ΠΟΛ.1326/21.12.1995

Συμπληρωματικές οδηγίες για τα τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων τύπου JEEP

21 Δεκ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1142858/6534/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - Λοιπών Φορολογιών

ΠΟΛ 1326

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τα τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων τύπου JEEP.

1142858/6534/0014/ΠΟΛ. 1326/21.12.1995

Με τη διαταγή μας 1126181/5763/0014/ΠΟΛ. 1286/10.11.1995 έγινε δεκτό ότι οι κάτοχοι των τύπου JEEP Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση το μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) ή με βάση τον υπολογισμό των τελών από τις ΔΟΥ (οίκοθεν) θα πρέπει μεν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματός τους, χωρίς όμως την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου, έστω και αν αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων από την Αστυνομική Αρχή. Σχετικά με το θέμα αυτό διευκρινίζουμε ότι για περιπτώσεις που ήδη έχει γίνει προμήθεια του ειδικού σήματος των ανωτέρω οχημάτων με καταβολή προστίμου, από την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, το ποσό του προστίμου επιστρέφεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην προαναφερόμενη διαταγή και η σχετική αξίωση δεν έχει υποπέσει στην προβλεπόμενη από το νόμο παραγραφή.

Taxheaven.gr