1079302/1425/Α0012/2.9.2008

Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου.

2 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου.

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 του Κ.Φ.Ε., αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.

Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) και επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται, ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα.

2.    Κατά συνέπεια υφίσταται συμπληρωματικός φόρος μίσθωσης στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που στην περίπτωση διαμερίσματος 70 τ. μ. υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% και βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο όνομα του εκμισθωτή του ακινήτου.


Taxheaven.gr