αναφέρετε, ακόμα, ότι η Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε, δεν αναγνώρισε τη μεταφορά του ποσού της μείωσης φόρου λόγω ιατρικής δαπάνης από τη σύζυγό σας σε εσάς (σχετ. το αριθ. πρωτ. 9708/17-9-2008 έγγραφο της).

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δικαιούστε ολόκληρο το ποσό της μείωσης φόρου με βάση τη δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης της αποθανούσης συζύγου σας, εφόσον στο εισόδημα της δεν προκύπτει φόρος.


Taxheaven.gr