1050731/875/Α0012/20.6.2008

Δαπάνες διδάκτρων.

20 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δαπάνες διδάκτρων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ', της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την εκάστοτε κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατΆ οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2.    Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.

3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μείωση του φόρου σύμφωνα με τα συγκεκριμένα ποσά δαπάνης (φροντιστήρια ξένων γλωσσών) δεν δύναται να εφαρμοστεί εφόσον δεν περιλήφθησαν στην αρχική σας δήλωση.


Taxheaven.gr