1092616/1667/Α0012/29.9.2008

Έκπτωση καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας.

29 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας.

1.    Σύμφωνα με την αρ. 48/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκπτωση των τόκων από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, βάσει των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου κτήσης της υπό δανειοδότησης κατοικίας.

Επιγενόμενοι λόγοι σχετικοί με την περαιτέρω κτήση ή απώλεια άλλης οικίας από τον ίδιο, τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα που τον βαρύνουν δεν επάγονται έννομες συνέπειες τόσο ως προς την αφαίρεση των τόκων από το εισόδημα κατά το άρθρο 8 του ΚΦΕ όσο ως προς τη μείωση του φόρου κατά το άρθρο 9 του ΚΦΕ, ανάλογα με το έτος σύναψης του στεγαστικού δανείου.

Με δεδομένη, λοιπόν, αυτή τη αναμφισβήτητη βούληση του νομοθέτη να παράσχει την έκπτωση των εν λόγω τόκων μόνο όταν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας, συνάγεται ότι η εκάστοτε συνδρομή των προϋποθέσεων, προκειμένου να θεωρηθεί ότι η δια στεγαστικού δανείου κτώμενη κατοικία είναι πρώτη, πρέπει να υφίσταται κατά τη σύνταξη του συμβολαίου κτήσης της υπό δανειοδότηση κατοικίας και όχι σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο αυτής χρόνο (σχετ. 1649/2000 έγγραφο του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας).

2.    Σχετικά με την έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας με δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας και όχι με δικαίωμα πλήρους κυριότητος από την Υπηρεσία μας έχει σταλεί σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (σχετ. έγγραφο 1044342/742/Α0012/12.5.2008 και αναμένουμε την Γνωμοδότηση.


Taxheaven.gr