1092446/1649/Α0012/23.10.2008

Μείωση του φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.

23 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μείωση του φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) «Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς του. ……

Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. …..

Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής, επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα. ……. Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.».

2.    Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για να γίνει η μείωση του φόρου με βάση το μίσθωμα απαιτείται το ποσό του μισθώματος να είναι γραμμένο στην αρχική δήλωση του φορολογούμενου.

3.    Όπως αναφέρετε στην πιο πάνω αίτησή σας, στη δήλωσή σας εισοδήματος οικον. έτους 2007 που υποβάλατε ηλεκτρονικά, καταχωρήσατε εκ παραδρομής το μίσθωμα για κύρια κατοικία στον κωδ. αρ. 793 του Πίνακα 6 (Ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος) αντί του κωδ. αρ. 811 του Πίνακα 7 (Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο). Στην περίπτωση αυτή, δεν πρόκειται για παράλειψη αλλά για λανθασμένη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, με την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης οικον. έτους 2007 εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα της μείωσης του φόρου κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του μισθώματος που καταβάλετε για κύρια κατοικία, εφόσον, βέβαια, συνυποβάλετε και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την έκπτωση αυτή και τα οποία καθορίζονται με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 διαταγή μας.


Taxheaven.gr