1105230/1944/Α0012/20.10.2008

Έκπτωση τόκων δανείου πρώτης κατοικίας .

20 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων δανείου πρώτης κατοικίας .

1.    Από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου με βάση την αγορά ακινήτου, ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 και αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα.

2.    Επίσης, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ προβλέπεται η μείωση του φόρου εισοδήματος του φορολογουμένου κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλει αυτός για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας με τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις αυτές. Συγκεκριμένα, η βεβαίωση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο πρέπει να αναγράφει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν, το έτος σύναψης του δανείου και το ποσό των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε ο φορολογούμενος - δανειολήπτης μέσα στο κρινόμενο έτος.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι στις δηλώσεις εισοδήματος θα αναγνωριστούν μόνο οι τόκοι που αντιστοιχούν στην αντικειμενική ή πραγματική αναγραφόμενη αξία των συμβολαίων αγοράς. Περαιτέρω, το υπόλοιπο ποσό δανείου δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ΚΦΕ ούτε, όμως, για δικαιολόγηση άλλης δαπάνης.


Taxheaven.gr