Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1324/19.12.1995 Κοινοποίηση της υπ αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/15.11.95 (τεύχος Β) η οποία καθορίζει την επιβολή προστίμου καθώς και τη διαδικασία είσπραξής του για εκπρόθεσμη καταβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1324/19.12.1995
Κοινοποίηση της υπ αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/15.11.95 (τεύχος Β) η οποία καθορίζει την επιβολή προστίμου καθώς και τη διαδικασία είσπραξής του για εκπρόθεσμη καταβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών


ΠΟΛ.1324/19.12.1995 Κοινοποίηση της υπ αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1142721/11277/26/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ
16η Δ/ΝΣΗ (εισπ. Δημ. Εσόδων)

ΠΟΛ 1324

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης.

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/15.11.95 (τεύχος Β) η οποία καθορίζει την επιβολή προστίμου καθώς και τη διαδικασία είσπραξής του για εκπρόθεσμη καταβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών 1142721/11277/26/0016/ΠΟΛ.1324/19.12.1995

Επιβολή προστίμου και διαδικασία είσπραξής του, σύμφωνα με το άρθρο 63δ του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", για εκπρόθεσμη υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών. Κ2/8860/1.1.1995


Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
2. Το Π.Δ.397/88 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3. Το άρθρο 63δ του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2339/95 (ΦΕΚ 204/Α'/95). 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ.321 "Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 205/Α'/69) και τις διατάξεις του Ν.Δ.356/74 "Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (ΦΕΚ 90/Α'/74).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 "Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ." (ΦΕΚ 6/Α'/89).
6. Το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α'/92) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν.1558/85 και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τη διαδικασία επιβολής προστίμου που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 63δ του Κ.Ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών", ως κατωτέρω:

α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Κράτους, διενεργούν πριν από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. έλεγχο για την εκπρόθεσμη ή μη υποβολή των δικαιολογητικών (πράξεων και στοιχείων) που προβλέπονται από τα άρθρα 11 παρ. 5, 20 παρ. 7, 26α παρ. 2 και 43β παρ. 3 και 6 του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών".

β. Εφόσον διαπιστωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο, ότι τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή κάποιο από αυτά, υπεβλήθη εκπρόθεσμα, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία περιέχει τα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα με αριθμό 1 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής). Η έκθεση αυτή θεωρείται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας.

γ. Με βάση την έκθεση ελέγχου ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο από τις διατάξεις του άρθρου 63δ του Κ.Ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών" και εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου, η οποία περιέχει τα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα με αριθμό 2 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής). Η πράξη επιβολής προστίμου αποστέλλεται με απόδειξη στην υπόχρεη ανώνυμη εταιρία.

δ. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου στον Κ.Α.Ε. 3739 "Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές" και επιβαρύνεται με χαρτόσημο, το οποίο μαζί με την εισφορά υπέρ του ΟΓΑ ανέρχεται σε 2,4%. Η υπόχρεη ανώνυμη εταιρία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου το σχετικό διπλότυπο καταβολής αυτού, το οποίο ακυρώνεται αμέσως, με αναγραφή πάνω σ' αυτό του αριθμού της πράξεως επιβολής προστίμου.

ε. Στην περίπτωση που η υπόχρεη Α.Ε., δεν καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μέσα στην ορισθείσα, με την πράξη επιβολής προστίμου προθεσμία, τότε συντάσσεται τίτλος είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στοιχεία στις διατάξεις των άρθρων 55 και επ. του Π.Δ. 16/1989 "Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ." και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία της υπόχρεης Α.Ε., για βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος προστίμου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης