1071934/1311/Α0012/9.7.2008

Δίδακτρα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

9 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δίδακτρα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως η περίπτωση αυτή διαμορφώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3091/2002, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2.    Σε παρόμοια ερωτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί κατά το παρελθόν, η θέση της υπηρεσίας μας (η οποία εξακολουθεί να ισχύει) ήταν ότι το ποσό που καταβάλλουν οι φοιτητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ως συμμετοχή στις δαπάνες των σπουδών τους, δεν εκπίπτει από το εισόδημά τους, δεδομένου ότι το Ε.Α.Π. δεν είναι φροντιστήριο, αλλά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.) απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας (σχετ. τα αριθ. πρωτ. 1049610/891/Α0012/29-5-2001 και 1024723/490/Α0012/7-4-2006 έγγραφα).

3.    Κατόπιν των ανωτέρω, οι δαπάνες που καταβάλλονται για συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν μειώνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει.


Taxheaven.gr